Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

30 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022                  27 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                  22 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : 15ο Newsletter του ΟΜΠΡΕΛΑ - Ιούνιος 2022                  17 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Πτυχιακές εργασίες - Κουκουρίκος                  16 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2, ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ                  
Πληροφορίες για ERASMUS
Κορνίζα: ERASMUS
 

 

 


 Το πρόγραμμα κινητικότητας  ERASMUS  είναι δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Προγράμματος 'Δια Βίου Μάθησης' (LLP – Lifelong Learning Program) και δίνει ευκαιρίες στους φοιτητές/τριες:

*    να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό για 3 έως 12 μήνες,

*    να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

*    να λάβουν υποτροφία,

*    να αναγνωριστούν οι σπουδές τους στο εξωτερικό,

*    να γνωρίσουν μια άλλη χώρα, μια νέα κουλτούρα, να κάνουν νέους φίλους

     Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης είναι προσηλωμένο στους στόχους της αύξησης της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην πλήρη αναγνώριση των σπουδών και των ακαδημαϊκών τίτλων. Συμμετέχει στις ακόλουθες ERASMUS δραστηριότητες.

*    Κινητικότητα Φοιτητών για σπουδές

*    Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

*    Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)

*    Παράρτημα Διπλώματος (DS)

*    Κινητικότητα Διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία

*    Κινητικότητα διοικητικού και διδακτικού προσωπικού για εκπαίδευση

*    Γλωσσική Προετοιμασία για εισερχόμενους & εξερχόμενους Φοιτητές (EILC)

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310013478


Ανακοινώσεις

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ (ΚΑ131) ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 23

Αναρτήθηκε στις 07 Μαίου 2022
Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ (ΚΑ131) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022 23 να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με την προκήρυξη που επισυνάπτεται.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 6-5-2022 έως 27-5-2022.
Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στο site του Πανεπιστημίου
https://www.ihu.gr/monades/intprogrs

Οι καθηγητές
Θάλεια Μπελλάλη
Δημήτρης Θεοφανίδης
Πολυξένη Λιαμοπούλου

Η Καθηγήτρια: Πολυξένη Λιαμοπούλου
Κατέβασμα

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Συμμετοχής Erasmus ΚΑ107

Αναρτήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2021
Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν μέσω Erasmus ΚΑ107 (Διεθνής Κινητικότητα) από 1/1/2022 έως και 31/7/2022 σε χώρες του προγράμματος ΚΑ107 (μετακίνηση εκτός Ευρώπης) για σπουδές ή κλινική άσκηση-πρακτική θα πρέπει να μελετήσουν τους όρους, προϋποθέσεις και σχετικά έγγραφα όπως αυτά ανευρίσκονται στην ιστοσελίδα του Erasmus+ (Εθνικός Φορέας) : https://www.iky.gr/el/erasmusplus

