Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

30 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022                  27 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                  22 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : 15ο Newsletter του ΟΜΠΡΕΛΑ - Ιούνιος 2022                  17 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : Πτυχιακές εργασίες - Κουκουρίκος                  16 Ιουνίου 2022  Γραμματεία : ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2, ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ                  
3ο Εξάμηνο

                                                                                    Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ - 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1

Παθολογική
Νοσηλευτική Ι

ΜΝΕ

Υ

4

150

6

4

120

4

8

270

10

 

2

Χειρουργική Νοσηλευτική Ι

 ΜΝΕ

Υ

4

150

6

4

120

4

8

270

10

 

3

Παθολογία ΙΙ

ΜΕΥ

Υ

3

90

3

 

 

 

3

90

3

 

4

Χειρουργική Ι

ΜΕΥ

Υ

3

60

2

 

60

 

3

120

2

 

5

Κοινωνιολογία της Υγείας

ΜΓΥ

Y

2

90

3

 

 

 

2

90

3

 

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΕΥ  (ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

 

1

Νοσηλευτικές Θεωρίες

ΜΕΥ

ΕY

2

60

2

 

 

 

2

60

2

 

2

Επικοινωνία στο χώρο της Υγείας

ΜΓΥ

ΕY

2

60

2

 

 

 

2

60

2

 

3

 Αιμοδοσία στη Νοσηλευτική

ΜΕΥ

ΕY

2

60

2

 

 

 

2

60

2

 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Υ+ΕΥ)

 

 

18

600

22

8

300

8

26

900

30

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

4

6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

4

4

ΣΥΝΟΛΟ

8

10

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΝΑΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις που αφορούν παθολογικά προβλήματα αιμοποιητικού ιστού, πεπτικού, αναπνευστικού συστήματος και προβλήματα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         να πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη νοσηλευτική εκτίμηση του ασθενούς αξιοποιώντας πηγές πληροφοριών από τον ασθενή και το περιβάλλον του.

·         θα μπορεί να αναγνωρίζει τα προβλήματα του παθολογικού ασθενούς, να διατυπώνει νοσηλευτικές διαγνώσεις, τους σκοπούς νοσηλευτικής φροντίδας να παρέχει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα της νοσηλευτικής φροντίδας.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Εργαστηρίου  του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τον κάνουν ικανό να προσφέρει νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε τμήματα του παθολογικού και χειρουργικού τομέα.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

·         Λήψη νοσηλευτικού ιστορικού σε παθολογικό ασθενή

·         Νοσηλευτική διεργασία: εκτίμηση των προβλημάτων του ασθενούς, διατύπωση νοσηλευτικών διαγνώσεων, νοσηλευτικές παρεμβάσεις, αξιολόγηση παρεμβάσεων.

·         Σε όλα τα παρακάτω: Κλινικές εκδηλώσεις, παρεμβάσεις, νοσηλευτικές διαγνώσεις & παρεμβάσεις, εκτίμηση αποτελεσμάτων νοσηλευτικής φροντίδας.

·         Διαταραχές ανώτερου πεπτικού συστήματος

·         Διαταραχές κατώτερου πεπτικού συστήματος

·         Διαταραχές κατώτερου πεπτικού συστήματος

·         Παθήσεις χοληδόχου κύστης και παγκρέατος 

·         Παθήσεις ήπατος 

·         Διαταραχές ανώτερου αναπνευστικού συστήματος

·         Διαταραχές κατώτερου αναπνευστικού συστήματος 

·         Σακχαρώδης  διαβήτης

·         Διαταραχές ενδοκρινών αδένων 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

·         Ορισμός φαρμάκου, χορήγηση φαρμάκων ενδοδερμικά και υποδόρια, εξάσκηση φοιτητών

·         Αναρρόφηση από αμπούλα, ενδομυϊκή χορήγηση φαρμάκου, εξάσκηση φοιτητών

·         Υπολογισμός δόσης φαρμάκων, διάλυση φαρμάκων, αναρρόφηση από φιαλίδιο, εξάσκηση φοιτητών (δύο μαθήματα)

·         Αιμοληψία, εξάσκηση φοιτητών 

·         Χορήγηση ενδοφλέβιων διαλυμάτων (είδη, ιδιαιτερότητες, υπολογισμός ροής), εξάσκηση φοιτητών

·         Φλεβοκέντηση, σύνδεση ενδοφλέβιου διαλύματος, εξάσκηση φοιτητών (δύο μαθήματα)

·         Οξυγονοθεραπεία (είδη συσκευών χορήγησης οξυγόνου)

·         Επανάληψη

·         Εξετάσεις

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·             Παρουσίαση του μαθήματος με power point

·             Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

90

Εργαστηριακές Ασκήσεις

90

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων.

