Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

30 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022                  27 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                  22 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : 15ο Newsletter του ΟΜΠΡΕΛΑ - Ιούνιος 2022                  17 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Πτυχιακές εργασίες - Κουκουρίκος                  16 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2, ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ                  
1ο Εξάμηνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΠΑΕ

A - 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1

Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη

ΜΕΥ

Υ

4

150

5

3

150

5

7

300

10

2

Ανατομία Ι

ΜΓΥ

Υ

3

90

3

1

30

1

4

120

4

3

Φυσιολογία Ι

ΜΓΥ

Υ

3

120

4

1

30

1

4

150

5

4

Βιολογία

ΜΓΥ

Υ

3

90

3

 

 

 

3

90

3

5

Μικροβιολογία

 ΜΓΥ

Υ

3

90

3

 

 

 

3

90

3

6

Βιοστατιστική

 ΜΓΥ

Y

2

60

2

1

30

1

3

90

3

7

Ψυχολογία της Υγείας

ΜΓΥ

Υ

2

60

2

 

 

 

2

60

2

 

ΣΥΝΟΛΟ (Υ+ΕΥ)

 

 

20

660

22

6

240

8

26

900

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

A

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

4

5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

3

5

ΣΥΝΟΛΟ

7

10

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει  τους φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια “Νοσηλευτική” ως επιστήμη και ως διεργασία φροντίδας της οποίας επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και σκοπός της,  η διατήρηση,  προαγωγή και αποκατάσταση της υγείας.Να δώσει τις απαραίτητες γνώσειςπου θα συμβάλουν στην ψυχοκοινωνική προσέγγιση και εκπαίδευση των ασθενών ως βιοψυχοκοινωνική οντότητα.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Εργαστηρίου  του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

       να εφαρμόσει  δεξιότητες επικοινωνίας τις οποίες θα χρησιμοποιήσει στην διεργασία συλλογής πληροφοριών όπως η λήψη και ακριβής καταγραφή του νοσηλευτικού ιστορικού

       να σχεδιάσει τη φροντίδα με την μέθοδο της Νοσηλευτικής διεργασίας, προκειμένου να κατανοήσουν τις δυσκολίες και τις ανάγκες των ασθενών και των συγγενών τους.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Εργαστηρίου  του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

       να εξασκηθεί στη λήψη και καταγραφή των ζωτικών σημείων, καθώς και

       και  στη συμπλήρωση του θερμομετρικού διαγράμματος

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

       Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

       Λήψη αποφάσεων

       Αυτόνομη εργασία

       Ομαδική εργασία

       Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

       Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 ΘΕΩΡΙΑ

       Εισαγωγή στην επιστήμη της  Νοσηλευτικής:

       Ορισμός-στόχοι της Νοσηλευτικής- Η Νοσηλευτική στην υγεία και την ασθένεια -Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία. Ασκήσεις προαγωγής της ευεξίας στην υγεία και την ασθένεια.

       Επίπεδα πρωτογενούς, δευτερογενούς  και τριτογενούς πρόληψης. Ολιστική θεώρηση της υγείας.

       Βασικές ανθρώπινες ανάγκες: Άτομο, Οικογένεια, Κοινότητα. Μηχανισμοί άμυνας του ατόμου.

       Η Διεργασία της επικοινωνίας-Μορφές επικοινωνίας- Παράγοντες που την επηρεάζουν.

       Η επικοινωνία στην Νοσηλευτική Διεργασία-Παράγοντες που προάγουν την  αποτελεσματική επικοινωνία. Ανάπτυξη θεραπευτικών δεξιοτήτων και τεχνικών επικοινωνίας.

       Φυσική Εξέταση – Λήψη και καταμέτρηση Ζωτικών Σημείων. Εξάσκηση Φοιτητών.

       Μελέτη και Συμπλήρωση  θερμομετρικού διαγράμματος. Εξάσκηση Φοιτητών.

       Νοσηλευτική Διεργασία: Στάδια της Νοσηλευτικής διεργασίας – Τεκμηρίωση- Χαρακτηριστικά της Νοσηλευτικής Διεργασίας.

       Νοσηλευτική Αξιολόγηση - Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων (Παρατήρηση, Συνέντευξη, Νοσηλευτικό Ιστορικό).

       Νοσηλευτική Διάγνωση: Διατύπωση, Επικύρωση και Ιεράρχηση των Νοσηλευτικών Διαγνώσεων.

       Καταγραφή του Σχεδίου Νοσηλευτικής Φροντίδας.

       Καταγραφή του Σχεδίου Νοσηλευτικής Φροντίδας. Εξάσκηση Φοιτητών.

       Αξιολόγηση του εργαστηρίου – Επανάληψη

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

            Επικοινωνία. Μορφές και σενάρια επικοινωνίας. Εγκαθίδρυση θεραπευτικής σχέσης και θεραπευτικού περιβάλλοντος.

