Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

15 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : 1η Παμπελοποννησιακή συνάντηση Νοσηλευτών                  13 Ιουνίου 2024  Γραμματεία : 5χλμ. Νυχτερινός Πανεπιστημιακός Αγώνας                  11 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : BLS-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ                  07 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ                  07 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙΙ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                  
6ο Εξάμηνο

ΣΤ - 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

ΜΝΕ

Υ

4

120

4

4

120

4

8

240

8

2

Νοσηλευτική Διοίκηση / Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ΜΓΥ

Υ

3

90

3

 

 

 

3

90

3

3

Επείγουσα Νοσηλευτική /ΜΕΘ

 ΜΝΕ

Υ

4

120

4

6

180

6

10

300

10

4

Κλινική Νοσηλευτική Ι (Πρακτική Άσκηση)

ΜΝΕ

Υ

 

 

 

7

210

7

7

210

7

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥ (ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

1

 Γενετική 

 ΜΓΥ

ΕY

2

60

2

 

 

 

2

60

2

2

 Σακχαρώδης διαβήτης

ΜΕΥ

ΕY

2

60

2

 

 

 

2

60

2

3

 Ιστορία Νοσηλευτικής

ΜΓΥ

ΕY

2

60

2

 

 

 

2

60

2

 

ΣΥΝΟΛΟ (Υ+ΕΥ)

 

 

13

390

13

17

510

17

30

900

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

4

4

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 4

 4

ΣΥΝΟΛΟ

 8

 8

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Να παρέχει τις θεωρητικές γνώσεις  για την ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα ενηλίκων που πάσχουν από ψυχιατρικές διαταραχές και προσέρχονται σε διάφορες δομές ψυχικής υγείας. Επίσης οι φοιτητές θα ευαισθητοποιηθούν στη φύση της θεραπευτικής σχέσης μεταξύ ψυχικά αρρώστων και επαγγελματιών υγείας και θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική προσέγγιση και στήριξη γενικότερα των ασθενών και της οικογένειάς τους.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

·         Βασικές έννοιες και αρχές της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας (Ψυχική υγεία-Ψυχική νόσος, φυσιολογικό vs παθολογικό, θεωρητικά μοντέλα της  Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας)

·         Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα (ιστορική αναδρομή, δομές, ρυθμίσεις)

·         Ο ρόλος του νοσηλευτή ψυχικής υγείας στις κλειστές και ανοιχτές δομές περίθαλψης ψυχικά αρρώστων

·         Πρόληψη ψυχικών διαταραχών (Πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

·         Η Επικοινωνία με τον ψυχικά ασθενή και την οικογένειά του (Τεχνικές θεραπευτικής επικοινωνίας-εμπόδια στην επικοινωνία, κλινική συνέντευξη)

·         Στρες, κρίση και αγχώδεις διαταραχές: Νοσηλευτική φροντίδα

·         Νοσηλευτική Φροντίδα ασθενών με Σχιζοφρένεια

·         Νοσηλευτική Φροντίδα ασθενών με Συναισθηματικές Διαταραχές (μανία-κατάθλιψη)

·         Διαταραχές προσωπικότητας- Νοσηλευτική φροντίδα

·         Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών-ηλικιωμένων με οργανικές ψυχικές διαταραχές

·         Παιδοψυχιατρική νοσηλευτική φροντίδα

·         Ηθικά διλήμματα στο χώρο της  Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και σε ψυχιατρικές κλινικές γενικών νοσοκομείων.

 

4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint
 • Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

70

Εργαστηριακές Ασκήσεις

70

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων

50

Ατομικές εργασίες

25

Αυτοτελής Μελέτη

25

Σύνολο Μαθήματος

240

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις .

Γραπτή κλινική μελέτη περίπτωσης ψυχικά ασθενούς βάσει οδηγού

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Επίδοση στην κλινική άσκηση

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

·         Hogan M.A Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας,  ., BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα  2011

·         Hannigan B., Coffey M.   Κοινοτική νοσηλευτική ψυχικής υγείας,., BROKEN

HILL PUBLISHERS, Αθήνα 2012

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ /ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

3

3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

3

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΝΑΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

°          Να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις στο αντικείμενο της Νοσηλευτικής Διοίκησης μέσα από τη ανάπτυξη των βασικών λειτουργιών της: του Προγραμματισμού, της Οργάνωσης, της Διεύθυνσης/Ηγεσίας και της Αξιολόγησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων. 