20

 

Ατομικές εργασίες

20

Αυτοτελής Μελέτη

50

Σύνολο Μαθήματος

270

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 Προφορική  εξέταση

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

       Lemone, Burke,Bauldoff. Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική. Κριτική σκέψη κατά τη φροντίδα του ασθενή.  Εκδ.,  Λαγός, Αθήνα, 2014

       OsbornK.S., Wraa C.E., WatsonA. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική. Εκδ.,  BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αθήνα 2012

       Dewit Susan C. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική. Εκδ., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αθήνα, 2009

       Donna D. Ignatavicius, M. Linda Workman. Παθολογική -Χειρουργική Νοσηλευτική. Εκδ., Βήτα, Αθήνα, 2008

-          Jean A.Proehl. Επείγουσες Νοσηλευτικές Διαδικασίες Εκδ., Λαγός, Αθήνα, 2012

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

4

6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

4

4

ΣΥΝΟΛΟ

8

10

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΝΑΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι  οι φοιτητές να είναι ικανοί να  εφαρμόσουν  τη νοσηλευτική διεργασία στους χειρουργικούς ασθενείς, τις αποκτηθείσες γνώσεις στη νοσηλευτική εκτίμηση των αναγκών χειρουργικών ασθενών, στο σχεδιασμό και στην παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία νοσηλευτικής διάγνωσης, νοσηλευτικών παρεμβάσεων και αξιολόγησής τους με βάση σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα στα πλαίσια της άσκησης νοσηλευτικής βασισμένης σε ενδείξεις (evidencebasednursing).

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         θα πρέπει να είναι ικανός να πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη νοσηλευτική εκτίμηση του ασθενούς αξιοποιώντας πηγές πληροφοριών από τον ασθενή και το περιβάλλον του.

·         θα μπορεί να αναγνωρίζει τα προβλήματα του χειρουργικού ασθενούς, να διατυπώνει νοσηλευτικές διαγνώσεις, τους σκοπούς νοσηλευτικής φροντίδας να παρέχει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα της νοσηλευτικής φροντίδας.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Εργαστηρίου  του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         Να αποκτήσει  τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τον  κάνουν ικανό να προσφέρει νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε τμήματα του παθολογικού και χειρουργικού τομέα.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

·         Εισαγωγή στη χειρουργική νοσηλευτική: φάσεις περιεγχειρητικής νοσηλευτικής επιστήμης, ταξινόμηση χειρουργικών επεμβάσεων, μετεγχειρητικές επιπλοκές. 

·         Εισαγωγή στη χειρουργική νοσηλευτική: Άσκηση φοιτητών με εφαρμογή σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας ασθενή που υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

·         Σε όλα τα παρακάτω: Κλινικές εκδηλώσεις, παρεμβάσεις, νοσηλευτικές διαγνώσεις & παρεμβάσεις, εκτίμηση αποτελεσμάτων νοσηλευτικής φροντίδας.

·         Διαταραχές ανώτερου πεπτικού συστήματος

·         Διαταραχές κατώτερου πεπτικού συστήματος

·         Διαταραχές κατώτερου πεπτικού συστήματος

·         Παθήσεις χοληδόχου κύστης και παγκρέατος 

·         Παθήσεις ήπατος 

·         Διαταραχές ανώτερου αναπνευστικού συστήματος

·         Διαταραχές κατώτερου αναπνευστικού συστήματος 

·         Διαταραχές ενδοκρινών αδένων 

·         Διαταραχές ενδοκρινών αδένων 

·         Υδατοηλεκτρολυτικές διαταραχές

·         Εγκαυματική νόσος

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

·         Ορισμός φαρμάκου, χορήγηση φαρμάκων ενδοδερμικά και υποδόρια, εξάσκηση φοιτητών

·         Αναρρόφηση από αμπούλα, ενδομυϊκή χορήγηση φαρμάκου, εξάσκηση φοιτητών

·         Υπολογισμός δόσης φαρμάκων, διάλυση φαρμάκων, αναρρόφηση από φιαλίδιο, εξάσκηση φοιτητών (δύο μαθήματα)

·         Αιμοληψία, εξάσκηση φοιτητών 

·         Χορήγηση ενδοφλέβιων διαλυμάτων (είδη, ιδιαιτερότητες, υπολογισμός ροής), εξάσκηση φοιτητών

·         Φλεβοκέντηση, σύνδεση ενδοφλέβιου διαλύματος, εξάσκηση φοιτητών (δύο μαθήματα)

·         Οξυγονοθεραπεία (είδη συσκευών χορήγησης οξυγόνου)

·         Επανάληψη

·         Εξετάσεις

 

  

            

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  • Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint
  • Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail
  • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

90

 

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

90

 

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων.