            Επικοινωνία και νοσηλευτική διεργασία. Ανάπτυξη θεραπευτικών δεξιοτήτων και τεχνικών επικοινωνίας-αποφυγή εμποδίων. Ασκήσεις.

            Νοσηλευτική Διεργασία. Στάδια, χαρακτηριστικά, τεκμηρίωση, καταγραφή, ασκήσεις με συγκεκριμένα παραδείγματα (Νοσηλευτικές Διαγνώσεις κατά NANDA και NOC).  (δύο μαθήματα)

            Φυσική εξέταση. Λήψη και καταγραφή Ζωτικών Σημείων, θερμομετρικό διάγραμμα, εξάσκηση φοιτητών. (δύο μαθήματα)

            Αρχές ασηψίας, αντισηψίας, αποστείρωση. Υγειονομικό πλύσιμο χεριών. Αποστειρωμένα γάντια.

            Μέθοδοι χορήγησης φαρμάκων, συντομογραφίες οδηγιών, συμπλήρωση κάρτας φαρμάκων.

            Επανάληψη

            Εξετάσεις

 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  • Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint
  • Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail
  • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

100

 

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

100

 

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων.

20

 

Ατομικές εργασίες

20

Αυτοτελής Μελέτη

60

Σύνολο Μαθήματος

300

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτή τελική εξέταση

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Γραπτή τελική εξέταση

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

       Taylor C. (2002). Θεμελιώδεις Αρχές της Νοσηλευτικής,  η Επιστήμη και η τέχνη της νοσηλευτικής φροντίδας.  Eπιμ.Χ.Λεμονίδου, Ε.Πατηράκη. Αθήνα, Eκδ. Λαγός

       Σαββοπούλου Γ. (1999).  Βασική Νοσηλευτική : Μια βιο-ψυχο-κοινωνική προσέγγιση. Αθήνα, Eκδ.  Ταβιθά

       SusanC. deWit.  (2003) Βασικές αρχές και δεξιότητες της Νοσηλευτικής Φροντίδας.  Τόμος Ι, ΙΙ΄.     Ιατρικές Εκδ. Δ. Λαγός, Αθήνα

       Κουρκούτα Λ. Ι. (010) Ιστορία της Νοσηλευτικής. Μονογραφία. Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα

       Λ. Ι. Κουρκούτα Λ. Ι. (1993)  Η Νοσηλευτική στο Βυζάντιο. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα   Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

       Ρηγάτος Γ. (2006) Ιστορία της Νοσηλευτικής,  Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα

       Ζυγά Σ (2010) Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη. Ιατρικές εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα

       Henderson V. (1960) The Nature of Nursing, New York, The Macmillan Co

       Rogers M. (1978) An Introduction to the Theoretical Basis of Nursing, Philadelphia, F.A.  Davis Co

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

A

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

3

3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

4

4

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τις βασικές έννοιες της δομής του ανθρωπίνου σώματος, δηλαδή τη σύνθεση, το σχήμα, το μέγεθος, τη μορφή και τη θέση των ιστών και των οργάνων, καθώς και την τοπογραφική και τη λειτουργική σχέση μεταξύ τους.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Εργαστηρίου  του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να εμπεδώσει και να κατανοήσει τις παρεχόμενες γνώσεις, έτσι ώστε ο φοιτητής να τις επεκτείνει και να συνδυάσει τη γνώση της ανατομικής με το ζωντανό υγιή και ασθενή άνθρωπο.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία:

·         Δομή του κυττάρου του ανθρώπου

·         Ιστοί του ανθρωπίνου σώματος

·         Επιθηλιακός ιστός

·         Ερειστικός ιστός

·         Μυϊκός ιστός

·         Νευρικός ιστός

·         Όργανα και συστήματα του ανθρωπίνου σώματος-.Εισαγωγή

·         Αναπνευστικό σύστημα

·         Κυκλοφορικό σύστημα

·         Πεπτικό σύστημα

·         Ουροποιητικό σύστημα

·         Γεννητικό σύστημα

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Άσκηση των φοιτητών σε προπλάσματα, πίνακες και εικόνες, με τα σύγχρονα μέσα προβολής για την κατανόηση της μορφολογίας, της τοπογραφικής θέσης και σχέσης των οργάνων και συστημάτων του θεωρητικού μέρους

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Παρουσιάσεις PPT

·         Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και moodle

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Εργαστηριακές Ασκήσεις

50

 

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

120

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Τελικές γραπτές Εξετάσεις

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Γραπτή τελική εξέταση

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

 

 

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 - ΑgurA.Grantsανατομία. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

-Χατζημπούγιας Ι. Στοιχεία Ανατομικής του Ανθρώπου. Εκδόσεις ΜΑΝΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

-

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

4 (3Θ/1Ε)

5(4Θ/1Ε)

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τους φυσιολογικούς μηχανισμούς σε κυτταρικό και ιστικό επίπεδο, ενώ διδάσκεται και η φυσιολογική λειτουργία οργάνων και συστημάτων καθώς επίσης και ο συντονισμός της σύνθετης αυτής λειτουργικής διαδικασίας.

