Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

15 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : 1η Παμπελοποννησιακή συνάντηση Νοσηλευτών                  13 Ιουνίου 2024  Γραμματεία : 5χλμ. Νυχτερινός Πανεπιστημιακός Αγώνας                  11 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : BLS-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ                  07 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ                  07 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙΙ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                  
Πληροφορίες για τα Διδακτορικά

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

 

1. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής

Η διδακτορική διατριβή συνίσταται στην εκπόνηση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας και οφείλει να οδηγεί σε αξιόλογα ερευνητικά συμπεράσματα.

 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά διατριβής

Το μέγεθος, το στυλ συγγραφής, οι βιβλιογραφικές ή άλλες αναφορές, καθώς και ο τρόπος βιβλιογραφικής καταγραφής των πηγών, καθορίζονται από κοινού με τον επιβλέποντα\ καθηγητή και σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες του γνωστικού πεδίου στο οποίο εμπίπτει η διατριβή και τις απαιτήσεις του θέματος. Επομένως δύναται να ακολουθείται με συνέπεια ένα από τα διεθνώς καθιερωμένα βιβλιογραφικά πρότυπα [π.χ. Harvard, Vancouverκ.ά.].

Κατά την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής, έμφαση δίνεται περισσότερο στην επιστημονική της πληρότητα παρά στην έκτασή της.

 

Κάθε σελίδα του κειμένου πρέπει να αριθμείται με συνεχή αρίθμηση.

Η αρίθμηση αρχίζει από την πρώτη σελίδα του κειμένου και τελειώνει στο τέλος της διατριβής, συμπεριλαμβανόμενων των παραρτημάτων και της βιβλιογραφίας. Υλικό που εμφανίζεται πριν από τα κεφάλαια του κυρίως κειμένου, όπως πρόλογος/ευχαριστίες, αφιέρωση (εάν υπάρχει), πίνακας περιεχομένων, κατάλογοι πινάκων/εικόνων/χαρτών και περίληψη (στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα), αριθμείται με μικρούς λατινικούς αριθμούς και εμφανίζεται με αυτήν ακριβώς τη σειρά μετά τη σελίδα τίτλου. Η σελίδα τίτλου δεν αριθμείται ούτε προσμετράται στο συνολικό αριθμό σελίδων της διατριβής.

 

3. Παρουσίαση κειμένου

Η διατριβή πρέπει να παραδίδεται απαραιτήτως γραμμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωμένη στη μια πλευρά της σελίδας, σε καλής ποιότητας λευκό χαρτί μεγέθους  Α4, με περιθώρια 3,17 cm σε όλες τις πλευρές και αριστερή θέση περιθωρίου βιβλιοδεσίας 1cm. Για το κείμενο χρησιμοποιείται μαύρη γραμματοσειρά κατά προτίμηση Times New Roman ή Arial μεγέθους 12 στιγμών. Το διάστιχο του κυρίως κειμένου πρέπει να είναι 1,5 γραμμή ενώ των υποσημειώσεων (ή των σημειώσεων τέλους) μονό. Για τις υποσημειώσεις

συνιστάται η χρησιμοποίηση της ίδιας γραμματοσειράς μεγέθους 10 στιγμών.

Είναι δυνατόν λεζάντες πινάκων και εικόνων, υποκεφαλίδες και τίτλοι κεφαλαίων, υποκεφαλαίων και εδαφίων να εμφανίζονται και σε διαφορετικό μέγεθος και μορφή γραμματοσειράς εφόσον είναι ευανάγνωστα και ακολουθούν όλες τις υπόλοιπες προδιαγραφές συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Γενικά, καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση πολλών διαφορετικών γραμματοσειρών μέσα στο κείμενο καθώς και διακοσμητικών στοιχείων, πλαισίων, σκιάσεων, κ.λ.π. που αποσκοπούν στη δημιουργία αισθητικού αποτελέσματος αλλά που παράλληλα αποσπούν την προσοχή από το περιεχόμενο της διατριβής. Γενικά, η μορφή της διατριβής πρέπει να είναι λιτή. Στην οριστική της μορφή, εκείνη δηλαδή, που κατατίθεται μετά τις πιθανές διορθώσεις της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι βιβλιοδετημένη σε τόμο μεγέθους Α4 με σκληρά σκουρόχρωμα εξώφυλλα (μπλε βαθύ ή μαύρο) όπου στην εμπρόσθια όψη αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 4 του παρόντος, ενώ στην πίσω όψη δεν αναγράφεται τίποτε. Εάν το σύνολο των σελίδων είναι περισσότερο από 300, υποχρεωτικά η διατριβή κατατίθεται σε δύο τόμους, οπότε στην περίπτωση αυτή στα στοιχεία της ράχης προστίθεται ο αριθμός τόμου (πχ. Ι,ΙΙ).

 

4. Σελίδα τίτλου διατριβής

Στη σελίδα τίτλου (πρώτη σελίδα στο εσωτερικό του τόμου) πρέπει να περιέχονται κατά σειρά εκ των άνω προς τα κάτω:

i. Το λογότυπο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

ii. Η ονομασία του Ιδρύματος, της Σχολής  Επιστημών Υγείας και του Τμήματος Νοσηλευτικής.

iii. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής

iv. Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα

v. Το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα

vi. Ο τόπος και το έτος

 

Μετά τη σελίδα τίτλου, ακολουθεί σελίδα στο κάτω μέρος της οποίας πρέπει να αναγράφεται το εξής:

Η έγκριση διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Νοσηλευτικής  της

Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, δεν υποδηλώνει την αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα (Ν. 5343/1932,

άρθρο 202, παρ.2).