20

 

Ατομικές εργασίες

20

Αυτοτελής Μελέτη

50

Σύνολο Μαθήματος

270

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 Προφορική  εξέταση

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

       Lemone, Burke,Bauldoff. Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική. Κριτική σκέψη κατά τη φροντίδα του ασθενή.  Εκδ.,  Λαγός, Αθήνα, 2014

       OsbornK.S., Wraa C.E., WatsonA. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική. Εκδ.,  BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αθήνα 2012

       DewitSusanC. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική. Εκδ., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αθήνα, 2009

       Donna D. Ignatavicius, M. Linda Workman. Παθολογική -Χειρουργική Νοσηλευτική. Εκδ., Βήτα, Αθήνα, 2008

       JeanA.Proehl. Επείγουσες Νοσηλευτικές Διαδικασίες Εκδ., Λαγός, Αθήνα, 2012

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.          ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να  αποκτήσουν οι φοιτητές  αντίληψη και γνώση περί του πάσχοντος ανθρώπου και των επιμέρους κατά συστήματα παθήσεων αυτού.

 Να  αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις περί των παθήσεων του ανθρώπου ώστε να γνωρίζουν καλώς το αντικείμενο με το οποίο κυρίως θα ασχοληθούν στην επαγγελματική τους απασχόληση.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         Να αναγνωρίζει τις παθολογικές οντότητες και τον τρόπο που ο επαγγελματίας υγείας προσεγγίζει τους πάσχοντες με σκοπό τη διάγνωση και θεραπεία. 

·         Να διακρίνει τις επί μέρους παθήσεις των διαφόρων συστημάτων του ανθρώπου και

·         Να γνωρίζει τη σημασία των διαφόρων νεώτερων διαγνωστικών τεχνικών και τη σύγχρονη θεραπευτική των διαφόρων νοσημάτων.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία

·         Αποτελεί ουσιαστικά συνέχιση της Παθολογίας Ι και ολοκλήρωση του μαθήματος της Παθολογίας. Ειδικότερα παρουσιάζονται τα παρακάτω νοσήματα

·         Παθήσεις καρδιαγγειακού συστήματος, Στηθάγχη, Έμφραγμα του μυοκαρδίου, Καρδιακή Ανεπάρκεια, Καρδιακές Αρρυθμίες,

·          Υπέρταση 

·         Παθήσεις ενδοκρινών αδένων Σακχαρώδης Διαβήτης, Υποθυρεοειδισμός, Υπερθυρεοειδισμός, νόσος Cushing, Ανεπάρκεια Επινεφριδίων

·         Παθήσεις ουροποιητικού συστήματος, Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια, Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια, σπειραματονεφρίτιδα, νεφρωσικό σύνδρομο

·         Παθήσεις συνδετικού ιστού, νόσοι του κολλαγόνου. Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, Ρευματοειδή Αρθρίτις

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·             Παρουσιάσεις PPT

·             Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και moodle

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

60

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

 

Αυτοτελής Μελέτη

20

Σύνολο Μαθήματος

90

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτή τελική εξέταση

 

 

 

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

 

 

5.                   ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

·         Runge M., Ohman E.M. Netter παθολογία-Καρδιοαγγειακό Σύστημα.(τόμος ΙΙΙ).Εκδόσεις  BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα 2010

·         Epstein Owen,Perkin G. David,Cookson John,De Bono David.  Κλινική Εξέταση. Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα 2005

·         Netter παθολογία. Runge M., Greganti M.A. Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα 2015

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

·      

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις ώστε να αναγνωρίζουν τη σημειολογία των χειρουργικών παθήσεων συγκεκριμένων οργάνων,  τη χειρουργική τους αντιμετώπιση και την παροχή της κατάλληλης νοσηλευτικής φροντίδας.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να αναγνωρίζει τις χειρουργικές παθήσεις και τον τρόπο που ο επαγγελματίας υγείας προσεγγίζει τους πάσχοντες με σκοπό τη διάγνωση και νοσηλευτική φροντίδα. 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·         Προεγχειρητική προετοιμασία και εκτίμηση ασθενούς- επιβαρυντικοί παράγοντες και συννοσηρότητες.

·         Στοιχεία αναισθησιολογίας

·         Μετεγχειρητική φροντίδα ασθενούς - γενικές μετεγχειρητικές επιπλοκές - πρόληψη και αντιμετώπιση.