 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να διαπιστώνει τη χρησιμότητα της μελέτης της Φυσιολογίας.

Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά και  τους μηχανισμούς λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Εργαστηρίου  του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τους φυσιολογικούς μηχανισμούς λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία

Περιγράφονται η σύσταση και οι φυσιολογικές ιδιότητες του κυττάρου και τα επιμέρους συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Αναλυτικά:

·         Κύτταρο

·         Διακίνηση υγρών

·         Αιμοποιητικός ιστός – Φυσιολογία

·         Κυκλοφορία του αίματος – Φυσιολογία

·         Αναπνευστικό σύστημα – Φυσιολογία

·         Ουροποιητικό σύστημα – Οξεοβασική ισορροπία

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Άσκηση των φοιτητών σε προπλάσματα, πίνακες και εικόνες, με τα σύγχρονα μέσα προβολής για την κατανόηση της φυσιολογίας συστημάτων που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·    Παρουσιάσεις PPT

·    Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και moodle

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

90

Εργαστηριακές Ασκήσεις

30

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

20

Σύνολο Μαθήματος

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτή τελική εξέταση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Γραπτή τελική εξέταση

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-    McGeown     I.G. Συνοπτική φυσιολογία του Ανθρώπου. Εκδ.Πασχαλίδης.

 -   Βαρσαμίδης Κ. Φυσιολογία του ανθρώπου. Εκδ. UniversityStudioPress

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

A

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

3

3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

3

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι  να  καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν τις αρχές της Βιολογίας και τους βασικούς βιολογικούς μηχανισμούς καθώς και τις βασικές έννοιες της μοριακής βιολογίας.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

1.       Να κατανοήσουν τις μεθόδους μέσω των οποίων θα αποκτηθεί η επιστημονική γνώση.

2.       Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της μοριακής βιολογίας.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εισαγωγή στην επιστήμη της ζωής. Πως όλοι οι οργανισμοί μοιράζονται συγκεκριμένες ιδιότητες, Η ζωή μπορεί να μελετηθεί σε πολλά επίπεδα, Πως γίνεται η εξερεύνηση του φυσικού κόσμου από τους επιστήμονες, Κύτταρα: οι θεμελιώσεις μονάδες της ζωής, Πως οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με τα οικοσυστήματα τους. Οργάνωση των ειδών σε ομάδες, εξέλιξη μέσω φυσικής επιλογής, 

Η χημεία της Ζωής. Οι κανόνες που διέπουν το φαινόμενο της ζωής, Η χημική σύσταση της έμβιας ύλης, Το νερό και η καταλληλότητα του περιβάλλοντος, Ο άνθρακας και η μοριακή ποικιλότητα της ζωής, Δομή και λειτουργία των μεγάλων βιολογικών μορίων,

Το κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής.Περιήγηση στο κύτταρο, Δομή και λειτουργία των μεμβρανών, Εισαγωγή στον μεταβολισμό, Κυτταρική επικοινωνία, Ο κυτταρικός κύκλος.

Ενέργεια και Ζωή. Η ενέργεια μπορεί να μετατραπεί από μια μορφή σε άλλη, Ροή ενέργειας μέσα από ένα οικοσύστημα, Κυτταρική αναπνοή: Αποκτώντας  χημική ενέργεια, Αερόβια αναπνοή, Αναερόβια αναπνοή, Ζύμωση.

Χρωμοσώματα και Κληρονομικότητα. Φυλετική ή Εγγενής Αναπαραγωγή, Αφυλετική ή Αγενής Αναπαραγωγή, Αριθμός και δομή χρωμοσωμάτων, Μεσόφαση, Μίτωση, Κυτταροκίνηση, Καρυότυπος, Μείωση,  Ανεξάρτητη μεταβίβαση γονιδίων, τυχαία γονιμοποίηση, Επιχιασμός, Μη διαχωρισμός, Βασικές αρχές γενετικής Mendel, Τετράγωνο του Punnett, Διασταύρωση μονοϋριδισμού, Νόμος του Διαχωρισμού, Έλεγχος Διασταύρωσης, Νόμος της Ανεξάρτητης Μεταβίβασης, ΔιασταύρωσηΔιυβριδισμού, Γενεαλογικά δέντρα, Ατελώς επικρατή, πολλαπλά αλληλόμορφα, πλειοτροπισμός, πολυγονιδιακή κληρονομικότητα, Συνδεδεμένα γονίδια, Γενετικός ανασυνδυασμός, Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα, Κλονοποίηση, Πυρηνική μεταμόσχευση, Βλαστικά κύτταρα.