°          Παράλληλα, μέσω φροντιστηριακών ασκήσεων στην τάξη, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των συνεχών αλλαγών στο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο της συνεχούς υγειονομικής μεταρρύθμισης

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

·         Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Οι μορφές των οργανισμών υγείας.

·         Ο ρόλος του νοσηλευτή στο σύγχρονο σύστημα υγείας. Ανάπτυξη των βασικών Θεωριών Διοίκησης και Νοσηλευτικής Διοίκησης. Συστήματα παροχής νοσηλευτικής φροντίδας

·         Διεύθυνση, συντονισμός και δεξιότητες Μετασχηματιστικής ηγεσίας.

·         Ηθική και Δεοντολογία στη Νοσηλευτική Διοίκηση

·         Σχεδιασμός-Προγραμματισμός, Διαδικασία λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων

·         Στελέχωση και προγραμματισμός στις υπηρεσίες υγείας

·         Διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Αξιοποίηση και Αξιολόγηση προσωπικού

·         Κινητρα, Ενδυνάμωση και Αναπτυξη του Νοσηλευτικού προσωπικού

·         Διαχείριση του χρόνου. Ανάθεση αρμοδιοτήτων. Η ομαδική εργασία

·         Επικοινωνία στο χώρο εργασίας. Διαχείριση συγκρούσεων

·         Οικονομική διαχείριση νοσηλευτικής υπηρεσίας

·         Διαχείριση Αλλαγών στους Οργανισμούς Υγείας

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint
 • Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

20

Ατομικές εργασίες

20

Αυτοτελής Μελέτη

20

Σύνολο Μαθήματος

90

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις.

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενα Συγγράμματα

·         Swansburg Russell C., Swansburg Richard J.  Νοσηλευτική διοίκηση και ηγεσία,

 BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα 2010

·         Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Μερκούρης Αναστάσιος Β, Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ,

Αθήνα 2008

 

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ/ΜΕΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

4

4

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

6

6

ΣΥΝΟΛΟ

10

10

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων από την ποικιλία των διαταραχών ασθενών που αντιμετωπίζονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).  Καθορισμός των βασικών αρχών υποστήριξης, ανεξαρτήτως του αιτίου εισαγωγής  στα ΤΕΠ και στη ΜΕΘ.

 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

· αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες για την παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο ΤΕΠ και στη  ΜΕΘ

· αναγνωρίζουν τους νοσηλευτικούς ρόλους για τη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται στο ΤΕΠ και στη ΜΕΘ

· σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν εξατομικευμένο σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο ΤΕΠ και στη ΜΕΘ

 · αναπτύσσουν και εφαρμόζουν δεξιότητες για την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς του ΤΕΠ και της ΜΕΘ.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·                     Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

·                     Λήψη κλινικών αποφάσεων  στα ΤΕΠ και τη ΜΕΘ

·                     Αυτόνομη εργασία και Ομαδική κατά τη φροντίδα ασθενών  στο ΤΕΠ και τη ΜΕΘ

·                     Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·                     Άσκηση κριτικής σκέψης

·                     Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·                     Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου κατά τη φροντίδα ασθενών στο ΤΕΠ και τη ΜΕΘ

·                     Σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα ασθενών και συνοδών στο ΤΕΠ ΜΕΘ

·                     Σχεδιασμό πλάνου φροντίδας ασθενών στο ΤΕΠ και στη ΜΕΘ

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

·         Φιλοσοφία και Αρχές Επείγουσας και  Εντατικής Θεραπείας

·          Ηθικά και νομικά θέματα - Ψυχιατρικά προβλήματα

·          Υγρά, ηλεκτρολύτες, Οξεοβασική ισορροπία

·          Σακχαρώδης διαβήτης και ενδοκρινικά προβλήματα

·          Shock και ανάνηψη, Εντατική παρακολούθηση

·         Νοσήματα αναπνευστικού - Πνευμονική εμβολή

·         Νοσήματα καρδιαγγειακού

·         Νοσήματα ΚΝΣ

·          Κακώσεις,  Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις- αντιμετώπιση πολυτραυματία

