Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

22 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : 15ο Newsletter του ΟΜΠΡΕΛΑ - Ιούνιος 2022                  17 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Πτυχιακές εργασίες - Κουκουρίκος                  16 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2, ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ                  15 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Νευρολογική / Νευροχειρουργική Νοσηλευτική και Διαπολιτιστική Νοσηλευτική                   14 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2, ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ                  
Πρόγραμμα σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ(ΔΙΠΑΕ)

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται στις νέες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στις Επιστήμες Υγείας και στις Συμπεριφορικές Επιστήμες. Επιπλέον, είναι επηρεασμένη από τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συντελούνται τόσο  στη χώρα μας όσο  και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Νοσηλευτική ως Επιστήμη πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του ατόμου, της ομάδας, της κοινότητας σε θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής προστασίας.

Το παρόν νοσηλευτικό πρόγραμμα στηρίζεται επιγραμματικά:

α) Στις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τη νοσηλευτική εκπαίδευση, όπου προτείνεται η προετοιμασία Νοσηλευτών ως προς ένα βασικό επίπεδο γνώσεων, ώστε να εργαστούν αποτελεσματικά, στο Νοσοκομείο και στην Κοινότητα (GeneralNurse= Νοσηλευτής Γενικής Φροντίδας).

β) Στις οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οδηγία 2005/36/ ΕΚ, οδηγία 2013/55/ΕΕ), οι οποίες συμβαδίζουν με αυτές του ΠΟΥ. Λήφθηκαν ιδιαίτερα υπόψη οι οδηγίες και οι συστάσεις της Συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπαίδευση Νοσηλευτών (AdvisoryCommitteeonTraininginNursing, ACTN) οι οποίες και καθορίζουν το περιεχόμενο του νοσηλευτικού προγράμματος στις χώρες της Ευρώπης, από άποψη θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης. Οι προαναφερόμενες οδηγίες της ACTN είναι αποδεκτές από τον ΠΟΥ, το Διεθνή Σύνδεσμο Νοσηλευτών (InternationalCouncilofNurses, ICN) και τη μόνιμη επιτροπή νοσηλευτών στην Ε.Ε. (StandingCommitteeofNursesofthe EU, PCN).

γ) Στα  εκπαιδευτικά Νοσηλευτικά Προγράμματα άλλων χωρών, όπως:

          Kings’ College London, Florence Nightingale School of Nursing & Midwifery

          University of Edinburgh

          University of Brighton

          Trinity College Dublin, 4 Year Nursing Degree Programme

          University of Applied Sciences, Turku AMK

          UniversityofValencia

          InstabulBigli University

          Maltepe University,Instabul

          Frederick University Cyprus, Nicosia

δ) Σε προγράμματα σπουδών Νοσηλευτικής της ημεδαπής:

          Τμήμα Νοσηλευτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

          Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής(ΠΑΔΑ)

          Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

το ΠΠΣ του Τμήματος Νοσηλευτικής προσανατολίζεται στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που έχουν στόχο την αυτόνομη άσκηση και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής επιστήμης .

           

Η Επιτροπή σύνταξης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Λαμπρινή Κουρκούτα Καθηγήτρια

Μαρία Λαβδανίτη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

 

 

2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  ΚΑΙ  ΣΚΟΠΟΙ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Φιλοσοφία, η διάθρωση και οι αντικειμενικοί σκοποί του εκπαιδευτικού προγράμματος εμπεριέχονται ή επικεντρώνονται σε 5 βασικές έννοιες: Άνθρωπος, Υγεία, Κοινότητα, Νοσηλευτική και Νοσηλευτική εκπαίδευση.

1.Άνθρωπος: Ορίζεται ως το ενιαίο βιοψυχοκοινωνικό όν το οποίο αποτελεί ένα μοναδικό, ανεξάρτητο και αυτόνομο αλλά συγχρόνως πολύσύνθετο και πολύπλοκο σύστημα χαρακτηριστικών, αξιών, εμπειριών και πεποιθήσεων.

Παρουσιάζει επομένως, ποικίλες οργανικές, ψυχικές, κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες οι οποίες τροποποιούνται συνεχώς, ποικίλουν και αναζητούν την ικανοποίησή τους.                                                    

2. Υγεία: Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) είναι η πλήρης Οργανική, Ψυχική και Κοινωνική Ευεξία του ατόμου και όχι μόνο η έλλειψη νόσου ή αναπηρίας. Η Υγεία αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και όχι προνόμιο  χωρίς καμία διάκριση σε σχέση με το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία τις πολιτικές πεποιθήσεις ή την οικονομική και  κοινωνική του κατάσταση.

