Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

15 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : 1η Παμπελοποννησιακή συνάντηση Νοσηλευτών                  13 Ιουνίου 2024  Γραμματεία : 5χλμ. Νυχτερινός Πανεπιστημιακός Αγώνας                  11 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : BLS-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ                  07 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ                  07 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙΙ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                  
2ο Εξάμηνο

                                                                                    Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Β - 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1

Ανατομία ΙΙ

ΜΓΥ

Υ

2

60

2

1

30

1

3

90

3

2

Φυσιολογία ΙΙ

 ΜΓΥ

Υ

2

90

3

 

 

 

2

90

3

3

Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής

ΜΝΕ

Y

4

150

5

3

120

4

7

270

9

4

Κοινοτική Νοσηλευτική Ι /Αγωγή Υγείας

 ΜΝΕ

Υ

4

150

5

4

120

4

8

270

9

5

Παθολογία Ι

ΜΕΥ

Υ

3

90

3

 

 

 

3

90

3

6

Φαρμακολογία

ΜΓΥ

Υ

3

90

3

 

 

 

3

90

3

 

ΣΥΝΟΛΟ (Υ+ΕΥ)

 

 

18

630

21

8

270

9

26

900

30

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Β

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

3

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να  διδαχθούν οι φοιτητές  τις βασικές έννοιες της δομής του ανθρωπίνου σώματος, δηλαδή τη σύνθεση, το σχήμα, το μέγεθος, τη μορφή και τη θέση των ιστών και οργάνων, καθώς και την τοπογραφική και λειτουργική σχέση μεταξύ τους. Αυτό έχει σαν στόχο την εμπέδωση και κατανόηση των παρεχομένων γνώσεων, έτσι ώστε ο φοιτητής να τις επεκτείνει και να συνδυάσει τη γνώση της ανατομικής με το ζωντανό υγιή και ασθενή άνθρωπο, ο οποίος είναι τελικά ο αποδέκτης αυτών των γνώσεων. Η ανατομική αποτελεί θεμέλιο επί του οποίου οικοδομείται η όλη ιατρική επιστημονική κατάρτιση

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να ονομάζει και να περιγράφει:

1) Τη θέση και τη λειτουργία των μυών του ανθρωπίνου σώματος .

2) Τη δομή και τη λειτουργία του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος.

3) Τη δομή, τοπογραφία και λειτουργία των αισθητηρίων οργάνων.

4) Τη δομή, τοπογραφία και λειτουργία των ενδοκρινών αδένων και

5) Τη δομή και λειτουργία του ενδοθηλιακού συστήματος

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Εργαστηρίου  του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να εμπεδώσει  και να  κατανοήσει τις  παρεχόμενες γνώσεις, έτσι ώστε ο φοιτητής να τις επεκτείνει και να συνδυάσει τη γνώση της ανατομικής με το ζωντανό υγιή και ασθενή άνθρωπο.

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·           Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·           Λήψη αποφάσεων

·           Αυτόνομη εργασία

·           Ομαδική εργασία

·           Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·           Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·           Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·           Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·           Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία:

·         Νευρικό σύστημα

·         Αισθητήρια όργανα

·         Ενδοκρινείς αδένες

·         Δικτυοενδοθηλιακό σύστημα

·         Εμπέδωση των ανατομικών όρων σε σχέση με τη λειτουργική τους σημασία. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

·         Άσκηση των φοιτητών σε προπλάσματα, πίνακες και εικόνες, με τα σύγχρονα μέσα προβολής για την κατανόηση της μορφολογίας, της τοπογραφικής θέσης και σχέσης των οργάνων και συστημάτων του θεωρητικού μέρους.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·             Παρουσιάσεις PPT

·             Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και moodle

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Εργαστηριακή άσκηση

30

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

90

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτή τελική εξέταση

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Γραπτή τελική εξέταση

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

·         Αgur  A Grant’s ανατομία . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ.

·         Χατζημπούγιας Ι . Στοιχεία Ανατομικής του Ανθρώπου.. ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

2

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Ο σκοπός του μαθήματος οι φοιτητές να διδάσκονται τη φυσιολογική λειτουργία σε κυτταρικό επίπεδο εξειδικευμένων κυττάρων (μυϊκό, νευρικό και καρδιακό κύτταρο) καθώς επίσης και τη συντονισμένη λειτουργία οργάνων και συστημάτων του ανθρώπου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         Να διαπιστώνει τη χρησιμότητα της μελέτης της Φυσιολογίας σε σχέση με τη Νοσηλευτική.

