Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος
Τμήμα Νοσηλευτικής

15 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : 1η Παμπελοποννησιακή συνάντηση Νοσηλευτών                  13 Ιουνίου 2024  Γραμματεία : 5χλμ. Νυχτερινός Πανεπιστημιακός Αγώνας                  11 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : BLS-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ                  07 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ                  07 Ιουνίου 2024  Καθηγητές : ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙΙ Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                  
4ο Εξάμηνο

 

 Δ - 4ο

ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ΠΜ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΟΣ

 

1

Παθολογική
Νοσηλευτική ΙΙ

 ΜΝΕ

Υ

4

120

4

4

120

4

8

240

8

 

2

Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

ΜΝΕ

Υ

4

120

4

4

120

4

8

240

8

 

3

Επιδημιολογία-Δημόσια Υγιεινή

ΜΓΥ

Υ

2

60

2

 

 

 

2

60

2

 

4

Πρώτες Βοήθειες

 ΜΝΕ

Υ

2

60

2

1

30

1

3

90

3

 

5

Αρχές Πληροφορικής και εφαρμογές στην Υγεία

 ΜΓΥ

Υ

2

60

2

1

30

1

3

90

3

 

6

Χειρουργική ΙΙ

ΜΕΥ

Υ

2

60

2

 

 

 

2

60

2

 

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΕΥ (ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΔΥΟ ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

 

 

1

Νοσηλευτική Αναπνευστικών Νοσημάτων, θώρακος και αγγείων

 ΜΝΕ

ΕY

2

60

2

 

 

 

2

60

2

 

2

Λοιμώξεις στο χώρο παροχής υγείας

 ΜΕΥ

ΕY

2

60

2

 

 

 

2

60

2

 

3

Ξένη Γλώσσα-Ορολογία

 ΜΓΥ

ΕY

2

60

2

 

 

 

2

60

2

 

4

Διαπολιτισμική Νοσηλευτική

ΜΕΥ

ΕY

2

60

2

 

 

 

2

60

2

 

 

 ΣΥΝΟΛΟ (Υ+ΕΥ)

 

 

20

600

20

10

300

10

30

900

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

4

4

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

4

4

ΣΥΝΟΛΟ

8

8

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΝΑΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις που αφορούν παθολογικά προβλήματα του καρδιαγγειακού, του ουρογεννητικού και του μυοσκελετικού συστήματος καθώς και των αισθητηρίων οργάνων.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να γνωρίζει:

·         Τις παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με τα συστήματα του κυκλοφορικού, ουροποιητικού, μυοσκελετικού καθώς και τα αισθητήρια όργανα όρασης, ακοής και ομιλίας.

·         Την λειτουργία κάθε συστήματος χωριστά, αλλά και σε συνδυασμό με τα άλλα συστήματα.

·         Τα προβλήματα του ασθενή που απορρέουν από τις προαναφερθείσες παθολογικές καταστάσεις,

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Εργαστηρίου  του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να αποκτήσει  τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τον  κάνουν ικανό να προσφέρει νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε τμήματα του παθολογικού και χειρουργικού τομέα.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

°         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

°         Λήψη αποφάσεων

°         Αυτόνομη εργασία

°         Ομαδική εργασία

°         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

°         Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

°         Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

°         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

°         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

°         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

°         Εισαγωγή στην παθολογική νοσηλευτική ΙΙ (ανατομία, φυσιολογία).

°         Κυκλοφορικό σύστημα: Στεφανιαία νόσος, καρδιακές αρρυθμίες, καρδιακή ανακοπή, μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, οξύ πνευμονικό οίδημα, καρδιογενέςshock, βαλβιδικές παθήσεις.  Επίσης, αγγειακά επεισόδια, παθήσεις αορτής, περιφερικές αγγειακές παθήσεις, αρτηριοσκλήρυνση και αθηροσκλήρωση, αποφρακτική θρομβαγγειίτιδα, θρομβοφλεβίτιδα και φλεβοθρόμβωση, κιρσοί και υπέρταση

°         Ουροποιητικό σύστημα: Νεφρική ανεπάρκεια (οξεία, χρόνια), οξεία πυελονεφρίτιδα και οξεία σπειραματονεφρίτιδα, νεφρωσικό σύνδρομο, ανδρονέφρωση, ουρολιθίαση, όγκοι νεφρών, υπερτροφία προστάτη και Caπροστάτη