3.Κοινότητα: Αποτελείται από σύνολα ανθρώπων με  κοινά χαρακτηριστικά, κοινό γεωγραφικό χώρο ή κοινά ενδιαφέροντα, αξίες ή επιδιώξεις ή ακόμη και κοινά προβλήματα. Η βασική ομάδα κοινωνικού συνόλου είναι η οικογένεια. Η σύγχρονη κοινότητα είναι πολυπολιτισμική και συνεχώς εναλλασσόμενη. Δέχεται ποικίλα και συνεχή ερεθίσματα στα οποία αναγκάζεται να προσαρμοστεί και τα οποία τροποποιούν συνεχώς τις ανάγκες υγείας των πολιτών της.

4.Νοσηλευτική: Είναι ανθρωπιστική επιστήμη αλλά και εξειδικευμένη τέχνη. Αποτελεί μία πολύπλοκη επιστημονική δραστηριότητα η οποία απευθύνεται στον άνθρωπο, την οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο σε όλες τις καταστάσεις υγείας και αρρώστιας.

Σκοπός της Νοσηλευτικής είναι η αξιολόγηση των αναγκών υγείας, ο προγραμματισμός των παρεμβάσεων και η βοήθεια του ατόμου υγιούς ή αρρώστου να αναλάβει εκείνες τις δραστηριότητες που συντελούν στη υγεία ή την αποκατάστασή της, τις οποίες το άτομο θα πραγματοποιούσε χωρίς βοήθεια, εάν διέθετε την απαραίτητη γνώση, δύναμη και θέληση κατά την V. Henderson.

Η άσκηση της Νοσηλευτικής βασίζεται στην έρευνα και το ενδιαφέρον της εστιάζεται στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της αρρώστιας  στα άτομα, τις οικογένειες και την κοινότητα. Προωθεί την αυτοφροντίδα, την ανεξαρτησία και τον σεβασμό της προσωπικότητας των  δικαιωμάτων των ανθρώπων  ενώ συγχρόνως παρέχει επιμελημένη επιστημονική φροντίδα σε περιπτώσεις αρρώστιας. Επιδιώκει την απόκτηση κάθε νέας θεωρητικής γνώσης και τεχνογνωσίας με σκοπό τη συνεχή προσαρμογή της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη γνώση με προσανατολισμό τόσο την πρόληψη όσο και την θεραπευτική  αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των πολιτών.

5. Νοσηλευτική Εκπαίδευση: Ο φοιτητής της Νοσηλευτικής είναι ένας ενήλικας  υπεύθυνος για τη μόρφωσή του η οποία αποτελεί  μία συνεχή δια βίου διεργασία και έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Η διδακτική μεθοδολογία και προσέγγιση ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία της μάθησης.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η υποστήριξη του φοιτητή για ενεργό συμμετοχή στη διεργασία της μάθησης. Επιπλέον μέσα από την κριτική σκέψη θα μπορεί να επικοινωνεί με το άτομο (ασθενής ή υγιής) έτσι ώστε να του παρέχει ολιστική νοσηλευτική φροντίδα τόσο στην αποκατάσταση της υγείας όσο και στη διατήρηση και προαγωγής αυτής.  Ο καθηγητής λειτουργεί ως συντονιστής της μάθησης, σύμβουλος   βοηθός του φοιτητή, ο ίδιος  δε  αποτελεί τον δια βίου μαθητή και ερευνητή της γνώσης.

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον ενισχύει την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και  αλληλοσεβασμού, ενισχύει την αυτονομία και αυτενέργεια των φοιτητών και προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους.

 

Αντικειμενικοί Σκοποί του Προγράμματος

Ο γενικός αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος είναι να ετοιμάσει πολυδύναμους Γενικούς Νοσηλευτές (GeneralNurses) με ειδικές επιστημονικές και τεχνικές, ούτως ώστε να είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία των ατόμων/ομάδων  και να τους εκπαιδεύουν ώστε να είναι ικανοί για αυτοφροντίδα διατηρώντας την αυτονομία τους, στο πλαίσιο σεβασμού της προσωπικότητας κάθε ατόμου καθώς και των ψυχολογικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών του.