·          Διαταραχές γαστρεντερικού, Αιμορραγία Πεπτικού-παγκρεατίτιδα

·         Εγκαύματα

·         Πόνος και αντιμετώπισή του

·         Φαρμακευτικές δηλητηριάσεις

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 •  Βασική υποστήριξη αεραγωγού
 • Μέτρηση Κεντρικής Φλεβικής Πίεσης, πίεσης ενσήνωσης πνευμονικών τριχοειδών, μέτρηση καρδιακής παροχής (δύο μαθήματα)
 • Άμεση μέτρηση αρτηριακής πίεσης
 • Λήψη αερίων αίματος- παλμική οξυμετρία 
 • Περιποίηση τραχειοτομής
 • Βρογχοαναρρόφηση
 • Χειρουργικό πλύσιμο χεριών
 • Προετοιμασία εργαλειοδότριας και στρώσιμο χειρουργικού τραπεζιού
 • Monitoring και αναπνευστήρες
 • Επανάληψη
 • Εξετάσεις

 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο)

 Κλινική άσκηση σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·             Χρήση Η/Υ, προβολέα, διαδικτύου, ηλεκτρονικών διευθύνσεων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος

·             Παρουσιάσεις PPT

·             βιντεοπροβολές βασικών δεξιοτήτων στο ΤΕΠ και  στη ΜΕΘ

·             Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και moodle

·             Επικοινωνία με φοιτητές μέσω mail

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

100

Εργαστηριακές Ασκήσεις

100

 

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

40

Ατομικές εργασίες

30

Αυτοτελής Μελέτη

30

Σύνολο Μαθήματος

300

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

·                 Γραπτή τελική εξέταση (50 %) στο τέλος του εξαμήνου. Θα περιλαμβάνει θέματα ανάπτυξης και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής .

·                 Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία

·                 Αξιολόγηση κλινικής άσκησης 50%

 

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Urden L., Stacy K., Lough M. Προτεραιότητες στην Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα Υγείας, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αθήνα  2018

2.  Marianne Saunorus Baird, Janet Hicks Keen, Pamela L. Swearingen. Επείγουσα Νοσηλευτική – ΜΕΘ, Εκδόσεις  Βήτα.  Αθήνα 2016

3. Paul L. Marino. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Εκδόσεις  Λαγός. Αθήνα 2016

 4. Hillman Κ.,  Bishop G.  Εντατική θεραπεία και Επείγουσα Ιατρική,  Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Αθήνα 2006

5.  Μαρβάκη Χ., Κοτανίδου Α., Παπαγεωργίου Δ.,  Καλογιάννη Α. Επείγουσα

           Νοσηλευτική, Εκδόσεις  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Αθήνα 2015

 

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

-

-

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

7

7

ΣΥΝΟΛΟ

7

7

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η εφαρμογή από τους φοιτητές των θεωρητικών  γνώσεων και δεξιότητες που απέκτησαν κατά την διάρκεια των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων τους κατά τα προηγούμενα έτη στη διεργασία της φροντίδας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας του. 

 

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

·         Αξιολογούν τις ανάγκες των ασθενών, να εφαρμόζουν τις απαραίτητες νοσηλευτικές παρεμβάσεις και να αξιολογούν τα αποτελέσματα της παρεχόμενης φροντίδας

·         λαμβάνουν κλινικές αποφάσεις

·         εργάζονται σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         συντονίζουν την ομάδα που οργανώνει την συνολική φροντίδα στο πλαίσιο του υγειονομικού φορέα ή της κοινότητας

·         καλύπτουν τις ανάγκες υγείας του ατόμου στο νοσοκομείο, το σπίτι, το σχολείο και το χώρο εργασίας

·         εργάζονται ως αυτόνομοι επαγγελματίες

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

·         Λήψη αποφάσεων 

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Άσκηση κριτικής σκέψης

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας

·         Σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα ασθενών και συνοδών

·         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλινική άσκηση σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας

 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Κλινική άσκηση σε  κλινικές πρόσωπο με πρόσωπο

 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και moodle

·         Επικοινωνία με φοιτητές μέσω mail

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Άσκηση στον κλινικό χώρο

210

Σύνολο Μαθήματος

210

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

°         Αξιολόγηση της συμμετοχής του φοιτητή στην παροχή φροντίδας στον ασθενή, μετά από αξιολόγηση του ασθενούς και υγιούς ατόμου, τον προγραμματισμό της φροντίδας, τις  κλινικές νοσηλευτικές παρεμβάσεις, την εκπαίδευση ατόμων και ομάδων, και τον σχεδιασμό προγραμμάτων.

°         Αξιολόγηση ατομικών εργασιών των φοιτητών, σχετικές με  περιπτώσεις ασθενών.