°         Μυοσκελετικό σύστημα: Συντηρητική θεραπεία γύψινου επιδέσμου και έλξεις.  Επίσης κάταγμα, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, νεοπλάσματα, οξεία αιματογενής οστεομυελίτιδα, οστεοαρθρίτιδα ισχίου, ουρική αρθρίτιδα, οστεοπόρωση, νόσος Paget, ρευματοειδής αρθρίτιδα

°         Αισθητήρια όργανα: Διαταραχές όρασης, ακοής και ομιλίας.  Νοσήματα ματιών όπως βλεφαρίτιδα, κριθή, χαλάζιο, επιπεφυκίτιδα, διαθλαστικές ανωμαλίες και τύφλωση.  Νοσήματα αυτιών, όπως ωτίτιδα (οξεία & χρόνια) εξωτερική και μέση, νόσος Meniere, λαβυρινθίτιδα, κώφωση & κωφαλαλία.  Νοσήματα ρινός, όπως ρινίτιδα, δοθιήνας και παραρρινοκολπίτιδες.  Νοσήματα φάρυγγα, όπως φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα, υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων.  Νοσήματα λάρυγγα, όπως οίδημα λάρυγγα

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

·                Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα

·                Περιποίηση κατακλίσεων

·                Περιποίηση τραυμάτων

·                Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης σε άνδρα & γυναίκα (με ένα και με δύο νοσηλευτές)

·                Λήψη άσηπτων ούρων, πλύση κύστης (ανοικτή και κλειστή)

·                Θεραπείες Υποκατάστασης Νεφρικής Λειτουργίας: αιμοκάθαρση, και παραλλαγές της, περιτοναϊκή κάθαρση

·                Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) (εκτέλεση & αναγνώριση βασικών ανωμαλιών)

·                Παρακεντήσεις για θεραπευτικούς ή/και διαγνωστικούς σκοπούς (θώρακα, οσφυονωτιαία, κοιλίας, οστεομυελική): υλικά, προετοιμασία, φροντίδα ασθενή μετά την παρακέντηση

·                Φροντίδα στομιών (κολοστομία, ουρητηροστομία, γαστροστομία, ειλεοστομία)

·                Επανάληψη

·                Εξετάσεις

 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint

·         Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail

·         Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

100

 

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

60

 

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων.

20

 

Ατομικές εργασίες

20

Αυτοτελής Μελέτη

40

Σύνολο Μαθήματος

240

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις. Συνήθως υπάρχουν εργασίες ανά σύστημα. Θα βαθμολογούνται σε ποσοστό 30% της τελικής βαθμολογίας.

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 Προφορική  εξέταση

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         Osborn K.S Παθολογική-χειρουργική Νοσηλευτική τομ Ι Ι    .ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Αθήνα 2012

·         Donna D. Ignatavicius, M. LindaWorkman - Επιμέλεια: Ασπασία Βασιλειάδου, Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική, Τόμος: 2 , ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΗΤΑ, Αθήνα 2008

·         Γρίβας Θ.Β.  Ορθοπεδική και Τραυματιολογική Νοσηλευτική.  Πασχαλίδης, Αθήνα, 1996.

·         Engram B.  Νοσηλευτική φροντίδα στην παθολογία και στην χειρουργική.  Έλλην, Αθήνα, 1997.

·         Baldonado W.  Γενική Παθολογική και Χειρουργική Νοσηλευτική.  Έλλην, Αθήνα, 1999.

·         Hegner, Caldwell.  Νοσηλευτική βοήθεια – Νοσηλευτική οργανικών συστημάτων, τόμος 11ος.  Έλλην, Αθήνα, 1999.

·         Αθανάτου Σ.Κ.  Παθολογική και χειρουργική νοσηλευτική.  Αθήνα, 2000

·         GettrustK.V.  Νοσηλευτική Διαγνωστική και κλινική πρακτική.  Έλλην, Αθήνα, 2000.

·         Κουρκούτα Λ.  Στοιχεία Διαγνωστικής στη Νοσηλευτική.  Παρισιάνος, Αθήνα, 2001.