Οι Νοσηλευτές πρέπει να:

°         διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ανάλογων στάσεων-διαθέσεων απαραιτήτων για την άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης.

°         είναι επιδέξιοι επαγγελματίες ικανοί να εργαστούν αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα Υγείας.

°         είναι πρόθυμοι και ικανοί να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη με τον συνεχή εμπλουτισμό τόσο των θεωρητικών γνώσεων όσο και των δεξιοτεχνιών μέσω της κριτικής προσέγγισης της καθημερινής πράξης και της συνεχούς διεργασίας μάθησης.

°         επιδιώκουν την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και άσκησης της Νοσηλευτικής επιστήμης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Οι πιο πάνω σκοποί επιτυγχάνονται μέσω της εκπαίδευσης η οποία:

°         Εισάγει τον φοιτητή στην πολυδύναμη φύση της Νοσηλευτικής επιστήμης  όπως αυτή δραστηριοποιείται στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια περίθαλψη.

°         Συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτεχνιών και στάσεων-διαθέσεων με τις οποίες ο νοσηλευτής θα καταστεί ικανός να αξιολογεί τις ανάγκες υγείας των ατόμων, να παρεμβαίνει στην αντιμετώπιση των αναγκών αυτών με επιδέξια νοσηλευτική φροντίδα και να αξιολογεί τα αποτελέσματα.

°         Καλλιεργεί την ικανότητα ενσυναίσθησης

°         Διευκολύνει την ανάπτυξη των φοιτητών Νοσηλευτικής ως προσωπικοτήτων αυτοκυριαρχημένων, ευαίσθητων στις ανάγκες των άλλων ανθρώπων, αξιόπιστων και υπευθύνων στη λήψη αποφάσεων.

°         Ενισχύει την ανάπτυξη στους φοιτητές αναλυτικής και δημιουργικής σκέψης, για την πρόοδο της Νοσηλευτικής ως επιστήμης.

 

 

3. ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Το παρόν πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και δομείται με βάση το φόρτο εργασίας (ΦΕ) (Ν.3374/2005, άρθρο 14), σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1466/13-8-2007). Σε κάθε μάθημα κατανέμονται Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Κάθε Πιστωτική Μονάδα αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας. O φόρτος εργασίας κάθε εξαμήνου υπολογίζεται σε 900 ώρες οι οποίες ισοδυναμούν με 30 Πιστωτικές Μονάδες.

Ο ΦΕ στο νέο ΠΠΣ είναι 7200ώρες. Τα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου της Νοσηλευτικής έχουν το μεγαλύτερο φόρτο εργασίας.

Το Πρόγραμμα (ΠΠΣ) που ακολουθεί περιέχει συνολικά 65 μαθήματα από τα οποία 43 υποχρεωτικά και 22 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα. Για την απόκτηση του πτυχίου κάθε φοιτητής απαιτείται να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 53 συνολικά μαθήματα, από τα οποία τα 43 είναι υποχρεωτικά και τα 10 επιλογής υποχρεωτικά. O μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει ο φοιτητής ανά εξάμηνο είναι οχτώ (8) μαθήματα. Σημειωτέον ότι στο νέο πρόγραμμα σπουδών δεν θα υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα (αλυσίδες) προηγούμενων εξαμήνων για την συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις μαθημάτων μαθήματων επόμενων εξαμήνων. Για τα εργαστηριακά μαθήματα θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Τα μαθήματα ταξινομούνται σε 3 κατηγορίες: Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ),  Μαθήματα Νοσηλευτικής Ειδικότητας (ΜΝΕ) στα οποία υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές μαθημάτων.

 

Χαρακτηρηστικά του προγράμματος σπουδών

         Διάρκεια του προγράμματος σπουδών σε έτη: 4

         Είδος μελέτης: Πλήρης φοίτηση

         Εβδομάδες κατ’ έτος: 38

         Πιστωτικές Μονάδες/ECTS: 240

         Συνολικός φόρτος εργασίας: 7200 ώρες

 

 

Κατηγορίες Μαθημάτων

Στο ΠΠΣ, όπως προαναφέρθηκε, προσφέρονται συνολικά 65 μαθήματα εκ των οποίων ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τα 53 (43 Υποχρεωτικά Μαθήματα + 10 από τα 22 προσφερόμενα Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα). Τα 53 μαθήματα του προγράμματος κατανέμονται ως ακολούθως στις παρακάτω κατηγορίες μαθημάτων:

-     ΜΓΥ = 21 ( Μαθήματα Γενικής Υποδομής – 17 Υποχρεωτικάκαι 4 Επιλογής Υποχρεωτικά)

-     ΜΕΥ = 20 (Μαθήματα Ειδικής Υποδομής – 9 Υποχρεωτικά  και 12 Επιλογής Υποχρεωτικά).