·         Χειρουργικές παθήσεις: είδη χειρουργικών επεμβάσεων ,παθήσεις μαστού - παθήσεις στομάχου - 12δακτύλου

·         Φλεβική θρόμβωση- πνευμονική εμβολή - θρομβοπροφύλαξη

·         Shock – είδη - αντιμετώπιση

·         Παθήσεις παχέως εντέρου και πρωκτού

·         Παθήσεις παγκρέατος - χοληφόρων

·         Οξεία κοιλία - οξεία σκωληκοειδίτις - περιτονίτις - ειλεός

·         Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

·         Εγκαύματα - κακώσεις θώρακος

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·        Παρουσιάσεις PPT

·        Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

 

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτή τελική εξέταση

 

 

 

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         Cameron John L "Σύγχρονη Χειρουργική Θεραπευτική/CAMERON JOHN L.. Εκδόσεις Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2010

·         Gerard M. Doherty Current Σύγχρονη Χειρουργική Διάγνωση και Θεραπεία 3η έκδοση. Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS , Αθήνα 2017

·          Σκαλκέας ΓΡ.Δ H EΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ". Εκδόσεις Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS , Αθήνα 1991    /

·         Zollinger Rorbert Milton."ΑΤΛΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ". Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS , Αθήνα  2002

·         " Lumley J. Hamilton Bailey Χειρουργική σημειολογία. Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS , Αθήνα  2002

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Σκοπός του μαθήματος

Να  βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ασθένειας, την εμπειρία της ασθένειας, τη δυναμική των σχέσεων μέσα στο σύστημα υγείας καθώς και τους περιορισμούς και τις προοπτικές της επαγγελματικής φροντίδας. Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας μέσα από τη μελέτη του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου μπορεί να ενισχύσει την αυτογνωσία των νοσηλευτών ώστε να παρέχουν σύγχρονη και χωρίς διακρίσεις ανθρωποκεντρική φροντίδα. Έτσι, το νοσηλευτικό επάγγελμα που προϋποθέτει ιδιωτικότητα, εχεμύθεια και στενή διαπροσωπική σχέση με τους ασθενείς αντιμετωπίζεται και από την κοινωνιολογική άποψη, η οποία υποστηρίζει και αποδέχεται την επίδραση των κοινωνικών δυνάμεων στην άσκησή του.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

       Η απόκτηση γνώσεων , αφύπνισης , προβληματισμού των φοιτητών αναφορικά με τις κοινωνικές γενεσιουργές  αιτίες υγείας –ασθένειας (κοινωνικής συμπεριφοράς  κ.λ.π.) τις συνθήκες κοινωνικού περιβάλλοντος , για μια περισσότερο ολοκληρωμένη αντίληψη .

       Η ευαισθητοποίηση των φοιτητών απέναντι σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που χρήζουν φροντίδας, ανεξάρτητα από τα αίτια (κοινωνικά, περιβαλλοντικά, συμπεριφοράς κ.λ.π.) που οδηγούν στην ασθένεια.

       Η διάκριση από πλευράς φοιτητών των γενετικών –βιολογικών αιτίων  από τις κοινωνικές αιτίες υγείας – ασθένειας (π.χ. Μεγαλούπολη).

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

       Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

       Λήψη αποφάσεων

       Αυτόνομη εργασία

       Ομαδική εργασία

       Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

       Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

       Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

       Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

       Eισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Υγείας. Διακρίσεις της Κοινωνιολογίας της Υγείας. Κοινωνιολογία της Ασθένειας – των Υπηρεσιών Υγείας – της θεραπευτικής σχέσης – της Ποιότητας Ζωής – της Βιοηθικής.

       Κοινωνιολογία της Ασθένειας. Υγεία και αρρώστια. Βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις. Αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές υγείας.

       Κοινωνιολογία της Ασθένειας (συνέχεια). Ανισότητες και διαφορές στην υγεία. Ανισότητα εισοδήματος και προσδόκιμο ζωής. Ανισότητες στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Ανισότητες στην προσφορά και χρήση των υπηρεσιών υγείας. Ανομία και αγχογόνα γεγονότα της ζωής. Άγχος και αρρώστια. Αναζήτηση φροντίδας υγείας.

       Κοινωνιολογία των υπηρεσιών υγείας. Οι υπηρεσίες υγείας στην κοινωνία. Νοσοκομείο - «επιχείρηση»: διλήμματα. Ηγεσία και διοίκηση.

       Κοινωνιολογία των υπηρεσιών υγείας (συνέχεια). Επικοινωνία και ποιότητα φροντίδας υγείας. Ιατρικός φάκελος και φάκελος φροντίδας υγείας.          

       Κοινωνιολογία της θεραπευτικής σχέσης. Κοινωνικοί ρόλοι στη θεραπευτική σχέση ιατρού-αρρώστου. Ομοίως, στη σχέση νοσηλευτή και ασθενούς.   