DNA: Το μόριο της ζωής.Το DNA είναι το γενετικό υλικό, Αντιγραφή και επιδιόρθωση του DNA, Από το γονίδιο στην πρωτεΐνη,Ροή της Γενετικής πληροφορίας, Γονίδια κωδικοποιούν πρωτεΐνες μέσω της μεταγραφής και της μετάφρασης, Γενετικός Κώδικας, Ρύθμιση της γονιδιακής Έκφρασης, Μεταλλάξεις και Μεταλαξιγόνα, Σημειακές μεταλλάξεις, Μεταλλάξεις μετατόπισης πλαισίου ανάγνωσης, Πρωτο-ογκογονίδια, Ογκογονίδια, Αυξητικοί παράγοντες, Ογκοκατασταλτικά γονίδια, Καρκίνος,

Bιοτεχνολογία. Γενετική Μηχανική, Κλωνοποίηση Γονιδίου, Ένζυμα περιορισμού, Γονιδιωματικές Βιβλιοθήκες, Σύνθεση DNA, Διαγονιδιακά ζώα και καλλιέργειες, γενετικά τροποιημένα τρόφιμα, Τεχνική  PCR, Σύντομες Διαδοχικές Επαναλήψεις STR, Ανάλυση STR, Πρόγραμμα Ανθρώπινου γονιδιώματος, Γονιδιακή θεραπεία.

Βιοποικιλότητα- Μικροσκοπικοί οργανισμοί. Βιογένεση, Επικράτειες, Προκαρυώτες, Αρχαία, Χρήσιμα & Επιβλαβή Βακτήρια, Μετασχηματισμός, Μεταγωγή και Σύζευξη Βακτηρίων, Πλασμίδια, Ενδοσυμβίωση στα ευκαρυωτικά κύτταρα, πρώτιστα, Δομή ιών, Λυτικός και Λυσιγόνος κύκλος βακτηριοφάγων, Συλλογή ιών, Δομή, κύκλος ζωής και φάρμακα κατά του HIV, Πρίονς, ιοειδή. 

Βιοποικιλότητα- Μύκητες και φυτά. Μύκητες ως αποδομητές, Συλλογή μυκήτων, αναπαραγωγή μυκήτων,

Συστήματα του ανθρώπινου σώματος.Το σώμα βρίσκεται σε δομική ιεραρχία, Διάφοροι τύποι ιστών στο ανθρώπινο σώμα, Ομοιοστατικοί μηχανισμοί, Αρνητική – Θετική ανάδραση, Λήψη και επεξεργασία τροφής – ισορροπημένη και μη ισορροπημένη διατροφή, Αναπνευστικό, Κυκλοφορικό, Ανοσοποιητικό, Ενδοκρινικό, Νευρικό, Ουροποιητικό, Αναπαραγωγικό σύστημα.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Διαλέξεις με διαφάνειες  PowerPoint (χρήση Η/Υ και προβολέα)

·         Χρήση βίντεο και διαδικτυακών εφαρμογών στη διδασκαλία

·         Ανάρτηση υλικού μαθήματος και επικοινωνία με τους φοιτητές στις ηλεκτρονικές διαδικτυακές πλατφόρμες E-class, Blackboard και Moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Αυτοτελής Μελέτη

40

Σύνολο Μαθήματος

90

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμααπό τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτή τελική εξέταση

 

 

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμεSimon, E.J. (2015). Βιολογία: Βασικές Έννοιες. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.ISBN: 9789605830779.

Simon, E.J., DickeyL.J., ReeceB.J. &A.K. Hogan (2018). Campbell's ΒασικέςΑρχέςΒιολογίας. Broken Hill Publishers Ltd. ISBN: 9789925563128.

Κάντεκλικεδώ, γιαναεισαγάγετεκείμεAlberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, K., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. &P. Walter (2018). Βασικές αρχές Κυτταρικής Βιολογίας. 4η Έκδοση. BrokenHillPublishersLtd. ISBN: 9789963274253.

Cooper, G. & R. Hausman (2017). Το Κύτταρο. Μια Μοριακή Προσέγγιση. 7η Έκδοση. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ISBN: 9786185135089.

Campbell, N. &J. Reece (2015). ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ Ι. Η χημεία της ζωής – Το κύτταρο – Γενετική. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.ISBN: 9789605243067.

 

 

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

A

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

3

3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

3

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Ο σκοπός του μαθήματος  είναι  να  καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν τις αρχές και τις βασικές έννοιες της Μικροβιολογίας. Να γνωρίζουν την βιολογία των μικροοργανισμών, την ανοσολογία των λοιμώξεων, τα βακτηριακά και ιογενή παθογόνα, τους μύκητες και τα παράσιτα ιατρικής σημασίας, όπως επίσης την διάγνωση, τη θεραπεία και τον έλεγχο των λοιμώξεων.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

1.       Να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν την Ιατρική Μικροβιολογία με βάση τους παθογόνους μικροοργανισμούς.