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·       Γουλιά Ειρ. (2008) Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική, Εκδόσεις «ΤΑΒΙΘΑ», Αθήνα.

·       DeWit S, (2006) Βασικές Αρχές και Δεξιότητες της Νοσηλευτικής Φροντίδας, Επιμέλεια Κοτρώτσιου Ε, (τόμος Ι,ΙΙ), Ιατρικές Εκδόσεις Δ. Λαγός, Αθήνα.

·       Dewit Susan C.( 2009) Παθολογική χειρουργική νοσηλευτική. Εκδ., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αθήνα

·       Donna D. Ignatavicius, M. Linda Workman. (2008)  Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική. Εκδ., Βήτα, Αθήνα

·       Ιορδάνου Π. (2005) Βασικές νοσηλευτικές δεξιότητες και παρεμβάσεις. Εκδόσεις «ΤΑΒΙΘΑ», Αθήνα

·       Jean A.Proehl.  (2012) Επείγουσες Νοσηλευτικές Διαδικασίες Εκδ.,  Λαγός, Αθήνα

·       Lemone, Burke,  Bauldoff. (2014)  Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική Κριτική σκέψη κατά τη φροντίδα του ασθενή.  Εκδ.,  Λαγός, Αθήνα

·       Lynn P. (2012) Κλινικές Νοσηλευτικές Δεξιότητες & Νοσηλευτική Διεργασία (Έγχρωμος άτλας), Γενική Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Λεμονίδου Χ. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα

·       Osborn K.S., Wraa C.E., Watson A. (2012)  Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική. Εκδ.,  BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αθήνα

·       Παπαγεωργίου Δ, Κελέση Μ.  - Σταυροπούλου, Φασόη Γ. -Μπαρκά.(2013) ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – Θεωρία, Εκπαίδευση, Εφαρμογή. Ιατρικές εκδόσεις Κωνσταντάρα, Αθήνα

·       Taylor C, Lillis C, Lemone Pr.(2002) Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής. Η επιστήμη και η τέχνη της νοσηλευτικής φροντίδας, Επιμέλεια Λεμονίδου Χ, Πατηράκη-Κουρμπάνη Ε, (τόμος Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα

 

 

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν το ανθρώπινο γονιδίωμα, την κληρονομικότητα (επικρατούσα και επίκτητη), την κληρονομικότητα Χ-συνδεόμενη και Y-συνδεόμενη. Να γνωρίζουν τον καρυότυπο, την γενωμική (δομή και λειτουργία του γενώματος), την πληθυσμιακή γενετική. Επίσης, την σχέση των γονιδίων με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και τα γενετικά σύνδρομα.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να κατονομάσει  και  να κατανοήσει τα είδη κληρονομικότητας

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

Μελέτη χρωμοσωμάτων ασθενούς. Δομή & λειτουργία χρωμοσωμάτων, Μελέτη χρωμοσωμάτων, Χρωμοσωμικές ανωμαλίες (Αριθμητικές – Δομικές), Ονοματολογία και γλωσσάριο, Ισοζυγισμένες και Μη Ισοζυγισμένες ανωμαλίες, Κυτταρική διαίρεση, Μίτωση, Μείωση, Χρωμοσωμικοί μωσαϊκισμοί.

 

Πως λειτουργούν τα γονίδια. Δομή Νουκλεϊκών οξέων, Δομή Γονιδίων (Εσόνια-Εξόνια), Μάτισμα αρχικού μεταγράφου, Μετάφραση και γενετικός κώδικας, Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση γονιδίων, Λειτουργίες ανθρώπινου DNA.

 

Μελέτη DNA ασθενούς. Υβριδισμός Νουκλεϊκών οξέων, Χρήση υβριδισμού ως βάση ελέγχου του DNA, Περιοριστικές ενδονουκλεάσες, Ηλεκτροφόρηση πηκτώματος, Ενίσχυση αλληλουχίας στόχου, Κατανοώντας την PCR, Ποσοτικό PCR, PCR σε πραγματικό χρόνο, έλεγχος του RNA, έλεγχος των πρωτεϊνών, χρώση χρωμοσωμάτων.