·         Dewies, Lemone P, Burke K. Παθολογική – Χειρουργική Νοσηλευτική.  Τόμος: Ι,ΙΙ,ΙΙΙ.  Πασχαλίδης, Αθήνα, 2008.

 

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

4

4

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

4

4

ΣΥΝΟΛΟ

8

8

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΝΑΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει γνώσεις  για τις βασικές αρχές της χειρουργικής νοσηλευτικής (διεγχειρητική και μετεγχειρητική φάση) ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να εφαρμόσουν  τη νοσηλευτική διεργασία, σε ασθενείς με χειρουργικές παθήσεις του καρδιαγγειακού, ουρογεννητικού και του  μυοσκελετικού συστήματος καθώς και των αισθητηρίων οργάνων

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

να γνωρίζει:

 • τις βασικές αρχές της χειρουργικής νοσηλευτικής (διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής παρέμβασης)
 • τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις με τη χρήση της νοσηλευτικής διεργασίας και τη δημιουργία αντίστοιχων νοσηλευτικών πλάνων
 • τα αποτελέσματα των νοσηλευτικών παρεμβάσεων και πώς να τα αξιολογεί με την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη μετεγχειρητική πορεία των ασθενών.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Εργαστηρίου  του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να αποκτήσει  τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τον  κάνουν ικανό να προσφέρει νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε τμήματα του παθολογικού και χειρουργικού τομέα.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

·         Εισαγωγή στη χειρουργική νοσηλευτική ΙΙ (ανατομία και φυσιολογία). 

·         Σε όλα τα παρακάτω: εκτίμηση ασθενή, σχεδιασμός νοσηλευτικών παρεμβάσεων, αναγνώριση και αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών στα ακόλουθα συστήματα:

·         Ουροποιητικό σύστημα: προεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα ασθενή με παθήσεις ουροποιητικού συστήματος, σκοπός νοσηλευτικής φροντίδας, παρέμβασης και αξιολόγηση.  Οξεία και χρόνια νεφρική νόσος (περιτοναϊκή κάθαρση, αιμοκάθαρση), μεταμόσχευση νεφρού, υπερτροφία και Ca προστάτη και ουρολιθίαση.

·         Μυοσκελετικό σύστημα: προεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα ασθενή με παθήσεις μυοσκελετικού συστήματος, σκοπός νοσηλευτικής φροντίδας και αξιολόγηση. Κατάγματα - προβλήματα  ασθενών και παρεμβάσεις σε αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος (προ και μετεγχειρητικά).  Νοσηλευτική παρέμβαση σε ακρωτηριασμό.

·         Προεγχειρητική και μετεγχειρητική νοσηλευτική διεργασία σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς (εξωσωματική κυκλοφορία) και μεταμόσχευση καρδιάς.  Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών   με κιρσούς, θρομβοφλεβίτιδα και φλεβοθρόμβωση

·         Προεγχειρητική και μετεγχειρητική νοσηλευτική διεργασία σε παθήσεις αισθητηρίων οργάνων όρασης, ακοής και ομιλίας.  Νοσηλευτική φροντίδα σε καταρράκτη, μεταμόσχευση  κερατοειδούς, στραβισμό, γλαύκωμα και όγκους ματιού.  Νοσηλευτική φροντίδα σε νοσήματα αυτιού και τυμπανοπλαστική, μύτης, φάρυγγα, αμυγδαλών και αδενοειδών εκβλαστήσεων. Νοσηλευτική φροντίδα σε νοσήματα λάρυγγα, Ca λάρυγγα και λαρυγγεκτομή (ολική ή μερική).

