Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

18 Σεπτεμβρίου 2020  Καθηγητές : Ανακοίνωση για κινητικότητες Erasmus                  17 Σεπτεμβρίου 2020  Γραμματεία : ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS                  15 Σεπτεμβρίου 2020  Καθηγητές : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ο Βήμα Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση                  11 Σεπτεμβρίου 2020  Καθηγητές : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ κα ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ                  09 Σεπτεμβρίου 2020  Καθηγητές : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ                  
Πρόγραμμα σπουδών
Κορνίζα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

 

 


Η Νοσηλευτική ως επιστήμη και τέχνη έχει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της, τον άνθρωπο. Συστατικό τμήμα της αποτελεί και η ερευνητική διαδικασία γύρω από θέματα που άπτονται της υγείας του ανθρώπου αλλά και της νόσου. Μόνο με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η παραγωγή νέας γνώσης και ταυτόχρονα το  “προχώρημα” της Νοσηλευτικής ως επιστήμης. Η νέα γνώση επιβάλλει αλλαγές, διαφοροποιήσεις, οι οποίες φαίνονται και στα βασικά προγράμματα σπουδών των διαφόρων τμημάτων. Με τον τρόπο αυτό επιβάλλεται κατά καιρούς αναμόρφωση και αναθεώρηση των προγραμμάτων. Στο τμήμα Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙΘ η πιο πρόσφατη αναμόρφωση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών έγινε το έτος 2009 και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ      

Η Φιλοσοφία, η διάρθρωση και οι αντικειμενικοί σκοποί του εκπαιδευτικού προγράμματος εμπεριέχονται ή επικεντρώνονται σε 5 βασικές έννοιες : Άνθρωπος, Υγεία, Κοινότητα, Νοσηλευτική και Νοσηλευτική εκπαίδευση.

1. Άνθρωπος: Ορίζεται ως το ενιαίο βιοψυχοκοινωνικό όν το οποίο αποτελεί ένα μοναδικό, ανεξάρτητο και αυτόνομο αλλά συγχρόνως πολύ σύνθετο και πολύπλοκο σύστημα χαρακτηριστικών, αξιών, εμπειριών και πεποιθήσεων. Παρουσιάζει επομένως, ποικίλες οργανικές, ψυχικές, κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες οι οποίες τροποποιούνται συνεχώς, ποικίλουν και αναζητούν την ικανοποίησή του.

2. Υγεία: Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) είναι η πλήρης Οργανική, Ψυχική και Κοινωνική Ευεξία του ατόμου και όχι μόνο η έλλειψη νόσου ή αναπηρίας. Η Υγεία αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και όχι προνόμιο χωρίς καμία διάκριση σε σχέση με το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις ή την οικονομική και κοινωνική του κατάσταση.

3. Κοινότητα : Αποτελείται από σύνολα ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά, κοινό γεωγραφικό χώρο ή κοινά ενδιαφέροντα, αξίες ή επιδιώξεις ή ακόμη και κοινά προβλήματα.

Η βασική ομάδα κοινωνικού συνόλου είναι η οικογένεια. Η σύγχρονη κοινότητα είναι πολυπολιτισμική και συνεχώς εναλλασσόμενη. Δέχεται ποικίλα και συνεχή ερεθίσματα στα οποία αναγκάζεται να προσαρμοστεί και τα οποία τροποποιούν συνεχώς τις ανάγκες υγείας των πολιτών της.

4. Νοσηλευτική: Είναι ανθρωπιστική επιστήμη αλλά και εξειδικευμένη τέχνη. Αποτελεί μία πολύπλοκή επιστημονική δραστηριότητα η οποία απευθύνεται στον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο σε όλες τις καταστάσεις υγείας και αρρώστιας.

Σκοπός της Νοσηλευτικής είναι η αξιολόγηση των αναγκών υγείας, ο προγραμματισμός των παρεμβάσεων και η βοήθεια του ατόμου υγιούς ή αρρώστου να αναλάβει εκείνες τις δραστηριότητες που συντελούν στην υγεία ή την αποκατάστασή της, τις οποίες το άτομο θα πραγματοποιούσε χωρίς βοήθεια, εάν διέθετε την απαραίτητη γνώση, δύναμη και θέληση κατά την V. Henderson.