2.       Να γνωρίσουν για κάθε μικροοργανισμό την περιγραφή του, την παθολογία, τα κλινικά χαρακτηριστικά των λοιμώξεων που προκαλεί, την εργαστηριακή του διάγνωση, τη θεραπεία και την επιδημιολογία.

3.       Να γνωρίζουν τη γονοτυπική ταξινόμηση των μικροοργανισμών όπως και τους μοριακούς μηχανισμούς παθογένειας.

4.       Να γνωρίζουν τις νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση του κάθε παθογόνου μικροοργανισμού με έμφαση στις μοριακές τεχνικές.

5.       Να έχουν γνώση όλων των σύγχρονων δεδομένων και κατευθυντηρίων οδηγιών στη θεραπεία των λοιμώξεων όπως έχουν διαμορφωθεί από την ανάπτυξη της αντιμικροβιακής αντοχής αλλά και τη δυνατότητα χορήγησης νέων αντιβιοτικών και αντιϊκών φαρμάκων. 

6.       Να αποκτήσουν οι φοιτητές γενικές γνώσεις για την εφαρμογή εργαστηριακών τεχνικών για την καλλιέργεια, απομόνωση και ταυτοποίηση των μικροβίων.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μικροβιολογία και Ιατρική. Μικροοργανισμοί & λοίμωξη, Υγιεινή, θεραπεία και πρόληψη των λοιμώξεων, πηγές & τρόποι μετάδοσης των λοιμώξεων.

Δομή & Μορφολογία των Μικροοργανισμών. Προκαρυωτικά&Ευκαρυωτικά κύτταρα, Ανατομία του βακτηριακού κυττάρου, Κύκλος ζωής των βακτηρίων, Φύση & Σύσταση των ιών.

Ταξινόμηση, Ταυτοποίηση και Τυποποίηση των Μικροοργανισμών. Ταξινόμηση, Μέθοδοι Ταξινόμηση, Ταξινόμηση στην Κλινική πράξη, Ταυτοποίηση των Μικροοργανισμών, Μέθοδοι έμμεσης ταυτοποίησης, Τυποποίηση των Βακτηρίων.

Βακτηριακή Ανάπτυξη, Φυσιολογία & Θάνατος.  Βακτηριακή ανάπτυξη, Καλλιεργητικά υλικά για ανάπτυξη βακτηρίων, Φυσιολογία των Βακτηρίων, Αποστείρωση & Απολύμανση.

Αντιμικροβιακά Φάρμακα. Αντιβακτηριακά φάρμακα, Αντιμυκητιακά φάρμακα, Αντιικά φάρμακα, Αντιπαρασιτικά φάρμακα, Δοκιμασίες ελέγχου της ευαισθησίας.

Γενετική Μικροβίων. Δομή Γενετικού υλικού & Ρύθμιση του βακτηριακού κυττάρου, Μεταλλαγή, Γενετική μεταφορά, Πλασμίδια, Γενετικός χάρτης, Γενετική βάση της αντοχής στα αντιβιοτικά, Εφαρμογές της Μοριακής Γενετικής.

Αλληλεπιδράσεις Ιού-Κυττάρου. Κυτταρολυτικός ή Κυτταροκτόνος κύκλος ανάπτυξης, Μη Κυτταρολυτικός παραγωγικός κύκλος, Άτυπος (Μη παραγωγικός) κύκλος, Λανθάνουσα φάση, Μετασχηματισμός.    

Αρχές Ανοσολογίας: Αντιγόνα & Αναγνώριση τους. Γενικές ιδιότητες των αντιγόνων, Επίτοκοι, Αντιγονική ειδικότητα, Ανοσοσφαιρίνες, Αναγνώριση Αντιγόνου, Μείζων σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας.

Φυσική & Επίκτητη Ανοσία. Το Ανοσοποιητικό σύστημα, Φυσική ανοσία, Επίκτητη ανοσία, Χυμική ανοσία, Κυτταρική ανοσία, Ανοσοανεπάρκεια, Υπερευαισθησία, Αυτοανοσία.

Ανοσία & Ιογενείς λοιμώξεις. Η Αντίδραση στις Ιογενείς λοιμώξεις, Ανοσοπαθολογία, Εμβόλια.

Παρασιτικές Λοιμώξεις: Παθογένεια & Ανοσία. Μηχανισμοί παθογένειας, Μηχανισμοί Ανοσολογικής άμυνας, Μηχανισμοί αποφυγής, Ανοσοπαθολογία, Εμβολιασμός.

Ανοσία στις Βακτηριακές λοιμώξεις. Άμυνες στον ξενιστή, Αποφυγή βακτηρίων, Ανοσοπαθολογία.