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

·                Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα

·                Περιποίηση κατακλίσεων

·                Περιποίηση τραυμάτων

·                Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης σε άνδρα & γυναίκα (με ένα και με δύο νοσηλευτές)

·                Λήψη άσηπτων ούρων, πλύση κύστης (ανοικτή και κλειστή)

·                Θεραπείες Υποκατάστασης Νεφρικής Λειτουργίας: αιμοκάθαρση, και παραλλαγές της, περιτοναϊκή κάθαρση

·                Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) (εκτέλεση & αναγνώριση βασικών ανωμαλιών)

·                Παρακεντήσεις για θεραπευτικούς ή/και διαγνωστικούς σκοπούς (θώρακα, οσφυονωτιαία, κοιλίας, οστεομυελική): υλικά, προετοιμασία, φροντίδα ασθενή μετά την παρακέντηση

·                Φροντίδα στομιών (κολοστομία, ουρητηροστομία, γαστροστομία, ειλεοστομία)

·                Επανάληψη

·                Εξετάσεις

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

100

Εργαστηριακές Ασκήσεις

60

 

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων.

20

 

Ατομικές εργασίες

20

Αυτοτελής Μελέτη

40

Σύνολο Μαθήματος

240

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 Προφορική  εξέταση

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         Lemone, Burke,Bauldoff. Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική. Κριτική σκέψη κατά τη φροντίδα του ασθενή.  Εκδ.,  Λαγός, Αθήνα, 2014.

·         OsbornK.S., WraaC.E., WatsonA. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική. Εκδ.,  BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αθήνα 2012

·         Dewit SusanC.Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική. Εκδ., BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αθήνα, 2009

·         Donna D. Ignatavicius, M. Linda Workman. Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική. Εκδ., Βήτα, Αθήνα, 2008.

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την έννοια της επιδημιολογίας και την πρακτική εφαρμογή της στο χώρο της υγείας. Επιπλέον, να αποκτήσουν γνώση του τρόπου σχεδιασμού μιας επιδημιολογικής έρευνας και των εργαλείων μέτρησης και αξιολόγησης των επιδημιολογικών δεδομένων.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 

·       να κατανοήσει τη σημασία των χαρακτηριστικών, προσώπων, τόπου και χρόνου στην επίπτωση των νοσημάτων.

·       να κατανοήσει τις διαφορές των διαφόρων ειδών επιδημιολογικών μελετών

·       ( περιγραφικές αναδρομικές, προοπτικές παρεμβάσεως)

·       Αναπτύξει δεξιότητες  στο σχεδιασμό, οργάνωση και στην εκτέλεση επιδημιολογικών ερευνών

·       Λαμβάνει αποφάσεις  για την επιλογή της καταλληλότερης επιδημιολογικής έρευνας.

·       Κατανοήσει τη συνεισφορά της Επιδημιολογίας στη Κλινική και Δημόσια Υγεία.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

·     Εισαγωγικές έννοιες Επιδημιολογίας, Ορισμοί. Ιστορική ανασκόπηση. Σκοποί και χρήσεις. Αιτιολογία και ταξινόμηση στην Επιδημιολογία.

·     Επιδημιολογικός δείκτης. Επιδημία, ομαδική νόσηση, φάσμα της νόσου. Επιδημικές εκρήξεις.

·     Περίγραμμα επιδημιολογικής έρευνας. Έλεγχος αιτιολογικών υποθέσεων. Εφαρμογές που σχετίζονται με την αιτιολογία της νόσου. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αιτιολογικών ερευνών.

·     Δείκτες Νοσηρότητας(Επίπτωση-Επιπολασμός). Εφαρμογές των δεδομένων επίπτωσης. Δείκτες Θνησιμότητας. Σύγκριση μεταξύ δεικτών- Προτύπωση.

·     Περιγραφική Επιδημιολογία.  Χαρακτηριστικά προσώπου, τόπου, χρόνου.. Συγχρονικές έρευνες ή έρευνες επιπο­λασμού, μέθοδοι και εγκυρότητα συγχρονικών ερευνών. Συστηματικό σφάλμα στην επιδημιολογική έρευνα και τεχνικές μείωσης του.

·     Μελέτες ασθενών-μαρτύρων (Αναδρομικές μελέτες). Χαρακτηριστικά. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα. Διαστρωματική ανάλυση. Ερμηνεία ευρημάτων. Οικολογικές μελέτες.

·     Προοπτικές έρευνες (Cohort studies). Χαρακτηριστικά. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα. Πλασματικές συσχετίσεις. Ερμηνεία ευρημάτων.

·     Μελέτες παρέμβασης (Πειραματικές έρευνες). Μέθοδοι σε κλινικές δοκιμές. Ηθικές θεωρήσεις.