       Κοινωνιολογία της Ποιότητας Ζωής. Υγεία και ποιότητα ζωής. Κοινωνικοί δείκτες ποιότητας ζωής. Ασυμβατότητα εκτιμήσεων μεταξύ υποκειμενικών και αντικειμενικών διαστάσεων της ποιότητας ζωής. Περιορισμοί εκτιμήσεων της ποιότητας ζωής.      

       Ποιότητα ζωής ασθενών. Ποιότητα ζωής ασθενών: με καρκίνo – με AIDS – με καρδιαγγειακά νοσήματα – με Alzheimer – ποιότητα ζωής νεφροπαθών.

       Κοινωνιολογία Βιοηθικής και Δεοντολογίας. Βασικές αρχές βιοηθικής. Συναίνεση και ενημέρωση ασθενούς. Ικανότητα αντίληψης της ενημέρωσης. Ελεύθερη λήψη αποφάσεων. Απόκρυψη της αλήθειας. Εμπιστευτικότητα και ιατρικό απόρρητο.

       Κοινωνιολογία της Βιοηθικής (συνέχεια). Ευθανασία και υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Πειραματικές ιατρικές έρευνες. Παρηγορητική φροντίδα. Θεραπευτική ματαιότητα.

       Κοινωνιολογία της Βιοηθικής (συνέχεια). Μεταμοσχεύσεις οργάνων. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.  Κλωνοποίηση.

       Κοινωνιολογία της Βιοηθικής (συνέχεια). Σύγκρουση συμφερόντων και πολλαπλότητα ιατρικών ρόλων. Διλήμματα κατανομής πόρων και θεραπευτικής αποτελεσματικότητας.

 

 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

       Παρουσίαση του μαθήματος με power point

       Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail

       Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

 

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

20

 

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

90

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτή τελική εξέταση

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus)

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

·         Αθανασίου Α. (2011) (επιμ-εισ) Βιοκοινωνικότητες - θεωρήσεις στην ανθρωπολογία της υγείας. Αθήνα: Νήσος.

·         Οικονόμου Χ. (2005). Κοινωνιολογία της Υγείας. Τόμος Α΄Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδ. Διόνικος

·         Αλεξίου Θ. (2007) Περιθωριοποίηση και ενσωμάτωση: η κοινωνική πολιτική ως μηχανισμός ελέγχου και κοινωνικής πειθάρχησης. Αθήνα: Παπαζήση.

·         Σαρρής Μ. (2001) Κοινωνιολογία της Υγείας και Ποιότητα Ζωής. Αθήνα: Εκδ.Παπαζήση

·         Φουκώ Μ. (2012) Η γέννηση της κλινικής (μτφρ Κ. Καψαμπέλη). Αθήνα: Νήσος.

·         Allen D. και Hughes D, Nursing and the division of labour in healthcareΑγγλία: PalgraveMacmillan.

·         Bradby H. (2009) Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας. Αθήνα: Πεδίο

·         Cox C. 1992. Sociology, an introduction for nurses, midwives and health visitors. London: Butterworth Heinmann.

·         Giddens A. (2009) Κοινωνιολογία (επιμ-εισ-μτφρ Γ.Δ. Τσαούσης)  Αθήνα: Gutenberg.

·         Good BJ. 2008[1994]. Medicine, rationality, and experience. An anthropological perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

·         Nettleton S. (2002) Κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας (μτφρ Α. Βακάκη, επιμ-προλ Δ. Αγραφιώτης). Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός.

·         Smith P. (2006) Πολιτισμική Θεωρία, μια Εισαγωγή (επιμ N. Μπουρμπάρη). Αθήνα: Εκδόσεις                    Κριτική.

·      Porter Sam. (2009). Κοινωνιολογία για επαγγελματίες υγείας (Μετάφραση- επιμ. Μ. Καρανικόλα). Αθήνα: Εκδ. Π.Χ. Πασχαλίδης

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 Ο Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της θεωρίας, τη σημασία των Νοσηλευτικών θεωριών στην κλινική πρακτική, καθώς και το γεγονός ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις θεωρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη νοσηλευτική έρευνα και διοίκηση. Μέσω φροντιστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις που διδάχθηκαν από τις θεωρίες με παραδείγματα κλινικής πράξης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         Να αναφέρει τα βασικά σημεία των νοσηλευτικών θεωριών

·         Να κατονομάσει τις βασικές αρχές κάθε νοσηλευτικής θεωρίας

·         Να διακρίνει τα βασικά χαρακτηριστικά των θεωριών

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

·         Εισαγωγικές έννοιες των Νοσηλευτικών Θεωριών. Η χρησιμότητά  τους στη Νοσηλευτική.

