Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

15 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : 1η Παμπελοποννησιακή συνάντηση Νοσηλευτών                  13 Ιουνίου 2024  Γραμματεία : 5χλμ. Νυχτερινός Πανεπιστημιακός Αγώνας                  11 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : BLS-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ                  07 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ                  07 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙΙ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                  
5ο Εξάμηνο

Ε - 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1

Παιδιατρική Νοσηλευτική

ΜΝΕ

Υ

4

180

6

6

120

4

10

300

10

2

Ογκολογική Νοσηλευτική

 ΜΝΕ

Υ

3

150

5

 

 

 

3

150

5

3

Μεθοδολογία Έρευνας στη Νοσηλευτική

ΜΕΥ

Υ

2

60

2

1

30

2

3

90

4

4

Παιδιατρική

ΜΕΥ

Υ

3

90

2

 

 

 

3

90

2

5

Διαγνωστική Νοσηλευτική &Σημειολογία

ΜΝΕ

Υ

3

90

3

 

 

 

3

90

3

6

Νοσηλευτική Αποκατάστασης Χρόνιων Πασχόντων

ΜΕΥ

Υ

2

60

2

 

 

 

2

60

2

 

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΕΥ (ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

1

Γαστρεντερολογία

 ΜΕΥ

ΕY

2

60

2

 

 

 

2

60

2

2

Νεφρολογική Νοσηλευτική

ΜΝΕ

ΕY

2

60

2

 

 

 

2

60

2

3

Διαχείριση κρίσεων στη Νοσηλευτική

ΜΕΥ

ΕY

2

60

2

 

 

 

2

60

2

4

Διασφάλιση της Ποιότητας στη Νοσηλευτική Πράξη

ΜΕΥ

ΕY

2

60

2

 

 

 

2

60

2

 

ΣΥΝΟΛΟ (Υ+ΕΥ)

 

 

21

750

24

7

150

6

28

900

30

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

 

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

4

6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

6

4

ΣΥΝΟΛΟ

10

10

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΝΑΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές της Νοσηλευτικής τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν τις ανάγκες ενός παιδιατρικού ασθενή, να διατυπώνουν και να ιεραρχούν τις νοσηλευτικές διαγνώσεις, να σχεδιάζουν το πλάνο νοσηλευτικής φροντίδας, να εφαρμόζουν τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις και να εκτιμούν τα αποτελέσματα της φροντίδας που παρείχαν.  Μέσω των ασκήσεων στο μάθημα οι φοιτητές θα εξασκηθούν στο σχεδιασμό πλάνων φροντίδας των παιδιατρικών ασθενών με διάφορα προβλήματα υγείας, βάσει της νοσηλευτικής διεργασίας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

°         να έχει κατανοήσει την παθογένεια, τα κλινικά χαρακτηριστικά και βασικές επιπλοκές από τις πιο συνηθισμένες παιδιατρικές, παιδοχειρουργικές και παιδοογκολικές παθήσεις που αφορούν διάφορα συστήματα του οργανισμού.

°         να αναφέρει τις πιο βασικές και καίριες νοσηλευτικές παρεμβάσεις για κάθε πάθηση και να μπορεί να κάνει εκτίμηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεών του.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

°         να αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την περίθαλψη των παιδιών και νεογνών

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία

·           Φυσική και Αναπτυξιακή αξιολόγηση του παιδιού

·           Το στρες του παιδιού/εφήβου και της οικογένειας στο Νοσοκομείο

·           Βασικές αρχές διαμόρφωσης παιδιατρικού νοσηλευτικού ιστορικού υγείας, με βάση τη φυσική εξέταση του παιδιού

·           Μαιευτική Νοσηλευτική – σύλληψη, εγκυμοσύνη, προγεννητικός έλεγχος τοκετός, λοχεία

·           Προσαρμογή στην εξωμήτρια ζωή και αξιολόγηση νεογνού -Προβλήματα υγείας σε νεογνά

·           Παθήσεις του Αναπνευστικού Συστήματος στα παιδιά

·           Παθήσεις του Ουροποιητικού Συστήματος στα παιδιά

·           Παθήσεις του Αιμοποιητικού Συστήματος στα παιδιά

·           Νευρολογικές παθήσεις στα παιδιά

·           Παιδοχειρουργική Νοσηλευτική – προεγχειρητική, μετεγχειρητική προετοιμασία, επιπλοκές, αξιολόγηση, παρεμβάσεις

·           Το παιδί με χρόνια αρρώστια (άσθμα, νεανικός διαβήτης, CA, ΧΝΑ, κλπ)