Η άσκηση της Νοσηλευτικής βασίζεται στην έρευνα και το ενδιαφέρον της εστιάζεται στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της αρρώστιας στα άτομα, τις οικογένειες και την κοινότητα. Προωθεί την αυτοφροντίδα, την ανεξαρτησία και τον σεβασμό της προσωπικότητας των δικαιωμάτων των ανθρώπων ενώ συγχρόνως παρέχει επιμελημένη επιστημονική φροντίδα σε περιπτώσεις αρρώστιας. Επιδιώκει την απόκτηση κάθε νέας θεωρητικής γνώσης και τεχνογνωσίας με σκοπό τη συνεχή προσαρμογή της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη γνώση με προσανατολισμό τόσο την πρόληψη όσο και την θεραπευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των πολιτών.

5. Νοσηλευτική Εκπαίδευση. Ο φοιτητής της Νοσηλευτικής είναι ένας ενήλικας υπεύθυνος για τη μόρφωσή του η οποία αποτελεί μία συνεχή δια βίου διεργασία και έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Η διδακτική μεθοδολογία και προσέγγιση ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία της μάθησης.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η υποστήριξη του φοιτητή για ενεργό συμμετοχή στη διεργασία της μάθησης. Ο καθηγητής λειτουργεί ως συντονιστής της μάθησης, σύμβουλος βοηθός του φοιτητή, ο ίδιος δε αποτελεί τον δια βίου μαθητή και ερευνητή της γνώσης.

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ενισχύει την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού, ενισχύει την αυτονομία και αυτενέργεια των φοιτητών και προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο γενικός αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος είναι να ετοιμάσει Νοσηλευτές γενικών φροντίδων οι οποίοι να είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία των ατόμων /ομάδων ή την αυτονομία των ζωτικών φυσικών και διανοητικών λειτουργιών τους, λαμβάνοντες υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.

Οι Νοσηλευτές πρέπει:

1. Να διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων, δεξιοτήτων και αναλόγων διαθέσεων απαραιτήτων για την άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης.

2. Να είναι επιδέξιοι επαγγελματίες ικανοί να εργαστούν αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα Υγείας.

3. Να είναι πρόθυμοι και ικανοί να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη με τον συνεχή εμπλουτισμό τόσο των θεωρητικών γνώσεων όσο και των δεξιοτεχνιών μέσω της κριτικής προσέγγισης της καθημερινής πράξης και της συνεχούς διεργασίας μάθησης.

4. Να επιδιώκουν την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και άσκησης της Νοσηλευτικής επιστήμης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Οι πιο πάνω σκοποί επιτυγχάνονται μέσω της εκπαίδευσης η οποία:

1.Εισάγει τον φοιτητή στην πολύπλοκη, δυναμική φύση της Νοσηλευτικής επιστήμης  όπως αυτή δραστηριοποιείται στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη.

2. Συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτεχνιών και στάσεων-διαθέσεων με τις οποίες ο νοσηλευτής θα καταστεί ικανός να αξιολογεί τις ανάγκες υγείας των ατόμων, να παρεμβαίνει στην αντιμετώπιση των αναγκών αυτών με επιδέξια νοσηλευτική φροντίδα και να αξιολογεί τα αποτελέσματα.

3. Διευκολύνει την ανάπτυξη των φοιτητών Νοσηλευτικής ως προσωπικοτήτων αυτοκυριαρχημένων, ευαίσθητων στις ανάγκες των άλλων ανθρώπων, αξιόπιστων και υπευθύνων στη λήψη αποφάσεων.

4. Ενισχύει την ανάπτυξη στους φοιτητές αναλυτικής και δημιουργικής σκέψης για την πρόοδο της Νοσηλευτικής ως επιστήμης.