·         Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά και  τους μηχανισμούς λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

· Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

· Λήψη αποφάσεων

· Αυτόνομη εργασία

· Ομαδική εργασία

· Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

· Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

· Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

· Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

· Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία

·         Φυσιολογία νευρικού και μυϊκού κυττάρου

·         Φυσιολογία καρδιακού μυός και λείων μυϊκών ινών

·         Το νευρικό σύστημα (κεντρικό και περιφερικό)

·         Πεπτικό σύστημα – Θρέψη - Μεταβολισμός

·         Ενδοκρινείς αδένες (θυρεοειδής, παραθυρεοειδείς, ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος, επινεφρίδια, αναπαραγωγή)

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·        Παρουσιάσεις PPT

·        Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και moodle

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

30

Σύνολο Μαθήματος

90

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτή τελική εξέταση

 

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus)

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Netter’s Βασικές Αρχές Φυσιολογίας του Ανθρώπου    Mulroney ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

-Εγχειρίδιο Φυσιολογίας              SilbernagesA., Despopoulos       ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

4

5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

3

4

ΣΥΝΟΛΟ

7

9

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις βασικές αρχές νοσηλευτικής φροντίδας για την αντιμετώπιση αρρώστων με παθολογικά και χειρουργικά προβλήματα υγείας

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

1) Να αξιολογεί τις βασικές ανάγκες και προβλήματα του αρρώστου με παρεκκλίσεις υγείας.    

2) Να σχεδιάζει εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα .

3) Να εκτελεί σωστά τις ανάλογες νοσηλευτικές παρεμβάσεις και να αξιολογούν τα αποτελέσματα.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Εργαστηρίου  του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

να εκτελεί σωστά τις βασικές Νοσηλευτικές δεξιότητες και να αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και μέσω εργαστηριακών ασκήσεων να είναι ικανός να βοηθά στην αποκατάσταση της υγείας των ασθενών

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·      Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·      Λήψη αποφάσεων

·      Αυτόνομη εργασία

·      Ομαδική εργασία

·      Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·      Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·      Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·      Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·      Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

·         Γενικά περί νοσοκομείων. Νοσοκομείο: Σκοπός και λειτουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου, Διάκριση νοσοκομείων – νοσηλευτική μονάδα – θάλαμοι νοσηλευτικής μονάδας – Εξωτερικά Ιατρεία. Φυσικό περιβάλλον του αρρώστου.

·         Εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο.

·         Νοσηλευτική μονάδα, οργάνωση, θάλαμος, εξοπλισμός.

·         Έλεγχος λοιμώξεων. Αρχές ασηψίας – αντισηψίας  και αποστείρωσης.

·         Νοσοκομειακές λοιμώξεις και κριτήρια καταγραφής τους. Αποστολή επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων. Κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ).

·         Εφαρμογή προληπτικών, θεραπευτικών, ανακουφιστικών και υποστηρικτικών μέτρων – κατακλίσεις. Διατήρηση της ακεραιότητας του δέρματος-Βασικές θέσεις κατακεκλιμένων ασθενών πρόληψη κατακλίσεων.

·         Θεραπεία κατακλίσεων.

·         Εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας σε χειρουργημένους ασθενείς: προεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα

·         Μετεγχειρητικές επιπλοκές κυκλοφορικού, πεπτικού, αναπνευστικού και ουροποιητικού συστήματος.

·         Χειρουργικό τραύμα. Γενικές αρχές επούλωσης τραύματος – πρόληψη μολύνσεων.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

     Δομή ενός θαλάμου νοσοκομείου (εξοπλισμός). Στρώσιμο απλού κρεβατιού, εξάσκηση φοιτητών

     Στρώσιμο κρεβατιού με ασθενή σε πλάγια θέση, εξάσκηση φοιτητών

     Στρώσιμο χειρουργικού κρεβατιού, προεγχειρητική και μετεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα, εξάσκηση φοιτητών

     Χειρουργικά εργαλεία, ετοιμασία πακέτου αποστειρωμένων εργαλείων, εξάσκηση φοιτητών

     Αποστειρωμένα γάντια και χειρισμός αποστειρωμένων αντικειμένων, εξάσκηση φοιτητών

     Κατακλίσεις: πρόληψη, φροντίδα, εξάσκηση φοιτητών

     Φροντίδα χειρουργικού τραύματος, εξάσκηση φοιτητών

     Χορήγηση σκευασμάτων από το ορθό, εξάσκηση φοιτητών

     Ατομική υγιεινή, λουτρό καθαριότητας, περιποίηση στοματικής κοιλότητας, εξάσκηση φοιτητών

     Μέθοδοι χορήγησης φαρμάκων, συντομογραφίες οδηγιών, συμπλήρωση κάρτας φαρμάκων, εξάσκηση φοιτητών

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  • Παρουσίαση του μαθήματος με power point
  • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50

Εργαστηριακές Ασκήσεις

50

 

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων.