·     Προσυμπτωματικός έλεγχος. Δοκιμασίες, προγράμματα μαζικού προσυμπτωματικού ελέγχου και αξιολόγηση τους. Επιδημιολογική θεώρηση των προληπτικών παρεμβάσεων. Επιδημιολογικές μέθοδοι και Υπηρεσίες Υγείας. Η χρήση της Επιδημιολογίας στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας. 

·     Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων. Επιδημιολογικώς σημαντικά λοιμώδη νοσήματα στην κοινότητα. Επιδημιολογία Ενδονοσοκομειακών  λοιμώξεων.

·     Περιβαλλοντική Επιδημιολογία. Επιδράσεις στην υγεία που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες.

·                     Επιδημιολογία και Κλινική Νοσηλευτική. Αξιολόγηση των Θεραπευτικών μέτρων. Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική βασισμένη στην Επιδημιολογία.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint

·         Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων.

10

 

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·       Farmer R, Lawrenson R, Miller D.  Lectures Notes Epidemiology and Public Health Medicine. Lecturesnotes Επιδημιολογία και Ιατρική Δημόσιας Υγείας. Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Φ. Μπαμπάτσικου, Χ. Κουτής. 5η Έκδοση, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα 2010.

·       Τριχόπουλος Δ. Λάγιου Π. Γενική και Κλινική Επιδημιολογία. Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, 2011.

·       Friis R, Sellers R. Epidemiology for Public Health Practice. Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία. Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Ι. Κυριόπουλος, Κ. Αθανασάκης.  Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2009.

·       Aschengrau A, Seage G. Essentials of Epidemiology in Public Health. Επιδημιολογία. Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Α. Χατζάκης.  Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2012.

·        Γαλάνη Π, Λουκά Δ. Σπάρου. Εγχειρίδιο επιδημιολογίας. εκδ. Βήτα, Αθήνα 2010

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

3

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή εκπαίδευσης, στους φοιτητές της Νοσηλευτικής έτσι ώστε να καταστούν ικανοί στην αντιμετώπισηδυσμενών και επικίνδυνων για τη ζωή καταστάσεων

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         Να εκτιμά την κατάσταση του θύματος και ανάλογα με την ασφάλεια του περιβάλλοντος να παρέχει τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες το θύμα

·          

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

       Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

       Λήψη αποφάσεων

       Αυτόνομη εργασία

       Ομαδική εργασία

       Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

       Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

       Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

       Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

        Τι είναι πρώτες βοήθειες - Αλυσίδα της ζωής.

        Ασφάλεια διασώστη και σκηνής

        Απόφραξη αεραγωγών - Αερισμός

        Βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ενηλίκων (Οδηγίες ERC) - Χρήση αυτόματου απινιδωτή (Οδηγίες ERC)

        Βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βρεφών και παιδιών(Οδηγίες ERC)

        Εξειδικευμένη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ενηλίκων (Οδηγίες ERC)

        Αρρυθμίες μετά την ανάνηψη

        Διαλογή, Μεταφορά ασθενών

        Απεγκλωβισμός

        Ακινητοποίηση τραυματία (ενήλικα - παιδιού)

        Κυκλοφορική κατέρρειψη, Αλλεργία, αναφυλαξία

        Δήγματα εντόμων ζώων

        Εγκαύματα - Ηλεκτροπληξία

       Πνιγμός

       Θερμοπληξία -Υποθερμία, κρυοπαγήματα

       Δηλητηριάσεις.

        Α.Ε.Ε., Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, Επιληπτικές κρίσεις, Παρόξυνση βρογχικού

       άσθματος, Αιμορραγία πεπτικού

        Κώμα

        Ειδικές καταστάσεις

        Κακώσεις οστών, αρθρώσεων και μυών - Εξαρθρήματα των κυριοτέρων

       αρθρώσεων

        Επίδεσμοι και γάζες

        Υλικά - εξοπλισμός για την παροχή πρώτων βοηθειών

        Βιοηθική της αναζωογόνησης

 

Εργαστηριακό μέρος

       Η άσκηση γίνεται με χρήση προπλασμάτων. Οι φοιτητές εξεικειώνονται με τα

πρωτόκολλα βασικής και εξειδικευμένης ΚΑΡΠΑ, τη χρήση του αυτόματου απινιδωτή και την αντιμετώπιση του πολυτραυματία.