-     ΜΝΕ = 24 (Μαθήματα Νοσηλευτικής Ειδικότητας – 18 Υποχρεωτικά και 6 Επιλογής Υποχρεωτικά)

 

Δηλαδή μεταξύ των αναφερόμενων μαθημάτων υπάρχουν συνολικά 22 Μαθήματα Επιλογής από τα οποία τα 10 είναι Υποχρεωτικά (ΕΥ).

Τα ποσοστά μαθημάτων ανά κατηγορία επί του συνόλου των 65 προσφερομένων μαθημάτων -συμπεριλαμβανομένων και των Επιλογής Υποχρεωτικών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΓΥ

ΜΕΥ

ΜΝΕ

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός Μαθημάτων  ανά

κατηγορία

21

20

24

65

Ποσοστό μαθημάτων % ανά κατηγορία

32,3%

30,7%

36,9%

100%

ΣΥΝΟΛΟ %

 

 

 

100%

 

 

Μαθήματα ανά κατηγορία

Ακολουθούν 3 πίνακες με την ταξινόμηση των μαθημάτων ανά κατηγορία, με τους τίτλους των μαθημάτων, τον χαρακτηρισμό κάθε μαθήματος σε Υποχρεωτικό (Υ) ή Επιλογής Υποχρεωτικό (ΕΥ) και το τυπικό εξάμηνο σπουδών στο οποίο παρέχεται κάθε μάθημα. Ο Πίνακας Α περιλαμβάνει Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), ο Πίνακας Β Μαθήματα Ειδικής  Υποδομής (ΜΕΥ),  ο Πίνακας Γ  Μαθήματα Νοσηλευτικής Ειδικότητας (ΜΝΕ) .

Στα Μαθήματα Νοσηλευτικής Ειδικότητας περιλαμβάνονται αυτά της Κλινικής Νοσηλευτικής Ι (Πρακτική άσκηση) της Κλινικής Νοσηλευτικής ΙΙ (Πρακτική άσκηση) και της Κλινικής Νοσηλευτικής ΙΙΙ (Πρακτική άσκηση). Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αυτών οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν και να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στη διεργασία της φροντίδας, ασκούμενοι σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον, με το πέρας της εξεταστικής του ογδόου εξαμήνου οι φοιτητές συνεχίζουν την κλινική Νοσηλευτική για διάστημα 3 μηνών ήτοι 12 εβδομάδες για 5 ημέρες την εβδομάδα και για 7 ώρες την ημέρα, συνολικά 420 ώρες. Σημειωτέον ότι οι πιστωτικές μονάδες ΠΜ και ο φόρτος εργασίας ΦΕ της εν λόγω κλινικής άσκησης συμπεριλαμβάνεται στην κλινική άσκηση ΙΙΙ του ογδόου εξαμήνου.

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  (ΜΓΥ)

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (ΕΥ)

ΤΥΠΙΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΠΟΥΔΩΝ

1.        

Ανατομία Ι

Υ

-

Α

2.        

Φυσιολογία Ι

Υ

-

Α

3.        

Βιολογία

Υ

-

Α

4.        

Μικροβιολογία

Υ

-

Α

5.        

Βιοστατιστική

Υ

 

Α

6.        

Ψυχολογία της Υγείας

Υ

-

Α

7.        

Φυσιολογία ΙΙ

Υ

-

Β

8.        

Ανατομία  ΙΙ

Υ

 

Β

9.        

Φαρμακολογία

Υ

-

Β

10.    

Κοινωνιολογία της Υγείας

Υ

 

Γ

11.    

Επικοινωνία στο χώρο της υγείας

 

ΕΥ

Γ

12.    

Επιδημιολογία-Δημόσια Υγιεινή

Υ

 

Δ

13.    

Αρχές πληροφορικής και εφαρμογές στην Υγεία

Υ

 

Δ

14.    

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία

 

ΕΥ

Δ

15.    

Νοσηλευτική Διοίκηση/Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Υ

 

ΣΤ

16.    