10

 

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

30

Σύνολο Μαθήματος

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτή τελική εξέταση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 Προφορική  εξέταση

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·        deWit S, (2006) Βασικές Αρχές και Δεξιότητες της Νοσηλευτικής Φροντίδας, Επιμέλεια Κοτρώτσιου Ε, (τόμος Ι,ΙΙ), Ιατρικές Εκδόσεις Δ. Λαγός, Αθήνα.

·        Lynn P. (2012) Κλινικές Νοσηλευτικές Δεξιότητες & Νοσηλευτική Διεργασία (Έγχρωμος άτλας), Γενική Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Λεμονίδου Χ. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα.

·        Παπαγεωργίου Δ, Κελέση Μ.  - Σταυροπούλου, Φασόη Γ. -Μπαρκά.(2013) ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – Θεωρία, Εκπαίδευση, Εφαρμογή. Ιατρικές εκδόσεις Κωνσταντάρα, Αθήνα.

·        Taylor C, Lillis C, Lemone Pr.(2002) Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής. Η επιστήμη και η τέχνη της νοσηλευτικής φροντίδας, Επιμέλεια Λεμονίδου Χ, Πατηράκη-Κουρμπάνη Ε, (τόμος Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα.

·        Ιορδάνου Π. (2005) Βασικές νοσηλευτικές δεξιότητες και παρεμβάσεις. Εκδόσεις «ΤΑΒΙΘΑ», Αθήνα.

·        Γουλιά Ειρ. (2008) Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική, Εκδόσεις «ΤΑΒΙΘΑ», Αθήνα.

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

B

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

KOINOTIKH ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I/ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

4

5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

4

4

ΣΥΝΟΛΟ

8

9

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο σκοπός του μαθήματος να αναδείξει το αντικείμενο της Κοινοτικής Νοσηλευτικής, καθώς και το ρόλο και τις δραστηριότητες του κοινοτικού νοσηλευτή. Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα πρέπει να κατανοήσουν την έννοια της πρόληψης και προαγωγής της υγείας και να  αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ενημέρωση και διδασκαλία των οικογενειών ή ομάδων στην κοινότητα.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         να κατανοήσει τη σημασία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

·         να προσδιορίσει και να εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία να

·         να αξιολογεί την κατάσταση υγείας του ατόμου εξελικτικά

·         να αντιλαμβάνεται τη σχέση του κινδύνου της υγείας και των δραστηριοτήτων προαγωγής υγείας

·         να διατυπώνει νοσηλευτικές διαγνώσεις για τα κοινωνικά σύνολα και την κοινότητα

·         να κατανοεί τη χρήση επιδημιολογικών μεθόδων στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη

·         να κρίνει τις διαφορετικές θεωρίες και την εφαρμογή τους στον τομέα της κοινοτικής/ δημόσιας νοσηλευτικής

·         να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά της οικογένειας που επηρεάζουν την κοινοτική νοσηλευτική

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·      Λήψη αποφάσεων

·      Αυτόνομη εργασία

·      Ομαδική εργασία

·      Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·      Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·      Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·      Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·      Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·      Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·      Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία

·         Εισαγωγή, ορισμοί (υγεία, κοινότητα) - αντικείμενο και χαρακτηριστικά νοσηλευτικής Δημόσιας και Κοινοτικής υγείας

·         Εξέλιξη της υγείας στο δυτικό κόσμο και κοινωνικές αλλαγές που επηρέασαν την κοινοτική υγεία

·         Νοσηλευτικές θεωρίες που διέπουν την κοινοτική νοσηλευτική

·         Προαγωγή της υγείας και μείωση κινδύνου - Χρήση της επιδημιολογίας στον έλεγχο και την πρόληψη της νόσου 

·         Κίνδυνοι Οικογενειακής Υγείας-Έννοιες στον κίνδυνο οικογενειακής υγείας-Σημαντικοί κίνδυνοι οικογενειακής υγείας και νοσηλευτικές παρεμβάσεις

·         Εκτίμηση αναγκών κοινωνικών συνόλων στην κοινότητα  (νοσηλευτική φροντίδα παιδιών και εφήβων, ηλικιωμένων, άλλων ευάλωτων πληθυσμών)

·         Περιβαλλοντική υγιεινή 

·         Η βία στην κοινότητα (κακοποίηση παιδιού - ηλικιωμένου)   

·         Πρόσβαση στην δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια φροντίδα (δομές, αποκεντροποίηση)

·         Περιεχόμενο νοσηλευτικής παρέμβασης στην κοινότητα, συνεργασία με άλλους επιστήμονες υγείας - Τομείς κοινοτικής υγείας

 

Εργαστήριο

Επισκέψεις σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΔΙΑΛΕΞΗ (ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·      Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·       Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle ή/και e-class

·      Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emails) για επικοινωνία με τους φοιτητές

·      Χρήση Η/Υ και προτζέκτορα για την προβολή PPT και άλλου οπτικοακουσιτικού υλικού (π.χ. videos).

