Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

15 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : 1η Παμπελοποννησιακή συνάντηση Νοσηλευτών                  13 Ιουνίου 2024  Γραμματεία : 5χλμ. Νυχτερινός Πανεπιστημιακός Αγώνας                  11 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : BLS-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ                  07 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ                  07 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙΙ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                  
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Κορνίζα: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 

 

 

 


Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 351/1989 (Φ.Ε.Κ.23/26.1.89/τ.Α') τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι), ορίζονται ως εξής:

 

Κείμενο Άρθρου

 

1.Οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο (παρ.2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικώς φροντίδων.

2.Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων και ειδικότερα με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες.

2.1.Νοσηλευτικές πράξεις που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεση προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής, του ίδιου και του περιβάλλοντος του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του.

*      Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα.

*      Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου.

*      Λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση.

*      Κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας.

*      Υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου  κύστης.

*      Λήψη νοσηλευτικών μέτρων για παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας.

*      Στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα.

*      Λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικές φροντίδας.

*      Απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόσημα.

*      Προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου, στο θάλαμο και υποστήριξη της οικογένειας.

*      Σίτιση αρρώστου με όλους τους τρόπους.

*      Εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας και επισπαστικών.

*      Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του σε θέματα που αφορούν. - τη λειτουργία του νοσοκομείου - τη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας - την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή

*      Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα.

*      Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με σκοπό την συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι.

*      Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσημα.

*      Βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου και άλλων κοινωνικών και κοινοτικών ιδρυμάτων.

*      Διενέργεια γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανισμούς.

*      Συνεργασία στο συντονισμό των ενεργειών για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση. 

 

 

 

 

 

 Πράξεις σε απουσία γιατρού.

 

*      Εφαρμογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα.

*      Εφαρμογή πρώτων βοηθειών.

*      Πράξεις μετά από γνωμάτευση γιατρού και εκτέλεση από τον νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ' εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος.

*      Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του νοσηλευτή.

*      Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς.

*      Χορήγησης οξυγόνου με όλους τους τρόπους.

*      Πλήρης παρεντερική θρέψη.

*      Θεραπευτικά λουτρά.

*      Βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων.

 

Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα να :

 

*      Συμμετέχουν σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών την κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων.

*      Συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήματος υγείας για τον καθορισμό της πολιτικής υγείας.

*      Καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα της ειδικότητας τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

*      Καθορίζουν τα κριτήρια της νοσηλευτικής φροντίδας σε όλα τα πλαίσια της νοσηλευτικής άσκησης.

*      Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.

*      Καλύπτουν τομείς νοσηλευτικών ειδικοτήτων , ελλείψει ειδικών νοσηλευτών αφού εκπαιδευτούν με ταχύρρυθμα προγράμματα.

3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου απασχολούνται στην νοσηλευτική εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Ακόμη έχουν το δικαίωμα να επισημαίνουν προβλήματα για έρευνα ή μελέτη και να τις διεξαγάγουν με σκοπό την προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης και μεθοδολογίας.

4. Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.