Λοιμώξεις από Παθογόνα Βακτήρια. Σταφυλόκοκκος, Στρεπτόκοκκος & Εντερόκοκκος, Κορυνοβακτηρίδια, Λιστέρια&Ερυσιπελόθριξ, Mycobacterium, Βάκιλλος, Clostridium, Neisseria&Moraxella, Salmonella, Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus& άλλα εντεροβακτηριακά, Ψευδομονάδες&Αζυμωτικά, Helicobacter, Vibrio, Spirillium, Haemophilus, Bordetella, Legionella, Brucella, Bartonella, Streptobacillus, Yersinis, Pasteurella, Treponema, Borrelia, Leptospira, Chlamydia, Rickettsia, Μυκοπάσματα.

Ιοί και Λοιμώξεις. Αδενοϊοί, Ερπητοϊοί, Pox-ιοί, Papillorna-ιοί και Polyoma-ιοί, Picorna-ιοί, Orthromyxo-ιοί, Retro-ιοί, Corona-ιοί, Rhabdo-ιοί, Λοιμώξεις Prions.

Παθογόνοι Μύκητες -  Παρασιτικές λοιμώξεις. Παθογόνοι Μύκητες, Επιδημιολογία, Είδη Λοίμωξης, Πρωτόζωα, Ελμινθες, Αρθρόποδα,

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Διαλέξεις με διαφάνειες  PowerPoint (χρήση Η/Υ και προβολέα)

·         Χρήση βίντεο και διαδικτυακών εφαρμογών στη διδασκαλία

·         Ανάρτηση υλικού μαθήματος και επικοινωνία με τους φοιτητές στις ηλεκτρονικές διαδικτυακές πλατφόρμες E-class, Blackboard και Moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Αυτοτελής Μελέτη

40

Σύνολο Μαθήματος

90

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτή τελική εξέταση

 

 

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Greenwood, D., Slack, R., Peutherer, J. & M. Barer (2011). Ιατρική Μικροβιολογία. Μικροβιακές Λοιμώξεις,Παθογένεια,Ανοσία,Εργαστηριακή Διάγνωση&Θεραπεία.Broken Hill Publishers Ltd.ISBN: 9789604892617.

Tortora, G., Funke B. &C. Case (2017). Εισαγωγή στη Μικροβιολογία 2η έκδοση.Broken Hill Publishers Ltd.ISBN: 9789963274482

Engleberg, N.C., V. Dirita& T. S. Dermody (2015). Schaechter.Μηχανισμοί των Μικροβιακών Ασθενειών. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου. Α.Ε.ISBN 9789603946700

Mims C.,Playfair, J.,Roitt, I.,Wakelin, D.&R. WIlliams(2010). Μικροβιολογία.Broken Hill Publishers Ltd.ISBN:9789604890040.

Murray, P.R., Rodenthal K.S. & M.A. Pfaller (2016). Ιατρική Μικροβιολογία. 8η έκδοση.Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. ISBN: 9789605831684

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

3

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Ο σκοπός του μαθήματοςείναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τα βασικά μεθοδολογικά θέματα  που έχουν σχέση με την εφαρμοσμένη έρευνα στις Βιοιατρικές επιστήμες.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να κατανοήσει:

Ø  Τη μεθοδολογική οργάνωση, το σχεδιασμό και την οργάνωσης της έρευνας και τη συλλογή δεδομένων.

Ø  Τις βασικές έννοιες της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής.

Ø  Την επιλογή του κατάλληλου στατιστικού ελέγχου, ανάλογα με τις μεταβλητές (variables), τα δεδομένα (data) την έρευνα που διενεργείται και το ζητούμενο της έρευνας. 

Ø  Την εκτέλεση των διαφόρων στατιστικών ελέγχων μέσα από τη χρήση διαδεδομένων εμπορικών στατιστικών πακέτων ανάλυσης δεδομένων (SPSS, PSPP), την εξαγωγή και τον έλεγχο του αποτελέσματος από κάθε έλεγχο. 

Ø  Τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων μιας έρευνας δια μέσου πινάκων και διαγραμμάτων.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία

·         Σχεδιασμός μελέτης. Δείγμα και πληθυσμός, δειγματοληπτικό σφάλμα, συλλογή δεδομένων, είδη δειγματοληψίας και σχεδιασμού μελέτης.

·         Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων. Μορφή αρχείων δεδομένων, εισαγωγή, επεξεργασία, διαχείριση αρχείων (Excel, SPSS), διαχείριση αποτελεσμάτων.