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

70

Διαδραστική διδασκαλία

20

Ανάλυση και συζήτηση μελέτης περιπτώσεων

20

Ανάλυση κριτικών επεισοδίων (Critical incident analysis

10

Σενάρια φροντίδας (care scenarios)

10

Ατομική/ Ομαδική εργασία

10

Σύνολο  Θεωρίας

150

Εργαστήριο

 

Κλινική άσκηση σε δομές πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας

Μελέτες περιπτώσεων στην Κοινότητα

120

Σύνολο

270

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων. Οι γραπτές εξετάσεις δύναται να  περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και  θέματα ανάπτυξης. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες (ατομικές ή ομαδικές) στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της γραπτής εργασίας είναι:

·         Βιβλιογραφική ανασκόπηση

·         Κατανόηση και ανάπτυξη του θέματος

·         Αξιολόγηση και σύνθεση στοιχείων/ ύφος γραφής

·         Κριτική ανάλυση

·         Σύνταξη βιβλιογραφίας ( χρήση των συστημάτων Harvard ή Vancouver)

Τα κριτήρια αξιολόγησης του μαθήματος (συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αξιολόγησης των εκάστοτε εργασιών) γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

             Ελληνική

·      Nies M.Α. & McEwen M. (2011) Κοινοτική Νοσηλευτική. Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας. Προάγοντας την υγεία των πληθυσμών. Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός Δ., Αθήνα.

·      Stanhope M. , Lancaster J. (2009) Κοινοτική Νοσηλευτική. Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα

·      Καλοκαιρινού- Αναγνωστοπούλου Α & Σουρτζή Π (2005) Κοινοτική Νοσηλευτική, εκδ. Βήτα, Αθήνα.

 

Ξενόγλωσση

 

·      Sines D.,  Aldridge-Bent S.,  Fanning A.,  Farrelly P.,  Potter K.,  Wright J.(2011) Community and Public Health Nursing. John Wiley & Sons, USA.

·      Thornbory G. (2009) Public Health Nursing: A Textbook of Health Visitors, School Nursew ans Occupational Health Nurses. John Wiley & Sons, USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    ΓΕΝΙΚΑ

 

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

3

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

·      

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να  αποκτήσουν οι φοιτητές  αντίληψη και γνώση περί του πάσχοντος ανθρώπου και των επιμέρους κατά συστήματα παθήσεων αυτού.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να γνωρίζει:

·         Τους βασικούς παθογενετικούς μηχανισμούς πρόκλησης των νοσημάτων και της μετάδοσης αυτών

·         Τους σύγχρονους τρόπους διάγνωσης

·         Τις άμεσες και απώτερες επιπλοκές τους

·         Την θεραπευτική αντιμετώπιση αλλά και τα μέσα πρόληψης και προστασίας των παθήσεων αυτών

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία

·         Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί 

·         Γίνεται εισαγωγή στο μάθημα «Παθολογία». Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις κλασικές μεθόδους κλινικής προσέγγισης όπως η επισκόπηση, η επίκρουση, η ακρόαση, η ψηλάφηση και έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με όρους όπως η διάγνωση και η διαφορική διάγνωση και να διδαχτούν τις σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους, όπως είναι το υπερηχογράφημα, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία, το σπινθηρογράφημα και το PET scan.

·         Νοσήματα Αιμοποιητικού συστήματος: αναιμίες, λευχαιμίες, λεμφώματα.

·         Νοσήματα Πεπτικού συστήματος: πεπτικό έλκος, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, παγκρεατίτιδα, παθήσεις χοληφόρων, ηπατίτιδες, κίρρωση του ήπατος.

·         Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος: βρογχικό άσθμα, χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια, πνευμονία κοινότητας.

·         Λοιμώδη νοσήματα: τρόπος μετάδοσης, προφύλαξης αλλά και διαγνωστική προσπέλαση και αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων που κατ’ εξοχή επιπολάζουν στον ελληνικό πληθυσμό.