 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint

·         Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail

·         Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

 

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

20

 

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

90

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις .

 

 

 

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

       Τσόχας Κ, Πετρίδης Α. Πρώτες Βοήθειες. Βασικές γνώσεις, 1η έκδοση. Εκδ.,  Λύχνος, Αθήνα, 1998

       Μπαλτόπουλος Γ. Πρώτες Βοήθειες και πρακτική θεραπευτική συνήθων καταστάσεων, Έκδ.,  Πασχαλίδης, Αθήνα, 2009

       Μπαλτόπουλος Γ. Πρώτες Βοήθειες, Έκδ.,  Πασχαλίδης, Αθήνα, 2001

       Ιατράκης Γ. Πρώτες Βοήθειες-Επείγουσες Καταστάσεις, Εκδ., Δεσμός, Αθήνα, 2016

       International Federation of Red Cross and Red  Crescent Societies (IFRC)International first aid and resuscitation guidelines, Geneva, 2016

       Ρούσσος Χ. Επείγουσα Ιατρική,  Εκδ., Πασχαλίδη, Αθήνα 2006

       Karutz H., Von Buttlar M. Kursbuch Erste Hilfe. ( Πρώτες Βοήθειες). Επιστημονικές   Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Αθήνα, 2015

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ  ΥΓΕΙΑ    

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

3

3

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να διαχειρίζονται Ιατρικές και Νοσηλευτικές εφαρμογές Πληροφορικής δια μέσου σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να διαχειρίζεται τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα για τις εφαρμογές της Νοσηλευτικής

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

 

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

·         Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής. Χαρακτηριστικά κεντρικών μονάδων επεξεργασίας κύριας και δευτερεύουσας μνήμης περιφερειακών συσκευών. Λειτουργικό σύστημα Windows, Χειρισμός (επιφάνεια εργασίας, πίνακας ελέγχου, διαχείριση φακέλων, αναζήτηση, δημιουργία, μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, αποσυμπίεση αρχείων ή φακέλων). Εκτύπωση, Ασφάλεια, Συντήρηση και Επιδόσεις    

·         Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική. Η ιστορία της βιοπληροφορικής και της υπολογιστικής βιολογίας, Η διεπιστημονικότητα της βιοπληροφορικής, Κατάσταση στον κόσμο και την Ελλάδα.

·         Χρήση υπολογιστών στην Βιοϊατρική. Ορολογία. 

·         Πληροφοριακά Συστήματα στον Τομέα Υγείας,

·         Εφαρμογές Βιοπληροφορικής. Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς, Αρχειοθέτηση φακέλων ασθενών, Νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα.

·         Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης, Ειδικές Εφαρμογές, Το Διαδίκτυο στην Υπηρεσία τη Υγείας

·         Τηλεϊατρική, Τηλεϋγεία και Τηλεκπαίδευση στον Τομέα της Υγείας, Εφαρμογές Τηλεϊατρικής, Κινητή Υγεία και Εφαρμογές, Εικονική Πραγματικότητα & Υγεία.  

·         Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων. Πρωτογενείς και Δευτερογενείς βάσεις δεδομένων, Ολοκληρωμένα συστήματα ανάκτησης πληροφοριών από βάσεις δεδομένων.

·         Το μέλλον των εφαρμογών πληροφορικής στην Βιοϊατρική.

·         Κλινικά Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης (CDSS) στην Ιατρική, Διαδικασία κλινικής λήψης απόφασης, Επίλυση προβλημάτων μέσω CDSS, Παραδείγματα CDSS συστημάτων στην πράξη.

·         Βιοϊατρικά Σήματα. Ορισμοί, Μονοδιάστατα βιοϊατρικά σήματα, Βιοϊατρική Εικόνα, Σήματα μεγαλύτερων διαστάσεων.

 

Εργαστήριο

·         Χρήση λειτουργικού Windows. Βασικός χειρισμός, συντομεύσεις πληκτρολογίου.