Επιπλέον, μερικά ενδεικτικά κριτήρια για συμμετοχή είναι τα παρακάτω:
1) Ο φοιτητής/τρια να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το 2ο τυπικό εξάμηνο σπουδών.
2) Γνώση αγγλικών ή άλλης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 που θα υποστηρίζει η χώρα υποδοχής.
3) Ο φοιτητής/τρια δικαιούται να κάνει χρήση του προγράμματος για το διάστημα που προβλέπεται για κάθε χώρα υποδοχής (όπως αυτό περιγράφεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος).
4) Ο ελάχιστος χρόνος μετακίνησης και στις δύο κατηγορίες (Σπουδές ή Κλινική-Πρακτική Άσκηση) ορίζεται στους 2 μήνες.
4) Κινητικότητα για σπουδές: τα μαθήματα που θα επιλέξει ο φοιτητής/τρια να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες ECTS (όπως αυτές προσμετρούνται στο ίδρυμα υποδοχής), ενώ για τα μαθήματα που δεν αντιστοιχούν σε αυτά που διδάσκονται στο τμήμα Νοσηλευτικής, ΔΙΠΑΕ, θα γίνει προσμέτρηση στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).
6) Κινητικότητα για κλινική άσκηση (ΚΑ): εφόσον ο φοιτητής/τρια πληροί τις προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να πραγματοποιήσει ΚΑ αντίστοιχου εξαμήνου, θα γίνει αντιστοίχιση/αναγνώριση με την επιστροφή του με την ΚΑ του κατάλληλου εξαμήνου. Σε διαφορετική περίπτωση, θα γίνει προσμέτρηση στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους Δ. Θεοφανίδη, Θ. Μπελλάλη, Ε. Λιαμοπούλου σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και αξιολογικής επιλογής τα οποία βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης, είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα Ελλάδος) και μπορούν να ανευρεθούν στην ιστοσελίδα του τμήματος Νοσηλευτικής.
- Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας:40%
(ως την ημερομηνία αίτησης στο πρόγραμμα, >9=40%, 8-8,9=35%, 7-7,9=30%, 6-7=25%, <5,9=20%)
- Βιογραφικό σημείωμα:20%
(ιδιαίτερα, προηγούμενη σχετική εμπειρία, συμμετοχή σε ανάλογου επιπέδου πρόγραμμα)
- Αντίγραφα τίτλων ξένων γλωσσών:20%
(Επίπεδο Β2-Καλή Γνώση (10%), Επίπεδο Γ1-Πολύ Καλή Γνώση (15%), Επίπεδο Γ2-Άριστη Γνώση (20%)
- Προσωπική συνέντευξη:20%

Η επιτροπή Erasmus του τμήματος Νοσηλευτικής, ΔΙΠΑΕ
Δημήτρης Θεοφανίδης
Θάλεια Μπελλάλη
Τζένη Λιαμοπούλου
Ο Καθηγητής: Δημήτριος Θεοφανίδης

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-22

Αναρτήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2021
Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να μετακινηθούν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση/after placement στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus για το εαρινό εξάμηνο 2021-22, παρακαλούνται να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από το επισυναπτώμενο έγγραφο ανακοίνωση του Γραφείου Erasmus.
ΠΡΟΣΟΧΗ λήξη υποβολή αιτήσεων στις 5.11.2021.

Η υπεύθυνη Καθηγήτρια
Θάλεια Μπελλάλη

Η Καθηγήτρια: Πολυξένη Λιαμοπούλου
Κατέβασμα

Ανακοίνωση για κινητικότητες Erasmus

Αναρτήθηκε στις 18 Μαίου 2021
Καλούνται οι φοιτητές που αιτήθηκαν μετακίνηση για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 στην Ευρώπη μέσω Erasmus για σπουδές ή για πρακτική να συμμετάσχουν σε διαδικτυακή σχετική συζήτηση μέσω Zoom την Δευτέρα 24-5-2021 στις 18:00 μέσω zoom. Όποιος δεν έχει το link μπορεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κο Θεοφανίδη στο dimitrisnoni@yahoo.gr ή στο 6945----96 (για όσους έχουν ήδη το κινητό).
Η επιτροπή Erasmus του τμήματος Νοσηλευτικής, ΔΙΠΑΕ
Δημήτρης Θεοφανίδης
Θάλεια Μπελλάλη
Τζένη Λιαμοπούλου


Ο Καθηγητής: Δημήτριος Θεοφανίδης

5η Ανακοίνωση για κινητικότητες Erasmus

Αναρτήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2020
Καλούνται οι φοιτητές που κατέθεσαν αίτηση για κινητικότητα από 1/1/2021 στην Ευρώπη μέσω Erasmus να συμμετάσχουν σε διαδικτυακή σχετική συζήτηση/επιλογή μέσω Zoom την Τρίτη 27-10-2020 στις 18:00. Join URL: https://zoom.us/j/ Meeting ID: 952 0327 3265.
Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν (σε ψηφιακή μορφή) τα σχετικά δικαιολογητικά όπως τα κατέθεσαν στο γραφείο Erasmus
Η επιτροπή Erasmus του τμήματος Νοσηλευτικής, ΔΙΠΑΕ
Δημήτρης Θεοφανίδης
Θάλεια Μπελλάλη
Τζένη Λιαμοπούλου