·           Ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην παιδική/εφηβική ηλικία (αυτισμός, δυσλεξία, διαταραχές διατροφής, σχιζοφρένεια, κατάθλιψη)

·           Ηθικά διλήμματα στην Παιδιατρική Νοσηλευτική-Διαδικασία λήψης αποφάσεων

 

·                ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

·                Εισαγωγή στη Παιδιατρική Νοσηλευτική, γενικές αρχές χορήγησης  φαρμάκων

·                Χορήγηση φαρμάκων από το στόμα, το  ορθό, εισπνοές, ενσταλάξεις φαρμάκων στα αυτιά και τους  οφθαλμούς

·                Χορήγηση φαρμάκων, υπολογισμός δοσολογίας φαρμάκων, ενδομυϊκή χορήγηση

·                Χορήγηση παρεντερικών φαρμάκων, χορήγηση διαλυμάτων, τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα

·                Ζωτικά σημεία (Λήψη αρτηριακής πίεσης, σφύξεων, μέτρηση αναπνοής, θερμομέτρηση), πυρετός, αντιμετώπιση πυρετού

·                Λήψη εργαστηριακών εκκριμάτων (καλλιέργεια ούρων, αίματος, κοπράνων, φαρυγγικού επιχρίσματος, ρινικού επιχρίσματος, υγρών τραύματος,   αναπνευστικών εκκρίσεων, πτυέλων, συλλογή ούρων 24ώρου)

·                Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τεχνική Heimlich

·                Τοκετός, περιποίηση νεογνού μετά τον τοκετό, αξιολόγηση νεογνού, χειρισμός, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, λουτρό νεογνού, περιποίηση κολοβώματος ομφαλίου λώρου 

·                Πρόωρα νεογνά, Ρύθμιση και λειτουργία θερμοκοιτίδας, φροντίδα νεογνού στην θερμοκοιτίδα (ανοικτή-κλειστή), οξυγονοθεραπεία, φωτοθεραπεία, Αφαιμαξομετάγγιση 

·                Μητρικός θηλασμός (προετοιμασία, θέση, στάση), επίδειξη, τεχνητή διατροφή, ρινογαστρικός καθετήρας  

·                Επανάληψη

·                Εξετάσεις

°           

 

4.          ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Παρουσίαση του μαθήματος με power point
 • Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

60

Εργαστηριακές Ασκήσεις

60

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

Ατομικές εργασίες

40

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

180

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις .

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Προφορικές εξετάσεις

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

 

 

5.                        ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-          Luxner Karla L. Παιδιατρική Νοσηλευτική,. BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα 2011.

-          Kapoor R., Barnes K, Βασική Παιδιατρική.. BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα  2015

-          Lissauer Tom, Clayden Graham Σύγχρονη Παιδιατρική, 4η έκδοση, BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα 2016

-          Κανακούδη - Τσακαλίδου Φλωρεντία, Κατζός Γεώργιος, Παπαχρήστου Φώτιος, Δρόσου - Αγακίδου Βασιλική, Βασική παιδιατρική , Γ΄ έκδοση UNIVERSITY STUDIO PRESS, Θεσσαλονίκη 2017

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

3

5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

3

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την παθογένεια του καρκίνου, τους τρόπους μετάστασης των νεοπλασμάτων  και να τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αντινεοπλασματική θεραπεία, καθώς και για τις ανεπιθύμητες ενέργειες που προέρχονται από αυτές. Επίσης να τους παρέχει πληροφορίες  ώστε να παρέχουν ολοκληρωμένη υποστηρικτική φροντίδα με την κάλυψη σωματικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών αλλαγών σε όλο το φάσμα της νόσου, από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία ή το θάνατο.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         Να συνθέτει την αποκτηθείσα γνώση στη φροντίδα ασθενών με καρκίνο

·         Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τα συμπτώματα που βιώνουν οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία

·         Να πραγματοποιεί κατάλληλες νοσηλευτικές παρεμβάσεις για να αντιμετωπίζει τα συμπτώματα

 • Να αναπτύξει δεξιότητες για την αξιολόγηση και φροντίδα ασθενών με καρκίνο

·         Να παρέχει  φροντίδα σε ασθενείς με καρκίνο μέσα από την κάλυψη σωματικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών αναγκών.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία

·           Παθοφυσιολογία του καρκίνου

·           Επιδημιολογία και καρκίνος

·           Πρόληψη του καρκίνου. Πρωτογενής-δευτερογενής-τριτογενής πρόληψη. Ο νοσηλευτής στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη

·           Χειρουργική θεραπεία - Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική θεραπεία

·           Χημειοθεραπεία Χορήγηση φαρμάκων-προετοιμασία και χειρισμός κυτταροστατικών φαρμάκων

·           Παρενέργειες χημειοθεραπείας Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία

·           Ακτινοθεραπεία-διαδικασία ακτινοθεραπείας-Παρενέργειες ακτινοθεραπείας- Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία

·           Στοχευμένες θεραπείες – τοξικότητα από στοχευμένες θεραπείες- Νοσηλευτική φροντίδα

·           Ανοσοθεραπεία- τοξικότητα ανοσοθεραπείας. Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε ανοσοθεραπεία.

·           Ορμονοθεραπεία. Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε ορμονοθεραπεία

·           Ψυχοκοινωνική φροντίδα –άγχος-κατάθλιψη-οικογενειακό περιβάλλον-κοινωνική υποστήριξη

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Παρουσίαση του μαθήματος με power point
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

90

Διαδραστική διδασκαλία  

10

 

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

Ατομική ή Ομαδική εργασία

10

Αυτοτελής Μελέτη

30

Σύνολο Μαθήματος

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις .

 

Θα ανατεθούν προαιρετικές εργασίες (ατομικές ή ομαδικές) στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους  κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         Λαβδανίτη Μ. Ογκολογική Νοσηλευτική. Θεωρία & Κλινική Πρακτική. Εκδόσεις Βήτα. Αθήνα 2017

·         Λαβδανίτη Μ. Ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του μαστού. Νοσηλευτική φροντίδα. Εκδόσεις Βήτα. Αθήνα 2019

·         Corner J. BaileyC. Νοσηλευτική Ογκολογία Το πλαίσιο της φροντίδας. Επιμέλεια: Ε. Πατηράκη. Εκδόσεις BROKEN HILLS,  Αθήνα 2006.

·         KihghornS, GamlinR. Ανακουφιστική Νοσηλευτική. Εξασφαλίζοντας ελπίδα και ποιότητα ζωής. Επιμέλεια: Ε. Θεοδοσοπούλου. Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα 2004.

·         Κάρλου Χ, Σουρτζή Π. Υγιεινή και ασφάλεια στη χημειοθεραπεία.  Αθήνα:

Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα 2006

 

 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1

2

ΣΥΝΟΛΟ

3

4

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

1.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με την έρευνα, ώστε να είναι σε θέση να διαβάζουν, ερμηνεύουν και αξιολογούν τα ερευνητικά δεδομένα καθώς και τις μεθόδους έρευνας, ώστε να μπορούν να τις εφαρμόζουν  στη νοσηλευτική πρακτική, να αναγνωρίζουν νοσηλευτικά προβλήματα για έρευνα να συμμετέχουν σε ερευνητικές μελέτες και να σχεδιάζουν μελέτες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

·       αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της χρήσης των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων στην 

        επίλυση των διαφόρων προβλημάτων,

·        αναγνωρίζουν και να διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις,

·        σχεδιάζουν, οργανώνουν και να υλοποιούν μόνοι τους ή/και ομαδικά μια μελέτη,

·        μελετούν κριτικά επιστημονικές εργασίες

·        εκπονούν ερευνητικό πρωτόκολλο βασισμένο σε ενδείξεις, ως βάση για κάθε σχέδιο μεθοδολογίας της έρευνας στη νοσηλευτική επιστήμη

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         χρησιμοποίηση της έρευνας ως εργαλείου, που θα κατευθύνει τη νοσηλευτική πρακτική,

·         αναβάθμιση  και τεκμηρίωση της  νοσηλευτικής πρακτικής μέσα από την έρευνα,

·         προαγωγή  ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,

·         εργασία  σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         αυτόνομη ή/και ομαδική εργασία

·         εργασία σε διεθνές και διαπολιτισμικό περιβάλλον

·          ικανότητα επιλογής κατόπιν κριτικής σκέψης των κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων

·         προαγωγή  νέων  ερευνητικών  ιδεών

 

2.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·         Εισαγωγή στην έρευνα

·         Ηθικά Ζητήματα στη Νοσηλευτική Έρευνα

·         Το ερευνητικό πρόβλημα

·         Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

·         Ποσοτικοί Ερευνητικοί Σχεδιασμοί

·         Ποιοτικοί Ερευνητικοί Σχεδιασμοί

·         Πληθυσμός – Δείγμα έρευνας

·         Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων

·         Ανάλυση δεδομένων ( Περιγραφική Στατιστική , Επαγωγική Στατιστική )

·         Επαγωγική Παρουσίαση και Συζήτηση των Ευρημάτων της  έρευνας

·         Ερευνητικά ευρήματα και νοσηλευτική πρακτική

·         Κοινοποίηση και Αξιοποίηση της Νοσηλευτικής Έρευνας

 

 

3.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·   Παρουσιάσεις PPT

·   Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω :

·   της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και moodle

·    βάσεων δεδομένων ( π.χ. CINAHL, SCOPUS, PUBMED)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Εργαστηριακές Ασκήσεις

10

 

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων.