·         Εισαγωγή στο Word. Βασικές λειτουργίες του Word, Λειτουργίες επεξεργασίας – μορφοποίησης κειμένου, διαμόρφωση σελίδας, προεπισκόπηση και εκτύπωση, Λειτουργίες του WORD. Γραφικά, πίνακες, πρότυπα. Ασκήσεις με διάφορες μορφές εγγράφων (επιστημονική εργασία, πτυχιακή εργασία κλπ).

·         Εισαγωγή – Βασικές λειτουργίες στο EXCEL. Μορφοποίηση φύλλων εργασίας, εισαγωγή - χειρισμός δεδομένων, δημιουργία τύπων, Εισαγωγή στις συναρτήσεις. Λειτουργίες στο EXCEL Γραφήματα, εκτύπωση και διαμόρφωση σελίδας, λίστες δεδομένων και ανάλυση δεδομένων (διάγραμμα διασποράς με γραμμή τάσης, περιγραφικά στατιστικά, συσχέτιση, παλινδρόμηση)

·         Εισαγωγή – Βασικές λειτουργίες στο POWERPOINT. Προσθήκη διαφανειών και περιεχομένων, άλλες τεχνικές βελτίωσης μια παρουσίασης, διαχείριση διαφανειών, μορφοποίηση μιας παρουσίασης, προσθήκη εφέ, χρονισμός, εγγραφή, διανομή, προβολή παρουσίασης. Δημιουργία παρουσίασης 15 διαφανειών (εργασίας σε συνέδριο, εξέταση πτυχιακής). Χρήση ως παράδειγμα, εργασίας που ανακτήθηκε από αναζήτηση στο internet.

·         Δίκτυα υπολογιστών. Διαδίκτυο. Περιήγηση στο Web. Ηλεκτρονική αλληλογραφία.

·         Πλοήγηση στο διαδίκτυο. Αναζήτηση ιατρικής βιβλιογραφίας και επιστημονικών εργασιών σε Google Scholar και PubMed. Έλεγχος Impact Factor.

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Διαλέξεις με διαφάνειες  PowerPoint (χρήση Η/Υ και προβολέα)

·         Χρήση βίντεο και διαδικτυακών εφαρμογών στη διδασκαλία

·         Ανάρτηση υλικού μαθήματος και επικοινωνία με τους φοιτητές στις ηλεκτρονικές διαδικτυακές πλατφόρμες E-class, Blackboard και Moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

20

Εργαστηριακές Ασκήσεις

30

 

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

30

Σύνολο Μαθήματος

90

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις.

 

 

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Shortlife, E.H. & J.J. Cimino (2013). ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Εφαρμογές Υπολογιστών στη Φροντίδα Υγείας & τη Βιοιατρική. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. ISBN: 9789604890392.

Πουλής, Γ. & Ε. Μεϊμέτη (2017). Πληροφορική στην υγεία. Εκδόσεις ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ. ISBN: 9789606080005.

Mantas, J. & A. Hasman (2007). Πληροφορική της υγείας - Νοσηλευτική προσέγγιση. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. ISBN: 9789603995104

Λαζακίδου, Α. (2016). Προηγμένα συστήματα και υπηρεσίες πληροφορικής στον χώρο της υγείας. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ ΙΚΕ. ISBN: 9789609264514.

Τόκης, Ι. & Ε. Τόκη (2006). Πληροφορική υγείας. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ISBN: 9604181076.

Καρανικόλας Ν. (2010). Πληροφορική και Επαγγέλματα Υγείας. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ISBN: 9789606759574.

Γκλάβα, Μ. (2018). 7 ΣΕ 1 WINDOWS 10 OFFICE 2016: ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ ΙΚΕ. ISBN: 9786185242268.

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙI

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

·      

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις ώστε να αναγνωρίζουν τη σημειολογία του πολυτραυματία και των κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος, των χειρουργικών παθήσεων του ουροποιητικού, ΚΝΣ ώστε να παρέχουν την κατάλληλη νοσηλευτική φροντίδα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         Να αναγνωρίζει και να εκτιμά τις κακώσεις, τα κατάγματα, τις χειρουργικές παθήσεις του ουροποιητικού και τις νευροχειρουργικές παθήσεις  και τον τρόπο που ο επαγγελματίας υγείας προσεγγίζει τους πάσχοντες με σκοπό τη διάγνωση και νοσηλευτική φροντίδα. 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ø  Κακώσεις μυοσκελετικού συστήματος - κακώσεις σκελετού. Επιπλοκές οστικών καταγμάτων - αντιμετώπιση.