·         Περιγραφική Στατιστική ανάλυση - Περιγραφικά μέτρα: Μέτρα θέσης ή Κεντρικής Τάσης (Μέση τιμή-Mean, Διάμεσος-Median, Επικρατούσα τιμή-Mode. Ποσοστημόρια ή Εκατοστημόρια - Percentiles, Τεταρτημόρια - Quartiles), Μέτρα Διασποράς (Εύρος μεταβολής-Range, Διακύμανση-Variance, Τυπική απόκλιση-Std. Deviation, Τυπικό σφάλμα-S.E. ofmean, Συντελεστής μεταβλητότητας-CoefficientofVariation, Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος-IQR, Συντελεστής ασυμμετρίας-Skewness, Συντελεστής Κύρτωσης-Kurtosis).

·         Δημιουργία και Επεξεργασία Γραφημάτων. (Ιστόγραμμα-Histogram, Ραβδόγραμμα-Barchart, Θηκόγραμμα-Boxplot, Κυκλικό διάγραμμα-Piechart, Διάγραμμα διασποράς-Scatterplot).

·         Έλεγχος κανονικότητας δειγμάτων (TestofNormality) - Γραφικές μέθοδοι (NormalcurveonHistogram, P-PPlots, Q-QPlots, Boxplot), Στατιστικοί έλεγχοι (Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk).

·         Έλεγχος Υποθέσεων. Μηδενικές υποθέσεις, βαθμοί ελευθερίας.

·         Στατιστική Ανάλυση με τη χρήση Πινάκων Συνάφειας (Crosstabs). Δοκιμασία χ2 (Chi-square) ως Έλεγχος Ανεξαρτησίας - Έλεγχος Συσχέτισης (Contingencycoefficient, Phi&CramersV).

·         Χρήση του χ2 τεστ για έλεγχο ομοιογένειας (OnesampleChi-Squaretest).

·         Ανάλυση Συσχέτισης(Correlation): Παραμετρική Συσχέτιση ποσοτικών μεταβλητών –(Pearsonsr), Μη Παραμετρική Συσχέτιση ποσοτικών & ποιοτικών μεταβλητών (Spearmansrho, Kendallstau-b).

·         Στατιστικά τεστ για σύγκριση μέσων τιμών (t-test) - Σύγκριση μιας μέσης τιμής ως προς μια προκαθορισμένη αριθμητική τιμή (Onesample t-test) - Σύγκριση μέσων όρων δυο ανεξάρτητων δειγμάτων (Independentsamplest-test) - Εξέταση διαφορών μεταξύ δύο μέσων τιμών από συσχετιζόμενες τιμές – Κατά ζεύγη δείγματα (PairedSamplest-test).

·         Ανάλυση διακύμανσης ως προς ένα παράγοντα (OnewayAnalysisofVariance - ANOVA).

·         Ανάλυση διακύμανσης ως προς δύο παράγοντες (TwowayANOVA)

·         Μη Παραμετρικοί Στατιστικοί έλεγχοι σύγκρισης δεδομένων –Σύγκριση για ένα δείγμα(Wilcoxonsigned-rank) - Έλεγχοι δύο ανεξάρτητων δειγμάτων (Mann-WhitneyU, WilcoxonW) - Έλεγχοι δύο συσχετιζόμενων δειγμάτων (Sign, WilcoxonSigned-rank, McNemar) - Διαφορές ανάμεσα σε πολλές ανεξάρτητες ομάδες (Kruskal-Wallis Η, Jonckheere-Terpstra).

·         ΑνάλυσηΣυνδιακύμανσης (Analysis of Covariance - ANCOVA)

·         Ανάλυση αξιοπιστίας άλφα του Cronbach.

·         ΠαραγοντικήΑνάλυσηΑνάλυσηΚύριωνΣυνιστωσών (Exploratory Analysis - Principal Component Analysis-PCA).

·         ΑνάλυσηΓραμμικήςΠαλινδρόμησης (Linear Regression Analysis). ΙεραρχικήΑνάλυσηΠαλινδρόμησης (Hierarchical Regression Analysis).

·         ΠολυμεταβλητήΑνάλυσηΔιακύμανσης (Multivariate Analysis of Variance, MANOVA).

Εργαστήριο

Με τη χρήση Στατιστικού προγράμματος (π.χ. SPSS, PSPP) γίνεται εφαρμογή σε δεδομένα από τις επιστήμες υγείας των ελέγχων που διδάσκονται στη θεωρία του μαθήματος.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Διαλέξεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Διαλέξεις με διαφάνειες σε PowerPoint (χρήση Η/Υ και προβολέα)

·         Χρήση βίντεο και διαδικτυακών εφαρμογών στη διδασκαλία

·         Ανάρτηση υλικού μαθήματος και επικοινωνία με τους φοιτητές στις ηλεκτρονικές διαδικτυακές πλατφόρμες E-class, Blackboard και Moodle

·         Χρήση υπολογιστών και εξειδικευμένου λογισμικού για στατιστική επεξεργασία (PSPP, SPSS) στις Εργαστηριακές Ασκήσεις.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Εργαστηριακές Ασκήσεις

20

Αυτοτελής Μελέτη

30

Σύνολο Μαθήματος

90

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Τελικές εξετάσεις σε υπολογιστικό περιβάλλον (Η/Υ) με χρήση εμπορικών στατιστικών πακέτων ανάλυσης δεδομένων (SPSS, PSPP).