·         Η σημασία της θεωρίας στη Νοσηλευτική – Η ανάπτυξη της θεωρίας στη νοσηλευτική –Στάδια ανάπτυξης της θεωρίας στη Νοσηλευτική

·         Θεωρία της F. Nightgale -Νοσηλευτικές θεωρίες με βάση τις ανθρώπινες ανάγκες

·         Η θεωρία του ελλείμματος της αυτοφροντίδας της D. Orem

·         Η θεωρία της F. AbdelahΑσθενο-κεντρικές προσεγγίσεις της Νοσηλευτικής.

·         Η θεωρία της V. Henderson. Οι αρχές και η πρακτική της Νοσηλευτικής 

·         Η θεωρία της B. Newman. Το μοντέλο συστημάτων της Newman.

·         Η θεωρία της M. Rogers. Η επιστήμη του ενιαίου και μη αναγώγιμου ανθρώπινου όντος

·         Tο μοντέλο προσαρμογής της C. Roy. 

·         Πλαίσιο συστημάτων και θεωρία επίτευξης των στόχων της I. King

·         Jean Watson: Η φιλοσοφία και η Θεωρία της Υπερπροσωπικής Φροντίδας της Watson

·         Madeleine M. Leininger: Η Θεωρία Πολιτισμικής Φροντίδας της Ποικιλομορφίας και της Καθολικότητας

 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  • Παρουσίαση του μαθήματος με power point
  • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις .

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

·                     McEwen, Wills EM. Νοσηλευτικές θεωρίες . επιμέλεια Ε. Κοτρώτσιου. Εκδόσεις Βήτα,

Αθήνα 2012

·                     Ε. Αποστολοπούλου. Θεωρίες της Νοσηλευτικής. Αθήνα  1999

·                     Alligood Martha R. Νοσηλευτικές θεωρίες. Εκδόσεις BROKEN HILL

PUBLISHERS, Αθήνα 2015

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές στη φύση της θεραπευτικής σχέσης και στη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας, καθώς και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες  που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική προσέγγιση και στήριξη γενικότερα των ασθενών και της οικογένειάς τους στις διάφορες φάσεις της αρρώστιας.

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

·         Θεωρητικά μοντέλα Επικοινωνίας: Ορισμοί, έννοιες και Βασικές αρχές

·         Η χρησιμότητα της Συμβουλευτικής στους επαγγελματτίες υγείας

·         Θεωρίες της Νοσηλευτικής και της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Νοσηλευτικοί ρόλοι: η Συμβουλευτική στην πρόληψη/προαγωγή της υγείας και στην αντιμετώπιση της ασθένειας.

·         Οι δεξιότητες Ενεργητικής Ακρόασης για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ νοσηλευτή-ασθενή.

·         Η προσέγγιση του ασθενούς: η πρώτη συνάντηση, βασικά στοιχεία επαγγελματικής εμφάνισης και συμπεριφοράς.

·         Δεξιότητες επικοινωνίας για την κατανόηση του υποκειμενικού βιώματος του αρρώστου

·         Εξειδικευμένα θέματα συμβουλευτικής και επικοινωνίας:

-           διαπολιτισμικές ιδιαιτερότητες ασθενών

-          επικοινωνία με διαφορετικές ηλικιακές ομάδες

-          διαχείριση «δύσκολων» συναισθημάτων και αντιδράσεων ασθενών και συγγενών

-          προσέγγιση οικογενειών με αίτημα τη δωρεά οργάνων.

·         Η θεωρία της Συναλλακτικής Ανάλυσης και η χρησιμότητά της στην επικοινωνία με συναδέλφους, αρρώστους κλπ

·         Ανακοινωση δυσάρεστων νέων σε ασθενή και οικογένεια

·         Η «φροντίδα» του επαγγελματία υγείας. Επαγγελματική εξουθένωση, εποπτεία και στήριξη.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  • Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint
  • Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail
  • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

10

Εργαστηριακές Ασκήσεις

20

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων

10

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις .

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

·         Kennedy-Sheldon Lisa Η επικοινωνία στη νοσηλευτική, Εκδόσεις BROKEN HILL

PUBLISHERS, Αθήνα

·         Piasecki M Η τέχνη της επικοινωνίας στο χώρο της υγείας,Εκδόσεις  Παπασωτηρίου

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Σκοπός του μαθήματος:

·                     Κατανόηση του έργου των  Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και εξοικείωση με τον εργαστηριακό έλεγχο καθώς και με τις νεότερες τεχνικές που εφαρμόζονται στα τμήματα της Αιμοδοσίας.

·                     Κατανόηση της έννοιας της Αιμοδοσίας (δωρεά αίματος, εθελοντισμός) και εξοικείωση  με το εργαστήριο και τις τυποποιημένες εργαστηριακές διαδικασίες της ( Αιμοληψία).