10

 

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

90

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

ΘΕΩΡΙΑ

 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) στο τέλος του εξαμήνου. Θα περιλαμβάνει θέματα ανάπτυξης και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Γραπτή τελική εξέταση

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

 

 

 

 

 

 

4.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

·         Rose Marie Nieswiadomy.Νοσηλευτική Έρευνα - Βασικές Αρχές,  Εκδόσεις Λαγός

Αθήνα, 2010

·         H.Brink,Chr.van der Walt,G.van Rensburg.Θεμελιώδεις Αρχές της Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας, Εκδόσεις ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ, Αθήνα 2016

·         Bowling A. Μεθοδολογία Έρευνας στην Υγεία, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αθήνα 2013

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

3

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΘΕΩΡΙΑ

3

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

·      

Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές  να αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν την υγεία του παιδιού και της οικογένειας.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·           Να αναγνωρίζει τις παιδιατρικές  παθήσεις και τον τρόπο που ο επαγγελματίας υγείας προσεγγίζει τα παιδιά με σκοπό τη διάγνωση και νοσηλευτική τους φροντίδα.

·           Να γνωρίζει την ανάπτυξη του παιδιού από την νεογνική έως και την εφηβική ηλικία

·           Να γνωρίζει τις αρχές της κλινικής εξέτασης και  διάγνωσης

·           Να γνωρίζει τις μεθόδους της θεραπευτικής αντιμετώπισης σε παθολογικές παιδιατρικές καταστάσεις.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·         Παιδιατρικό ιστορικό

·         Φυσική εξέταση

·         Θρέψη, διατροφή

·         Παιδιατρικές παθήσεις αναπνευστικού συστήματος

·         Παιδιατρικές παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος

·         Παιδιατρικές παθήσεις πεπτικού συστήματος

·         Παιδιατρικές παθήσεις ουροποιογεννητικού συστήματος

·         Μεταβολικά νοσήματα

·         Νοσήματα αίματος

·         Νεοπλάσματα

·         Παθήσεις δέρματος

·        Παιδοχειρουργικές παθήσεις

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

· Παρουσιάσεις power point

· Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και moodle

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Διαδραστική διδασκαλία 

10

 

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

Ατομική ή Ομαδική εργασία

10

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

90

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτή τελική εξέταση

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

·     Lissauer Tom, Clayden Graham Σύγχρονη Παιδιατρική, 4η έκδοση, BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα 2016

·     A.A.P., McInerny K.T. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ι American academy pediatrics, εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα 2013 

·     A.A.P., McInerny K.T. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ American academy pediatrics, εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα 2013 

·     Kapoor R., Barnes K, Βασική Παιδιατρική.. BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα  2015

·     Ηay, Levin, Sondeheimer, Deterding  current,σύγχρονη παιδιατρική διάγνωση&θεραπεία Ι, Αθήνα 2010

· Ηay ,Levin, Sondeheimer, Deterding  current,σύγχρονη παιδιατρική διάγνωση&θεραπεία ΙI, Αθήνα 2010    

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  & ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

3

3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

3

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές της Νοσηλευτικής τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σεθέση να εφαρμόσουν το νοσηλευτικό ιστορικό και τις οδηγίες φυσικής-κλινικής εξέτασης

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

να πραγματοποιήσουν κλινική εξέταση όλων των  συστημάτων 

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

       Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

       Λήψη αποφάσεων

       Αυτόνομη εργασία

       Ομαδική εργασία

       Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

       Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

       Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

       Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

       Ιστορικό υγείας και λήψη ιστορικού Ι

       Ιστορικό υγείας και λήψη ιστορικού ΙΙ

       Φυσική εξέταση και τεχνικές

       Ζωτικά σημεία

       Εξέταση κεφαλής και τραχήλου

       Εξέταση θώρακα και πνευμόνων

       Καρδιαγγειακό σύστημα

       Μαστός και μασχαλιαίοι λεμφαδένες

       Γαστρεντερικό σύστημα και εξέταση κοιλίας

       Ουροποιητικό σύστημα

       Μυοσκελετικό σύστημα

       Νευρικό σύστημα

       Καλυπτήριο σύστημα (δέρμα, τριχωτό, νύχια)

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint
 • Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

 

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

20

 

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

90

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις .

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus)

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

       Bickley Lynn. Bates΄ Οδηγός για την κλινική εξέταση & τη λήψη ιστορικού, Ιατρικές εκδ. Π.Χ.Πασχαλίδης, Αθήνα 2006

       Lemone, Burke,Bauldoff. Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική Κριτική σκέψη κατά τη φροντίδα του ασθενή.  Εκδ.,  Λαγός, Αθήνα, 2014

       Swartz Mark. Κλινική διάγνωση, ιστορικό και φυσική εξέταση, Εκδ.: ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αθήνα 2013

       Doenges M., Moorhouse F., Murr. Οδηγός Ανάπτυξης Σχεδίου Νοσηλευτικής Φροντίδας, Εκδ. BROKENHILLPUBLISHERSLTD,  Αθήνα 2009

       OsbornK.S., WraaC.E., WatsonA. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική, Εκδ. BROKENHILLPUBLISHERSLTD,  Αθήνα 2011

       Κουρκούτα Λ. Ι.  Στοιχεία Διαγνωστικής στη Νοσηλευτική. Μονογραφία. Παρισιάνου,   Αθήνα, 2001

       Κουρκούτα Λ. Ι. Διαγνωστική  Νοσηλευτική Προσέγγιση. Μονογραφία. Π.Χ.  Πασχαλίδης,  Αθήνα, 2010

       Beth Hogan- Quigley, Mary Louise Paim, Lynn Bickley.BatesNursing  Guide to Physical Examination and History Taking.[Bates’ Νοσηλευτικός Οδηγός για την Κλινική Εξέταση και τη Λήψη Ιστορικού. 2η Αγγλική Έκδοση/ 1η Ελληνική Έκδοση. Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας. Αθήνα, 2018

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

 ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν  οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την παροχή ολιστικής και εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας σε χρονίως πάσχοντες, λαμβάνοντας υπόψη τις ποικίλες παθοφυσιολογικές και ψυχοκοινωνικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν τα χρόνια νοσήματα..

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         Να επιδεικνύει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για τη νοσηλευτική φροντίδα και αποκατάσταση χρονίως πασχόντων

·         Να σχεδιάσει κατάλληλο πλάνο νοσηλευτικής φροντίδας και αποκατάστασης για χρόνιους πάσχοντες

·         Να τεκμηριώνει την παρεχόμενη φροντίδα

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και φροντίδα αποκατάστασης ασθενών εκτός νοσοκομείου

·         Λήψη αποφάσεων για την επιλογή κατάλληλου σχεδίου φροντίδας και αποκατάστασης ασθενών με συγκεκριμένο χρόνιο νόσημα

·         Αυτόνομη εργασία  στο πλαίσιο της  αποκατάστασης χρονίως πασχόντων

·         Ομαδική εργασία  στο πλαίσιο της ομάδας φροντίδας και αποκατάστασης χρονίως πασχόντων

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων που αφορούν την αποκατάσταση  χρόνιων ασθενών

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα κατά τη φροντίδα και αποκατάσταση χρόνιων ασθενών εντός και εκτός νοσηλευτικού ιδρύματος

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  κατά τη φροντίδα και αποκατάσταση χρόνιων ασθενών

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής κατά τη φροντίδα και αποκατάσταση χρόνιων ασθενών

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον στο πλαίσιο της ομάδας φροντίδας και αποκατάστασης

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

·         Εισαγωγή- ορισμοί (χρόνια ασθένεια, αναπηρία, αποκατάσταση, βασικές αρχές αποκατάστασης, ποιότητα ζωής,  νοσηλευτική διεργασία)

·         Νοσηλευτικός ρόλος στην ομάδα υγείας, αποκατάστασης- Διεπιστημονική συνεργασία

·          Ομάδα αποκατάστασης, κατ’ οίκον φροντίδα υγείας,  αυτοφροντίδα, οικογένεια- φροντιστής,

 • Ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα ασθενών με αναπηρία και νοσηλευτική αντιμετώπιση του φόβου, του θυμού και της απογοήτευσης. Συμβουλευτική του χρονίως πάσχοντα και της οικογένειάς του.