·         Νεοπλάσματα: συχνότερα είδη νεοπλασμάτων.

4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·        Παρουσιάσεις PPT

·        Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και moodle

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

60

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

 

Αυτοτελής Μελέτη

20

Σύνολο Μαθήματος

90

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτή τελική εξέταση

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Netter παθολογία. Runge M., Greganti M.A. Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα 2015

-Έγχρωμος Ατλαντας εσωτερικής Παθολογίας Braunwald, Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS, Αθήνα 2011

 

1.    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

3

3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

3

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 Ο σκοπός του μαθήματος  είναι να γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές που διέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική χορήγηση των φαρμάκων στην κλινική πράξη

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

        να εξοικειωθεί με τις δράσεις, ενδείξεις, αντενδείξεις των φαρμάκων, αλλά και με τις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα.

        να αποκτήσει τη δυνατότητα αντίληψης παρενεργειών με βάση την κλινική εικόνα του ασθενή.

        να γνωρίζουν πως χορηγούνται  ασφαλώς τα φάρμακα για τα συχνότερα νοσήματα

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

·         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

       Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί.  Χρήση των φαρμάκων. Ο ρόλος των νοσηλευτών στη χορήγηση των φαρμάκων. Νοσηλευτές και φαρμακευτικές υπηρεσίες.

       Μηχανισμοί ενέργειας των φαρμάκων στον Οργανισμό. Παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των φαρμάκων. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.

       Φαρμακοκινητική. Οδοί χορήγησης φαρμάκων. Ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. Ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

       Φάρμακα που επιδρούν στο Αυτόνομο Νευρικό σύστημα.

       Φάρμακα που επιδρούν στο Κεντρικό Νευρικό σύστημα. Γενική αναισθησία, τοπικά αναισθητικά και ανάνηψη. Επιληψία και νόσος του Πάρκινσον. Αντιψυχωσικά, αγχολυτικά και υπνωτικά. Αντικαταθλιπτικά και άνοιες. Εξάρτηση από φαρμακευτικές ουσίες.

       Ενδοκρινικό σύστημα. Υποθαλαμικός και υποφυσιακός άξονας. Ορμόνες και μεταβολισμός: θυρεοειδής, παραθυρεοδειδής αδένες, καλσιτονίνη, ινσουλίνη, σακχαρώδης διαβήτης, επινεφρίδιοι αδένες, ορμόνες και αναπαραγωγή.

       Φάρμακα που δρουν στο Κυκλοφορικό σύστημα.  Φάρμακα που θεραπεύουν την στηθάγχη. φάρμακα για την καρδιακή ανεπάρκεια.  Αντιυπερτασικα φάρμακα, ασκήσεις, υπολογισμός δόσεων.  Φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται στις  Καρδιαγγειακές Αρρυθμίες,  Φάρμακα που επιδρούν στην Πήξη του Αίματος,  Φάρμακα για τις Δυσλιπιδαιμίες,  ασκήσεις, υπολογισμός δόσεων.

       Φάρμακα που επιδρούν στο πεπτικό σύστημα. Εμετικά και αντιεμετικά,  (Στόμαχο: κατά της Έκκρισης Υδρ.Οξεος (Μηχ. Δράσης) και την κινητικότητα-Αντιεμετικά. Έντερο: Μηχανισμός Δράσης  (Αντιδιαρροικα , ενάντια στην Δυσκοιλιότητα) ασκήσεις, υπολογισμός δόσεων.

       Αναλγησία με ναρκωτικές ουσίες

       Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα και τοπικές ορμόνες.

       Αντιβιοτικά  (τρόπος δράσης – Αντιβιοτικά β-λακτάμης - ΑμινογλυκοσίδεςΚινολόνεςΤετρακυκλίνες – Αντιβιοτικά κατά των αναερόβιων μικροοργανισμών). Ασκήσεις –  υπολογισμός δόσεων

       Αντιμυκητιασικά, αντιϊκά

       Φάρμακα που δρουν στο αναπνευστικό σύστημα ασκήσεις, υπολογισμός δόσεων

       Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των νεοπλασιών.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  • Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint
  • Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail
  • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

60

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

Αυτοτελής Μελέτη

20

Σύνολο Μαθήματος

90

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Φαρμακολογία , w. renee Acosta,Εκδόσεις Λαγός, Αθήνα 2011

  B. GREENSTEIN. Trounce κλινική φαρμακολογία για νοσηλευτές Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε., Αθήνα 2014

  Brunton L. Goodman, Gillman's Η Φαρμακολογική Βάση της Θεραπευτικής. Εκδ. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αθήνα 2015