 

Έλεγχος για μεταλλάξεις γονιδίων στο DNA ασθενούς. Προσδιορισμός πρωτοταγούς δομής DNA (DNA sequencing), Μέθοδος Sanger, Τεχνικές ανίχνευσης συγκεκριμένων αλλαγών της αλληλουχίας, Μέθοδοι σάρωσης γονιδίου για ανίχνευση αλλαγών στην αλληλουχία, Μέθοδοι για ανίχνευση ελλειμμάτων ή διπλασιασμών ολόκληρων εξονίων,

 

Επιγενετική. Αντιστάθμιση δόσεων X χρωμοσώματος, αδρανοποίηση Χ χρωμοσώματος, Γονιδιακή αποτύπωση, Μεθυλίωση του DNA, GpG νησίδια ως σημεία συγκέντρωση μεταλλάξεων, Παθήσεις που σχετίζονται με την γονιδιακή αποτύπωση.

 

Γονίδια επηρεάζουν μεταβολισμό, αντίδραση σε φάρμακα και ανοσοποιητικό σύστημα. Συγγενείς διαταραχές του μεταβολισμού, Φαρμακογενετική, Ανοσογενετική.

Τι μπορούμε να κάνουμε για τις γενετικές ασθένειες. Προγεννητική διάγνωση, Έλεγχος, Δυνατότητες Θεραπείας, Γονιδιακή θεραπεία, Κυτταρική θεραπεία, Θεραπεία βλαστοκυττάρων. 

 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Διαλέξεις με διαφάνειες  PowerPoint (χρήση Η/Υ και προβολέα)

·         Χρήση βίντεο και διαδικτυακών εφαρμογών στη διδασκαλία

·         Ανάρτηση υλικού μαθήματος και επικοινωνία με τους φοιτητές στις ηλεκτρονικές διαδικτυακές πλατφόρμες E-class, Blackboard και Moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Διαλέξεις

35

Αυτοτελής Μελέτη

25

Σύνολο Μαθήματος

60

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις.

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Read A. & D. Donnai (2010). Σύγχρονη κλινική γενετική. Broken Hill Publishers Ltd. ISBN: 9789624890019.

Klug, W.S., Cummings, M.R., Spencer, C.A. & M.A. Palladino (2015). Βασικές Αρχές Γενετικής. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ Ο.Ε. ISBN: 9786185135034.

Griffith, A., Wessler, S., Carol, S. & J. Doebley (2019). Βασικές Αρχές Γενετικής Ανάλυσης. Broken Hill Publishers Ltd. ISBN: 9789925563319

Nussbaum, R.L., McInnes, R.R. & H.F. Willad (2011). Thompson & Thompson. Ιατρική Γενετική. Broken Hill Publishers Ltd. ISBN: 9789604890620.

Hartwell, L., Hood, L., Goldberg, M., Reynolds, A. & L. Silver (2013). Γενετική. UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ. ISBN: 9786188064706.

Russell P. (2013). iGenetics. Μια Μεντελική Προσέγγιση. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ Ο.Ε. ISBM: 9789609989572.

Pritchard, D.J. & B.C. Korf (2008). Ιατρική Γενετική με μια ματιά. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. ISBN: 9789603944850.

Sack, G.H. Jr. (2002). Η Γενετική στην Ιατρική. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. ISBN: 9603941417.

Brown Τ.Α. (2010). Γονιδιώματα - Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις. Broken Hill Publishers Ltd. ISBN: 9603998563.

 

 

 

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΗΒΤΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

·      

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το σακχαρώδη διαβήτη. Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μια νόσο του μεταβολισμού που αφορά περίπου 900.000 άτομα στην Ελλάδα. Παγκοσμίως 480 περίπου εκατομμύρια άτομα πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη και αναμένεται την επόμενη 20ετία να ξεπεράσουν τα 650 εκατομμύρια. Οι σοβαρές επιπλοκές που συνδέουν το σακχαρώδη διαβήτη τον τοποθετούν σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας του σύγχρονου κόσμου, ενώ το κόστος που διατίθεται για τη αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών του είναι τεράστιο.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         Να αναγνωρίσει τα κύρια συμπτώματα του σακχαρώδη διαβήτη

·         Να γνωρίζει τις μακροχρόνιες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη

·         Να γνωρίζει τα στάδια εκπαίδευσης των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη

·         Να γνωρίζει τις διατροφικές συστάσεις στο σακχαρώδη διαβήτη

·         Να γνωρίζει τις από τους στόματος θεραπευτικές αγωγές

·         Να γνωρίζει τις ενέσιμες αγωγές και τα σχήματα ινσουλινοθεραπείας

·         Να παρέχει την κατάλληλη φροντίδα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία

·         Επιδημιολογία του Σακχαρώδη Διαβήτη

·         Ταξινόμηση του Σακχαρώδη Διαβήτη

·         Διαγνωστικά κριτήρια Σακχαρώδη Διαβήτη

·         Παθογένεια του Σακχαρώδη Διαβήτη

·         Διατροφή και Σακχαρώδης Διαβήτης

·         Παχυσαρκία

·         Μικροαγγειακές επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη

·         Μακροαγγειακές επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη

·         Καρδιαγγειακός κίνδυνος και Σακχαρώδης Διαβήτης

·         Θεραπευτική αντιμετώπιση με δισκία

·         Ινσουλινοθεραπεία – Σύγχρονες μέθοδοι για αντλίες

·         Μεταμόσχευση παγκρέατος και νησιδίων

 

 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·             Παρουσίαση του μαθήματος με power point

·             Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle και e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

Αυτοτελής Μελέτη

20

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις .

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         Καζακος Κ Σακχαρώδης διαβήτης, σύγχρονες απόψεις. Εκδ. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αθήνα 2016

·         Καραμήτσος.Δ.  Διαβητολογία. Εκδόσεις Σιώκης, Θεσσαλονίκη 2009

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει γνώσεις στους φοιτητές για την Ιστορία της Νοσηλευτικής επιστήμης στην Ελλάδα και διεθνώς, για τα γεγονότα που αποτέλεσαν σταθμό στην ανάπτυξη της Νοσηλευτικής στην Ελλάδα και τέλος για τα νεότερα δεδομένα στο χώρο της Νοσηλευτικής Επιστήμης

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές στην εξέλιξη της Νοσηλευτικής από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Να προσεγγίσουν τη φιλοσοφία και τις αρχές που στηρίχθηκε η νοσηλευτική σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Να προσδιορίσουν τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην εξέλιξη της Νοσηλευτικής

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

       Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

       Λήψη αποφάσεων

       Αυτόνομη εργασία

       Ομαδική εργασία

       Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

       Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

       Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

       "Απαρχές" της Νοσηλευτικής - πρωτόγονοι λαοί

       Η Νοσηλευτική στους αρχαίους ανατολικούς λαούς (Κίνα, Περσία, Ινδίες, Κεϋλάνη, Μεσοποταμία, Ιουδαία, Αίγυπτος)

       Η Νοσηλευτική στην Αρχαία Ελλάδα (Κρήτη, Ομηρικά Έπη, Ασκληπιεία, Ιπποκρατική)

       Η Νοσηλευτική στο Βυζάντιο

       Η Νοσηλευτική στους Άραβες

       Η Νοσηλευτική στη Δύση (Μεσαίωνας, Αναγέννηση, Διαφωτισμός)

       Η Νοσηλευτική στο Νέο κόσμο

       Η Νοσηλευτική κατά το 19ο και 20ο αιώνα. Προσωπικότητες της Νοσηλευτικής (FL.NIGHTINGALE)

       Θεωρητικό υπόβαθρο της Νοσηλευτικής Επιστήμης. Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών

       Η Νοσηλευτική στον πόλεμο - Ερρίκος Ντυνάν - Διεθνές Ερυθρός Σταυρός

       Νεότερη Ελληνική Νοσηλευτική: Από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση του 1821, επαναστατικοί χρόνοι

       Νεότερη Ελληνική Νοσηλευτική : από την απελευθέρωση της Ελλάδας μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.

       Από τον Ελληνικό εμφύλιο μέχρι τις μέρες μας, Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας και προσωπικότητες της Σύγχρονης Ελληνικής Νοσηλευτικής και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint
 • Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

20

 

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

10

 

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων.

10

 

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτή τελική εξέταση

 

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus)

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

       Κουρκούτα Λ.Ι Ιστορία της Νοσηλευτικής. Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα, 2010

       Ρηγάτος Α. Ιστορία της Νοσηλευτικής. Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα, 2005

       Λανάρα Β. Τα Εκατό χρόνια της Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων του Ευαγγελισμού, 1875-1975. Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήνα, 1978

       Ρούσου Χ.Ν. Νοσηλευτική. Ιστορική Αναδρομή. 2ηέκδ. Αθήνα, 2003

       Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος ׃ 80 χρόνια 1923-2003. ΕΣΝΕ, Αθήνα, 2005