·         Μελέτη περιστατικών και ανάπτυξη πλάνων φροντίδας ασθενών με χρόνιες παθήσεις και κινητικές αναπηρίες

·         Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασης ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, άσθμα, κυστική ίνωση.

·         Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασης ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο

·         Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασης ασθενών με διαταραχές    μεταβολισμού

·         Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασης ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο

·         Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασης ασθενών με χρόνια νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος

·         Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασης ασθενών με κακώσεις σπονδυλικής στήλης

·         Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασηςασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

·         Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασης ασθενών με εκφυλιστικές νευρολογικές διαταραχές

 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint
 • Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

20

Εργαστηριακές Ασκήσεις

10

 

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

Ατομικές εργασίες

15

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις .

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         RebeccaJester  (2017) Προαγωγή της Πρακτικής στη Νοσηλευτική

Αποκατάσταση, Broken  Αθήνα, Hill Publishers LTD

·         Σαπουντζή - Κρέπια Δέσποινα. Χρόνια Ασθένεια και Νοσηλευτική Φροντίδα,

Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Αθήνα 2004

·         Perry G.A (2011)Βασική Νοσηλευτική και Κλινικές Δεξιότητες,

Εκδ. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD  Αθήνα 2011

·         Α.Berman,S.Snyder,C.Jackson Η νοσηλευτική στην κλινική πράξη,

ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αθήνα 2012

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

·      

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να  αποκτήσουν οι φοιτητές  αντίληψη και γνώση περί των νοσημάτων , των διαγνωστικών εξετάσεων και της θεραπείας των παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         Να αναγνωρίζει τις παθολογικές οντότητες του πεπτικού συστήματος και τον τρόπο που ο επαγγελματίας υγείας προσεγγίζει τους πάσχοντες με σκοπό τη διάγνωση και θεραπεία. 

·         Να γνωρίζει τη σημασία των διαφόρων νεώτερων διαγνωστικών τεχνικών και τη σύγχρονη θεραπευτική των διαφόρων νοσημάτων.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ø  Προσέγγιση του ασθενούς με παθήσεις του Πεπτικού συστήματος

Ø  Διαγνωστικές εξετάσεις του γαστρεντερικού συστήματος

Ø  Διαταραχές της θρέψης

Ø  Παθήσεις  της στοματικής κοιλότητας

Ø  Παθήσεις  του οισοφάγου.

Ø  Παθήσεις του στομάχου και δωδεκαδακτύλου

Ø  Παθήσεις  του λεπτού εντέρου

Ø  Παθήσεις  του παχέος εντέρου

Ø  Παθήσεις  του ήπατος, ηπατίτιδες, κίρρωση

Ø   Παθήσεις της χοληδόχου κύστεως και των χοληφόρων αγγείων

Ø  Παθήσεις του παγκρέατος

Ø  Αιμορραγία ανώτερου και κατώτερου πεπτικού συστήματος

Ø  Λοιμώξεις του πεπτικού συστήματος.

Ø  Κακοήθειες πεπτικού συστήματος

Ø  Ενδοσκοπήσεις-οργάνωση λειτουργία ενδοσκοπικού ιατρείου-  Διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοσκοπικές μέθοδοι ,του ανώτερου και κατώτερου γαστρεντερικού συστήματος, γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση.ERCP.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·   Παρουσιάσεις PPT

·   Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις .

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 

·         Alpers, Owyang, Powell. Yamada-. Εγχειρίδιο Γαστρεντερολογίας Broken Hill Publishers, Αθήνα 2003

·         Frank H.Netter. παθολογία-Γαστρεντερικό Σύστημα. Εκδόσεις Broken Hill Publishers, Αθήνα 2008

·         FELDMAN-SLEISENGER-SCHARSCHMIDT. SLEISENGER&FORDTRAN'S ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ&ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ. Παθοφυσιολογία-Διάγνωση-Θεραπείαα, τόμος Ι. Εκδόσεις Broken Hill Publishers, Αθήνα 2002

·         FELDMAN-SLEISENGER-SCHARSCHMIDT. SLEISENGER&FORDTRAN'S ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ&ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ. Παθοφυσιολογία-Διάγνωση-Θεραπείαα, τόμος ΙΙ. Εκδόσεις Broken Hill Publishers, Αθήνα 2002

 

 

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

 

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές επιστημονικές γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με διαταραχές της λειτουργίας των νεφρών και να αναπτύξουν τις θεμελιώδεις τεχνικές και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην καθημερινή κλινική πρακτική σε όλους τους τομείς της νεφρολογικής φροντίδας.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         Να αναγνωρίσει και να κατονομάσει τις κλινικές οντότητες στη νεφρολογία