Η Καθηγήτρια: Πολυξένη Λιαμοπούλου

3η Ανακοίνωση για κινητικότητες Erasmus

Αναρτήθηκε στις 03 Οκτωβρίου 2020
Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για μετακίνηση από 1/1/2021 στην Ευρώπη μέσω Erasmus για σπουδές ή για πρακτική να συμμετάσχουν σε διαδικτυακή σχετική συζήτηση μέσω Zoom την Τρίτη 6-10-2020 στις 18:00. Join URL: https://zoom.us/j/ Meeting ID: 952 0327 3265.
Το Passcode είναι το ίδιο που χρησιμοποιήσαμε για τις εξετάσεις. Όποιος δεν το έχει μπορεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κο Θεοφανίδη στο dimitrisnoni@yahoo.gr ή στο 6945----96 (για όσους έχουν ήδη το κινητό).
Η επιτροπή Erasmus του τμήματος Νοσηλευτικής, ΔΙΠΑΕ
Δημήτρης Θεοφανίδης
Θάλεια Μπελλάλη
Τζένη Λιαμοπούλου


Ο Καθηγητής: Δημήτριος Θεοφανίδης

2η Ανακοίνωση για κινητικότητες Erasmus

Αναρτήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2020
Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για μετακίνηση από 1/1/2021 στην Ευρώπη μέσω Erasmus για σπουδές ή για πρακτική να συμμετάσχουν σε διαδικτυακή σχετική συζήτηση μέσω Zoom την Τρίτη 22-9-2020 στις 18:00. Join URL: https://zoom.us/j/ Meeting ID: 952 0327 3265.
Το Passcode είναι το ίδιο που χρησιμοποιήσαμε για τις εξετάσεις. Όποιος δεν το έχει μπορεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κο Θεοφανίδη στο dimitrisnoni@yahoo.gr ή στο 6945----96 (για όσους έχουν ήδη το κινητό).
Η επιτροπή Erasmus του τμήματος Νοσηλευτικής, ΔΙΠΑΕ
Δημήτρης Θεοφανίδης
Θάλεια Μπελλάλη
Πολυξένη Λιαμοπούλου

Η Καθηγήτρια: Πολυξένη Λιαμοπούλου

Ανακοίνωση για κινητικότητες Erasmus

Αναρτήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2020
Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για μετακίνηση από 1/1/2021 στην Ευρώπη μέσω Erasmus για σπουδές ή για πρακτική να προβούν σε σχετική αίτηση ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#tab-d8cde907dcf0bb418c5

Επιπρόσθετες πληροφορίες και έντυπα στον σύνδεσμο https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#tab-70010a6d1f63eb0c048,
και για εξαιρετικές περιπτώσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κο Θεοφανίδη στο dimitrisnoni@yahoo.gr ή στο 6945----96 (για όσους έχουν ήδη το κινητό)
Η επιτροπή Erasmus του τμήματος Νοσηλευτικής, ΔΙΠΑΕ
Δημήτρης Θεοφανίδης
Θάλεια Μπελλάλη
Πολυξένη ΛιαμοπούλουΗ Καθηγήτρια: Πολυξένη Λιαμοπούλου

Πρόσκληση σε δεύτερη ενημερωτική συνάντηση Erasmus KA 107

Αναρτήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2019
Προσκαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για μετακίνηση (3-6 μήνες πρακτική άσκηση) σε χώρες εκτός Ευρώπης (ΗΠΑ, Γεωργία, Ιορδανία, Ινδία) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus KA 107, σε ενημερωτική συνάντηση την Παρασκευή 22/11/2019, στην αίθουσα 2, στις 12:30

Ο Καθηγητής: Δημήτριος Θεοφανίδης

Ο Καθηγητής: Δημήτριος Θεοφανίδης

Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση Erasmus KA 107

Αναρτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2019
Προσκαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για μετακίνηση (3-6 μήνες πρακτική άσκηση) σε χώρες εκτός Ευρώπης (ΗΠΑ, Γεωργία, Ιορδανία, Ινδία) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus KA 107, σε ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη 20/11/2019, στην αίθουσα 2, στις 13:00.

Ο Καθηγητής: Δημήτριος Θεοφανίδης