·                     Λήψη προς μετάγγιση αίματος, την επεξεργασία του και την παρασκευή παραγώγων (συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα, λευκαφαιρεμένα προϊόντα, πλάσμα, αιμοπετάλια), συντήρηση και διατήρηση του αίματος και των παραγώγων του.

·                     Συστήματα ομάδων αίματος, καθώς τα αντιγόνα και τα αντισώματά τους.

·                     Κατανόηση των άμεσων και έμμεσων επιπλοκών των μεταγγίσεων αίματος  καθώς και της αιμολυτικής νόσου του νεογνού.

·                     Να γνωρίζουν τους εργαστηριακούς ελέγχους της Αιμοδοσίας τεχνικές προσδιορισμού αντιγόνων ερυθροκυττάρων, αντισωμάτων ορού, έλεγχος συμβατότητας (διασταύρωση), άμεση και έμμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού (Coombs), τεχνικές για μεταδιδόμενα νοσήματα μέσω μετάγγισης, μοριακές τεχνικές (Nucleic Acid Amplification Testing, ΝΑΤ) .

·                     Να γνωρίζουν τα μεταδιδόμενα με την μετάγγιση νοσήματα (πώς μεταδίδονται, έλεγχος, πρόληψη) καθώς και τα αναδυόμενα/και νεοεμφανιζόμενα (λόγω κλιματικών και άλλων αλλαγών) νοσήματα που στο εγγύς μέλλον μπορούν να απειλήσουν την ασφάλεια του μεταγγιζόμενου αίματος και παραγώγων του (ιός του Δυτικού Νείλου, Ελονοσία κ.α.). Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η ανάγκη εξοικείωσης με την έννοια της αιμοεπαγρύπνησης.

 

    Στόχοι του μαθήματος: οι φοιτητές τελειώνοντας με επιτυχία το μάθημα είναι σε θέση να εργαστούν σε τμήματα Αιμοδοσίας και ασχολούνται με τα αντικείμενα της συλλογής του αίματος (ιστορικό, λήψη αίματος), της επεξεργασίας μονάδων ολικού αίματος για την παρασκευή παραγώγων (πλάσμα, αιμοπετάλια, συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα), τον εργαστηριακό έλεγχο των αιμοδοτών (ομάδες αίματος) ενώ εκτελούν με επιτυχία τη διασταύρωση του αίματος, καθώς και όλες τις σύγχρονες αλλά και κλασσικές τεχνικές ανίχνευσης άλλο- και αυτοαντισωμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία της μετάγγισης και τη διερεύνηση ανεπιθύμητων αντιδράσεων από αυτήν με τελικό σκοπό την ανεύρεση του πλέον κατάλληλου προς μετάγγιση αίματος.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 

·           να εφαρμόζει τις θεωρητικές γνώσεις  στην πράξη ( αναγνώριση και αξιολόγηση και βοήθεια των  θεμάτων , των αναγκών όλων όσων προσέρχονται στην αιμοδοσία).

·           να γνωρίζει και να κατανοεί πλήρως τη διαδικασία της αιμοληψίας ( δεξιότητες, τεχνικές) και όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με αυτή ( Π.Χ ανεπιθύμητα συμβάματα κατά την αιμοληψία)

·           να γνωρίζει και να κατανοεί τις παραμέτρους που σχετίζονται με τις μεταγγίσεις ( αιμοδότες, έλεγχος, αντιδράσεις από την μετάγγιση, επείγουσα μετάγγιση, ασφαλή μετάγγιση αίματος και παραγώγων)

·           να συνεργάζεται με επιτυχία τόσο με τους ασθενείς όσο και με τα άλλα μέλη της θεραπευτικής ομάδας για τον εξειδικευμένο αιμοδοσιακό έλεγχο

·           Να δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον, ευνοϊκό για τη προαγωγή της δωρεάς αίματος και του εθελοντισμού

·           Να λειτουργεί ως μέλος της ομάδας κοινοτικής παρέμβασης για την προσέλκυση αιμοδοτών

·           Να λειτουργεί τόσο αυτόνομα όσο και ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Λήψη αποφάσεων

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

1.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

·  Γενικές αρχές αιμοδοσίας,  οργάνωση Αιμοδοσίας.  ( χώροι – εξοπλισμός –στελέχωση)

·  Αίμα – συστατικά αίματος ( έμμορφα στοιχεία, πλάσμα)

·  Ανοσοαιματολογία – ομάδες αίματος ( ερυθροκυτταρική μεμβράνη – αντιγόνα)

·  Σύστημα ΑΒΟ –Rhesus – άλλα αντιγονικά συστήματα ( π.χ kell)