·         Να σχεδιάσει κατάλληλο πλάνο φροντίδας σε ασθενείς με προβλήματα νεφρικής λειτουργίας

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

·         Εισαγωγή, Ιστορικά στοιχεία εξέλιξης των μεθόδων Θεραπείας Υποκατάστασης Νεφρικής Λειτουργίας (ΘΥΝΛ), Μελλοντικές προκλήσεις, e-Health, ECO-Νεφρολογία

·         Ανατομία και Φυσιολογία του νεφρού, Βασικές νεφρικές διαδικασίες, Αίτια νεφρικής νόσου, Κλινικές εκδηλώσις

·         Εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις ως εργαλεία για τη διάγνωση της Νεφρικής Νόσου

·         Ψυχολογική κατάσταση ατόμων με νεφρική νόσο: πριν τη διάγνωση, κατά τη διάγνωση & προετοιμασία ένταξης σε ΘΥΝ, κατά τη διάρκεια της ΘΥΝΛ, κατά την προετοιμασία και πραγματοποίηση μεταμόσχευσης, κατά το τέλος της ζωής. Συντηρητική αντιμετώπιση νεφρικής νόσου και διακοπή κάθαρσης. Ποιότητα ζωής ατόμων με Νεφρική Νόος (ΝΝ).

·         Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια/Νόσος (ΟΝΑ/ΟΝΝ): Αίτια, Σημεία και συμπτώματα, Πρόληψη εμφάνισης ΟΝΑ/ΟΝΝ, Αντιμετώπιση, Κλινική πορεία,. Πλάνο φροντίδας ατόμων με ΟΝΑ/ΟΝΝ

·         Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια/Νόσος (ΧΝΑ/ΧΝΝ): Αίτια, Σημεία και συμπτώματα, Κλινική πορεία, Πρόληψη εμφάνισης ΧΝΑ.ΧΝΒ, Αντιμετώπιση. Πλάνο φροντίδας ατόμων με ΧΝΑ/ΧΝΝ.

·         Αιμοκάθαρση (ΑΚ): Βασικές αρχές ΑΚ, Αγγειακή προσπέλαση, Υλικά αιμοκάθαρσης, Διαδικασία συνεδρίας ΑΚ, Αξιολόγηση ασθενή, Επιπλοκές αιμοκάθαρσης και νοσηλευτική αντιμετώπιση, Επάρκεια κάθαρσης, Αιμοκάθαρση σε ασθενείς με πολλαπλή νοσηρότητα, Εκπαίδευση ασθενή για τη διαχείριση της ΑΚ και των επιπλοκών της, Πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμώξεων, Πλάνο φροντίδας ατόμου υπό αιμοκάθαρση,

·         Περιτοναϊκή Κάθαρση (ΠΚ): Φυσιολογία περιτόναιου και βασικές αρχές ΠΚ, Τοποθέτηση και φροντίδα περιτοναϊκού καθετήρα, Είδη ΠΚ, Υλικά και διαδικασία ΠΚ, Αξιολογηση ασθενή, Επιπλοκές ΠΚ και νοσηλευτική αντιμετώπιση, Επάρκεια κάθαρσης, Εκπαίδευση ασθενή για τη διαχείριση της ΠΚ κα των επιπλοκών της, Πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμώξεων, Πλάνο φροντίδας ατόμου υπό περιτοναϊκή κάθαρση. 

·         Μεταμόσχευση Νεφρού: Διαδικασία προμεταμοσχευτικού ελέγχου, Είδη μεταμόσχευσης, Ενδείξεις και Αντενδείξεις για μεταμόσχευση, Περιεγχειρητική φροντίδα λήπτη και δότη νεφρού, Επιπλοκές μεταμόσχευσης, Πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμώξεων, Πλάνο φροντίδα ατόμου με μεταμόσχευση νεφρού.

·         Η Διατροφή στη Νεφρική Νόσο: Ιστορική αναδρομή της διατροφικής αντιμετώπισης, Διατροφικά μοντέλα πριν την ένταξη σε ΘΥΝΛ, Διατροφικά μοντέλα κατά τη ΘΥΝΛ, Πρακτικές συμβουλές της διαιτητικής παρέμβασης, Διατροφικά προβλήματα.

·         Νεφρολογική φροντίδα παιδιών, εφήβων και υπερηλίκων, Ψυχοκοινωνική φροντίδα και παρεμβάσεις.