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παπαιωάννου Α., Ζουρμπάνος, Ν. & Γ Μίνος (2016). Εφαρμογές της Στατιστικής στις επιστήμες στις Επιστήμες του Αθλητισμού και της Υγείας με τη χρήση του SPSS. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ ΙΚΕ. ISBN: 9786185242053.

Field A. (2015). Η διερεύνηση της Στατιστικής με τη χρήση του SPSS της ΙΒΜ. Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ. ISBN: 9786185036171.

Μπερσίμης Σ. & Α. Σαχλάς (2016). Εφαρμοσμένη Στατιστική με χρήση του IBM SPSS Statistics 23: Με έμφαση στις Επιστήμες Υγείας. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ISBN: 9789604186372.

Παπαγεωργίου, Ε. (2018). Βιοστατιστική και Εφαρμογές με SPSS. 3η Έκδοση. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. ISBN: 9789925563746.

Ζαφειρόπουλος Κ. & Ν. Μυλωνάς (2017). Στατιστική με SPSS. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ISBN: 9789604186808.

Μπερσίμης Σ. & Α. Σαχλάς(2016). Εφαρμοσμένη Στατιστική με Έμφαση στις Επιστήμες Υγείας. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ISBN: 978-960-418-660-0

Γναρδέλλης Χ. (2013). Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS 21. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ. ISBN: 9789600228649.

Αποστολάκης, Ι. & Μ.Α. Σταμούλη (2007). Ασκήσεις Υπολογιστικής Στατιστικής στην Υγεία. Τεύχος Α’. Εκδόσεις Παπαζήση. ISBN: 9789600221060.

Αποστολάκης, Ι., Δάρας, Τ. & Μ.Α. Σταμούλη (2009). Ασκήσεις Υπολογιστικής Στατιστικής στην Υγεία. Τεύχος Β’. Εκδόσεις Παπαζήση. ISBN: 9789600222418.

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στην κατανόηση της υγείας ως ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, αλλά και της ασθένειας μέσα από τις ψυχοκοινωνικές της διαστάσεις. Η διδασκαλία των διαφόρων χρονίων νοσημάτων θα πραγματοποιηθεί μέσα από τις ψυχολογικές θεωρίες που ερμηνεύουν συμπεριφορές και συνδέουν τις ψυχικές καταστάσεις με τις λειτουργίες της φυσιολογίας του οργανισμού, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση του στρες στην εμφάνιση των ψυχοσωματικών νόσων.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

·         Βασικές αρχές και γνώσεις της Ψυχολογίας

·         Εισαγωγή στην ψυχολογία της υγείας: Ολιστική θεώρηση της υγείας-Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο υγείας.

·         Προσωπικότητα και ψυχολογικές θεωρίες (ψυχοδυναμική, συμπεριφοριστική προσέγγιση, γνωστική, ανθρωπιστική προσέγγιση, και συστημική προσέγγιση). Κριτική ανασκόπηση θεωρητικών προσεγγίσεων και θεραπευτικών παρεμβάσεων σε παιδιά/εφήβους και ενήλικες.

·         Ψυχοσωματικές νόσοι και στρες. Ψυχολογικές αντιδράσεις του ασθενή

·         Διαχείριση του πόνου μέσα από τη βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση

·         Επικοινωνία ασθενών-επαγγελματιών υγείας στο Νοσοκομείο: Η τήρηση των ιατρονοσηλευτικών οδηγιών.

·         Χρόνια νοσήματα και ψυχολογικές παρεμβάσεις (Σακχαρώδης διαβήτης, ρευματοειδής αρθρίτιδα, καρδιαγγειακά προβλήματα κ.α.)

·         Ασθενείς με καρκίνο: Ποιότητα ζωής σε όλα τα στάδια της νόσου

·         Απώλεια-Θρήνος και Πένθος

·         Ο θρήνος των επαγγελματιών υγείας: ενδυνάμωση και αυτοφροντίδα

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  • Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint
  • Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail
  • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

20

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων.

10

 

Αυτοτελής Μελέτη

30

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις και ατομική εργασία

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-          Μπελλάλη Θ. Βασικές γνώσεις ψυχολογίας για επαγγελματίες υγείας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2008

-          Rana D., Upton D. Ψυχολογία στη νοσηλευτική επιστήμη, BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα 2010

-          WalkerJ.Ψυχολογία της Υγείας για Νοσηλευτές και Άλλους Επαγγελματίες Φροντίδας., BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα 2010