·  Άμεση  και έμμεση δοκιμασία κατά Coombs, δοκιμασία διασταύρωσης (δελτίο αίτησης αίματος, δείγματα, ομάδες αίματος και επιλογή ασκού), ιστοσυμβατότητα HLA

·  Επιλογή αιμοδότη, προσέλκυση και διατήρηση εθελοντών αιμοδοτών. ( Επιλογή αιμοδοτών, εργαστηριακός έλεγχος πριν την αιμοδοσία, ιστορικό αιμοδότη, αποκλεισμός αιμοδότη (μόνιμος, προσωρινός), κατηγορίες αιμοδοτών (εθελοντής, συγγενικού περιβάλλοντος, αυτόλογος), τρόποι προσέλκυσης και διατήρησης εθελοντών αιμοδοτών)

·  Αιμοληψία για Αιμοδοσία. Τεχνική αιμοληψίας. Φλεβοπαρακέντηση. Αντιδράσεις και άμεσες ενέργειες. Ενέργειες πριν, κατά και μετά την αιμοληψία, αντισηψία, σήμανση ασκού, συνοδά σωληνάρια, χειρισμός ασκών πριν, κατά και μετά τη λήψη, κινητά συνεργεία αιμοληψίας, επιπλοκές αιμοληψίας (τοπικές, γενικευμένες), πρόληψη και αντιμετώπιση άμεσων παρενεργειών. Αιμαφαίρεση (θεραπευτική ή μη).

·  Παραγωγή και συντήρηση παραγώγων αίματος ( ολικό αίμα, συμπυκνωμένα ερυθρά, πλάσμα, αιμοπετάλια, συντήρηση)

·  Μεταγγίσεις. Ενδείξεις,  ανεπιθύμητα συμβάματα μεταγγίσεων , νοσήματα μεταδιδόμενα με την μετάγγιση, αυτόλογη μετάγγιση.

·  Αιματολογικά νοσήματα

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΔΙΑΛΕΞΗ (ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή εργασία, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιείται Η/Υ και προτζέκτορας για την προβολή PPT  και άλλου οπτικοακουσιτικού υλικού (π.χ. videos).

 

Επίσης, στην επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται  ηλεκτρονική αλληλογραφία (emails) και Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις,

33

 Συγγραφή εργασίας  , εργαστηριακή άσκηση

17

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

10

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Περιγραφή : Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει: (α) την ολοκλήρωση των ασκήσεων/δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (30%)  (β) τη βαθμολογία τους στην τελική γραπτή εξέταση (70%). Οι εργασίες ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η βαθμολογία τους γίνεται γνωστή πριν την τελική εξέταση. Τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στους/στις φοιτητές/τριες από την πρώτη μέρα του μαθήματος.

 

 Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών :

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)

Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)

2.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ροτεινόμενη Βιβλιογραφία :

·         Πρακτική Αιματολογία, Bain, Bates, Laffan, Lewis, Εκδ : ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2014

·         Αιμοδοσία , Α. Τζιμογιάννη Ιωαννίδου - Γ. Μπόλλας, Εκδ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ,2005

·         Τσεβρένης Ιπποκράτης, Κοντοπούλου Ειρήνη. Αιμοδοσία. Λίτσας ΟΕ, 2000.

·         Καλλινίκου Μανιάτη Αλίκη. Ιατρική των μεταγγίσεων. Παρισιάνου, 2002.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία ( Ενδεικτική)

·         Chell, K., Davison, T. E., Masser, B., & Jensen, K. (2017). A systematic review of incentives in blood donation. Transfusion, 58(1), 242–254. doi:10.1111/trf.14387

·         Fox, K. R., Himawan, L. K., & France, C. R. (2017). The Blood Donation Ambivalence Survey: measuring conflicting attitudes about giving blood. Transfusion Medicine, 28(3), 193–199. doi:10.1111/tme.12426

·         Ou-Yang, J., Bei, C.-H., He, B., & Rong, X. (2017). Factors influencing blood donation: a cross-sectional survey in Guangzhou, China. Transfusion Medicine, 27(4), 256–267. doi:10.1111/tme.12410

·         Dean, B. W., Hewitt, S. N., Begos, M. C., Gomez, A., & Messam, L. L. M. (2018). An analysis of blood donation barriers experienced by North American and Caribbean university students in Grenada, West Indies. Transfusion and Apheresis Science, 57(1), 40–45. doi:10.1016/j.transci.2017.11.026

·         Suemnig, A., Konerding, U., Hron, G., Lubenow, N., Alpen, U., Hoffmann, W., Greinacher, A. (2017). Motivational factors for blood donation in first-time donors and repeat donors: a cross-sectional study in West Pomerania. Transfusion Medicine, 27(6), 413–420. doi:10.1111/tme.12450