·         Φαρμακευτική αγωγή κατά τη ΝΝ: Διαχείριση αναιμίας, αρτηριακής υπέρτασης, νεφρικής οστεοδυστροφίας, σακχαρώδη διαβήτη και άλλων συνοδών νοσημάτων. 

·         Νεφρολογική νοσηλευτική στην κοινότητα, Νεφρολογική νοσηλευτική βασισμένη σε ενδείξεις, Διαπολιτισμική νεφρολογική νοσηλευτική

·         Επανάληψη

 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση βιντεοπροβολής διαδικασίας αιμοκάθαρσης και περιτοναϊκής κάθαρσης
 • Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, Διαδραστική διδασκαλία

30

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

30

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις .

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         Καυκιά Θ. Νεφρολογική Νοσηλευτική.  University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2003. 

·         Μάτζιου  Μεγαπάνου Β. Νεφρολογική Νοσηλευτική. Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος, Αθήνα, 2009.

·         Ιωαννίδης Η.  Επίτομη Κλινική Νεφρολογία.  Ροτόντα, Θεσσαλονίκη, 2007.

·          Βαργεμέζης και μέλη ΔΕΠ.  Βασικές αρχές νεφρολογίας.  Πασχαλίδης, Αθήνα, 2005.    

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να είναι να διδαχθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τις βασικές αρχές και έννοιες της Διαχείρισης Κρίσεων και να μπορέσει να καταστρώσει το κατάλληλο πλάνο φροντίδας  για την ασφάλεια των ατόμων της κοινότητας. 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Εργαστηρίου  του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

          να εφαρμόσει  το κατάλληλο πλάνο φροντίδας όταν  βρεθεί  σε έκτακτες καταστάσεις

          να κατανοήσει τις βασικές έννοιες της διαχείρισης κρίσεων.

          να αναγνωρίσει τις καταστάσεις κρίσεων  και να παρέχει την κατάλληλη νοσηλευτική φροντίδα

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

       Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

       Λήψη αποφάσεων

       Αυτόνομη εργασία

       Ομαδική εργασία

       Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

       Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ø   Βασικοί ορισμοί , είδη κρίσεων, η  προετοιμασία για τη διαχείριση μιας κρίσης,  τα στάδια στη διαχείριση και αντιμετώπιση μιας κρίσης.

Ø  Οργάνωση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Διαχείρισης Κρίσεων στην Κοινότητα

Ø  βασικοί θεσμικοί και πολιτικοί παράγοντες στη διαχείριση κρίσεων

Ø  Φυσικές και Περιβαλλοντικές Καταστροφές

Ø  παροχή διαπολιτισμικής φροντίδας σε παγκόσμιες και εθνικές καταστροφές

Ø  Μ.Μ.Ε και Μαζικές Καταστροφές

Ø  Διαχείριση Ψυχικής Υγείας σε Μαζικές Καταστροφές

Ø  Παιδί και Μαζικές Καταστροφές

Ø  Διαχείριση Πόρων σε Μαζικές Καταστροφές 

Ø  Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας

Ø  Διαχείριση Κρίσεων στον Αναπτυσσόμενο Κόσμο

Ø  Διαχείριση ψυχικής Υγείας Επαγγελματιών Υγείας

Ø  Εξετάσεις

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων

10

 

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτή τελική εξέταση

 

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

6.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

          Heath Robert. Διαχείρηση κρίσεων. Εκδόσεις Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ Αθήνα 2004

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις

 σύγχρονες αρχές οργάνωσης που εξυπηρετούν την προαγωγή της

 ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την επίτευξη υψηλού επιπέδου συνθηκών

 εργασίας και την ανάδειξητου ρόλου των υπηρεσιών φροντίδας υγείας για την

προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         Να κατονομάσει τους τρόπους της διαφάλισης ποιότητας στη φροντίδα

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία

·         Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Ιστορική εξέλιξη και χρησιμότητα

·         Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής ποιότητας και στη χρήση εργαλείων ποιότητας

·         Διοίκηση ολικής ποιότητας στη Νοσηλευτική

·         Τυποποίηση και προϊόντα για τις υπηρεσίες υγείας

·         Οργανισμοί πιστοποίησης νοσηλευτικών τμημάτων και ιδρυμάτων

·         Η ποιότητα στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας

·         Σύστημα διασφάλισης ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας

·         Συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και

περιβαλλοντικής διαχείρισης

·         Τα βραβεία ποιότητας και η αξιολόγηση της λειτουργίας του  συστήματος υγείας

·         Μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία ποιότητας στη Νοσηλευτική

·         Μέτρηση της ποιό