 

5. Ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων (copyright)

Δύο ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων αφορούν στη διδακτορική διατριβή.

(α), τα πνευματικά δικαιώματα της ίδιας της διατριβής, και  (β), τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της. Όσον αφορά στο πρώτο ζήτημα, ισχύουν τα εκάστοτε οριζόμενα από την Εθνική Νομοθεσία. Όσον αφορά στο δεύτερο, ισχύουν τα οριζόμενα από την Εθνική Νομοθεσία ή/και τα οριζόμενα από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Ο υποψήφιος διδάκτορας φέρει ολοκληρωτικά την ευθύνη της σύννομης χρήσης του υλικού.

 

6. Ζητήματα λογοκλοπής (plagiarism)

Οποιαδήποτε εκτροπή από τα αναφερόμενα στην παρ. 5, σημείο (β) του παρόντος εκ μέρους του υποψήφιου διδάκτορα συνιστά λογοκλοπή

Με την κατάθεση της διατριβής στην τελική της μορφή, ο υποψήφιος διδάκτορας παραδίδει υπογεγραμμένη στη Γραμματεία του Τμήματος την ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση:

Με ατομική μου ευθύνη και έχοντας επίγνωση της δυνατότητας επιβολής κυρώσεων, δηλώνω υπεύθυνα ότι για τη συγγραφή της διδακτορικής μου

διατριβής δεν χρησιμοποίησα ολόκληρο ή μέρος έργου άλλου δημιουργού ή τις ιδέες και αντιλήψεις άλλου δημιουργού χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσης(βιβλίο, άρθρο ή περιοδικό, ιστοσελίδα κλπ).

 

7. Διάρθρωση των κύριων τμημάτων της διατριβής

Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι διαρθρωμένη κατά τα πρότυπα των

επιστημονικών μονογραφιών και μελετών. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται με την παρακάτω σειρά:

i. Πρόλογος ευχαριστίες

ii. Αφιέρωση (εάν υπάρχει)

iii. Πίνακας περιεχομένων

iv. Κατάλογοι πινάκων, διαγραμμάτων και/ή άλλων εποπτικών μέσων

v. Περίληψη και λέξεις κλειδιά στα Ελληνικά (1 σελίδα)

vi. Περίληψη και λέξεις κλειδιά στα Αγγλικά (1 σελίδα)

vii. Εισαγωγή

viii. Κυρίως κείμενο (κατανομή κατά κεφάλαια, υποκεφάλαια και εδάφια)

ix. Συμπεράσματα

x. Βιβλιογραφία (και λοιπές πηγές)

xi. Παραρτήματα (εάν υπάρχουν)

 

Στον πρόλογο γίνεται σύντομη αναφορά στη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής και αποδίδονται ευχαριστίες προς όλους (άτομα ή φορείς) όσους συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην υλοποίησή της.

 Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει να αποδίδονται και σε εκείνους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή της έρευνας.

Η περίληψη αποτελεί μια σαφή και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου, της μεθόδου και των συμπερασμάτων της διδακτορικής διατριβής σε μια το πολύ σελίδα.

Στην εισαγωγή παρουσιάζονται αναλυτικά:

 (α) Το αντικείμενο, οι στόχοι και η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στον προβληματισμό που οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, στους επιμέρους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα, ή υποθέσεις προς διερεύνηση, καθώς και στην αιτιολόγηση της επιστημονικής σκοπιμότητας της διατριβής.

(β) Η κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα καθώς και η συνολική αποτίμηση της έρευνας που έχει ήδη γίνει προς την κατεύθυνση αυτή.

 (γ) Η μεθοδολογία προσέγγισης του αντικειμένου της διατριβής, καθώς και οι τεχνικές συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων.

 (δ) Η διάρθρωση της εργασίας με σύντομη περιγραφή του περιεχομένου κάθε κεφαλαίου.

 

Το κυρίως κείμενο χωρίζεται σε αριθμημένα κεφάλαια, κάθε ένα από τα οποία

αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη αυτοτελή ενότητα και τα οποία ακολουθούν μεταξύ τους μια λογική αλληλουχία στην ροή της διατριβής. Τα κεφάλαια πρέπει να χωρίζονται σε υποκεφάλαια και εδάφια αριθμημένα κατά το δεκαδικό σύστημα (π.χ. 3, 3.1, 3.1.1). Στα κεφάλαια περιλαμβάνεται το κυρίως αναλυτικό τμήμα της διατριβής.

Στα συμπεράσματα περιλαμβάνεται σύνθεση και συζήτηση των κυρίων ευρημάτων της διατριβής. Επίσης επισημαίνονται αντικειμενικές

δυσκολίες, που τυχόν προέκυψαν κατά την εκπόνηση της διατριβής, προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα και παρατίθενται τελικές κριτικές απόψεις και συμπεράσματα του συγγραφέα. Το κεφάλαιο των συμπερασμάτων οφείλει να είναι μια αυτοτελής ενότητα χωρίς περιττές επαναλήψεις και να χαρακτηρίζεται από ολιστική τοποθέτηση επί του συνόλου της διατριβής.

Σε παραρτήματα παρατίθενται διάφορα στοιχεία βοηθητικής ή συμπληρωματικής σημασίας σε σχέση με τη διδακτορική διατριβή (πχ

ερωτηματολόγια, στατιστικές σειρές, πίνακες, διαγράμματα).

Στη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται όλες οι πηγές (βιβλία, άρθρα, μελέτες), που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της διατριβής.