Γενετική

 

ΕΥ

ΣΤ

17.    

Ιστορία της Νοσηλευτικής

 

ΕΥ

ΣΤ

18.    

Ηθική και Δεοντολογία Νοσηλευτικής Επιστήμης

Υ

 

Ζ

19.    

Μέθοδοι διδασκαλίας στη Νοσηλευτική

Υ

 

Ζ

20.    

Συγγραφή  επιστημονικής εργασίας-(πτυχιακή εργασία)

Υ

 

Ζ

21.    

Οικονομία της υγείας

Υ

 

Η

 

 

 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΕΥ)

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (ΕΥ)

ΤΥΠΙΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΠΟΥΔΩΝ

1

Εισαγωγή στη

Νοσηλευτική Επιστήμη

Υ

 

Α

2

Παθολογία Ι

Υ

 

Β

3

Παθολογία ΙΙ

Υ

 

Γ

4

Χειρουργική Ι

Υ

 

Γ

5

Νοσηλευτικές Θεωρίες

 

ΕΥ

Γ

6

Επικοινωνία στο χώρο της Υγείας

 

ΕΥ

Γ

7

Αιμοδοσία στη Νοσηλευτική

 

ΕΥ

Γ

8

Χειρουργική ΙΙ

Υ

 

Δ

9

Λοιμώξεις στο χώρο παροχής υγείας

 

ΕΥ

Δ

10

Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων

Y

 

E

11

Γαστρεντερολογία

 

ΕΥ

Ε

12

Διαχείριση κρίσεων στη Νοσηλευτική

 

ΕΥ

Ε

13

Διαπολιτισμική Νοσηλευτική

 

ΕΥ

Δ

14

Παιδιατρική

Υ

 

Ε

15

Διατροφή/ Διαιτολογία

 

ΕΥ

Ε

16

Μεθοδολογία έρευνας στη Νοσηλευτική

Υ

 

Ε

17

Σακχαρώδης Διαβήτης

 

ΕΥ

ΣΤ

18

Διασφάλιση ποιότητας στη Νοσηλευτική πράξη

 

ΕΥ

Ε

19

Συμβουλευτική Νοσηλευτική

 

ΕΥ

Ζ

20

Ανακουφιστική φροντίδα στη Νοσηλευτική

 

ΕΥ

Η

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΝΕ)

α/α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (ΕΥ)

ΤΥΠΙΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΠΟΥΔΩΝ

1

Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής

Υ

 

Β

2

Κοινοτική Νοσηλευτική Ι/Αγωγή Υγείας

Υ

 

Β

3

Παθολογική Νοσηλευτική Ι

Υ

 

Γ

4

Χειρουργική Νοσηλευτική Ι

Υ

 

Γ

5

Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ

Υ

 

Δ

6

Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

Υ

 

Δ

7

Πρώτες Βοήθειες

Y

 

Δ

8

Νοσηλευτική αναπνευστικών νοσημάτων,Θώρακος και Αγγείων

 

ΕΥ

Δ

9

Παιδιατρική Νοσηλευτική

Υ

 

Ε

10

Ογκολογική Νοσηλευτική

Υ

 

Ε

11

Διαγνωστική Νοσηλευτική & Σημειολογία

Υ

 

Ε

12

Νεφρολογική Νοσηλευτική

 

ΕΥ

Ε

13

Νοσηλευτική Ψυχικής υγείας

Υ

 

ΣΤ

14

Επείγουσα  Νοσηλευτική/ΜΕΘ

Υ

 

ΣΤ

15

Κλινική Νοσηλευτική Ι (Πρακτική Άσκηση)

Υ

 

ΣΤ

16

Νοσηλευτική Μητρότητας/Υγεία Γυναικών

Υ

 

Ζ

17

Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

 

ΕΥ

Ζ

18

Καρδιολογική  Νοσηλευτική

 

ΕΥ

Ζ

19

Σχολική Νοσηλευτική

 

ΕΥ

Ζ

20

Κλινική Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική Άσκηση)

Υ

 

Ζ

21

Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ

Υ

 

Η

22

Νοσηλευτική Φροντίδα Ηλικιωμένων

Υ

 

Η

23

Κλινική Νοσηλευτική ΙΙΙ (Πρακτική Άσκηση)

Υ

 

Η

24

Νευρολογική / νευροχειρουργική Νοσηλευτική

 

ΕΥ

Η