Ø  Κακώσεις Κ.Ν.Σ. Επισκληρίδιο - υποσκληρίδιο αιμάτωμα εγκεφάλου- εγκεφαλικό οίδημα. Κακώσεις σπονδυλικής στήλης. Κλίμακα Γλασκωβης

Ø  Χειρουργικές παθήσεις ουροποιητικού συστήματος συμπτώματα γενικά τοπικά - φυσιολογία ουροποιητικού – νεφρολιθίαση – παθήσεις νεφρών και προστάτη

Ø  Αντιμετώπιση πολυτραυματία: Προτεραιότητες και αντιμετώπισης - κακώσεις θώρακα- κοιλίας - σκελετού. Νοσηλευτική φροντίδα

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·             Παρουσιάσεις με power point

·             Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και moodle

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων.

10

 

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές εξετάσεις

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-          Cameron John L "Σύγχρονη Χειρουργική Θεραπευτική Ι Εκδόσεις Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2010

-          Cameron John L "Σύγχρονη Χειρουργική Θεραπευτική ΙΙ Εκδόσεις Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2010

-          Farquharson's Εγχειρητικές τεχνικές   /Farquharson, Moran Άτλας χειρουργικών τεχνικών . Εκδόσεις Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2009

 

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΘΩΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος  είναι ο φοιτητής να κατανοήσει:

°         τη δομή και τη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος,

°         τις θεμελιώδεις αρχές αναγνώρισης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης των αναπνευστικών παθήσεων,

°         τις νοσηλευτικές ευθύνες που υφίστανται κατά τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων και παρεμβατικών ή μη θεραπευτικών προσεγγίσεων και κατά την προεγχειρητική και μετεγχειρητική περίοδο σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εγχείρηση.

°         την αναγκαιότητα επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν στην κλινική πρακτική με τη βοήθεια των αποτελεσμάτων σύγχρονων ερευνητικών και επιστημονικών μελετών.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

°         να αναγνωρίζει τους αιτιολογικούς παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος

°         να εφαρμόζει σωστές τεχνικές για την  αξιολόγηση του αναπνευστικού συστήματος και να αναγνωρίζει τα κύρια σημεία και συμπτώματα των αναπνευστικών νόσων.

°         να εφαρμόζει τις βασικές αρχές νοσηλευτικής φροντίδας για την κάθε πάθηση και να είναι σε θέση να επιλέξει τεκμηριωμένα τα καταλληλότερα θεραπευτικά μέσα αποκατάστασης

°         να εφαρμόζει ολοκληρωμένα θεραπευτικά μετεγχειρητικά προγράμματα για ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργεία θώρακα

°         να παρέχει πληροφορίες σχετικά με μακροπρόθεσμα μέτρα πρόληψης προβλημάτων του αναπνευστικού συστήματος.

°          λειτουργεί τόσο αυτόνομα όσο και ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

·         Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·         Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας του αναπνευστικού συστήματος

2. Φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία  και διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας

3. Η κλινική εξέταση του αναπνευστικού συστήματος. Κύρια κλινικά συμπτώματα και σημεία των βρογχοπνευμονικών παθήσεων.

4. Συνήθη προβλήματα φροντίδας του αναπνευστικού ασθενούς (αποτελεσματικός καθαρισμός των αεραγωγών, αναποτελεσματικοί τύποι αναπνοής, κίνδυνος λοίμωξης, αλλαγές στη διατροφή και την ενυδάτωση, κόπωση)

5. Αναπνευστική ανεπάρκεια (τύποι αναπνευστικής ανεπάρκειας, σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων κα)

6. Φροντίδα ασθενών με πνευμονικές αγγειακές διαταραχές/ παθήσεις της πνευμονικής κυκλοφορίας  (Πνευμονική υπέρταση,  πνευμονική καρδία, πνευμονική εμβολή, παθοφυσιολογική απάντηση στην πνευμονική εμβολή -καρδιαγγειακές και αναπνευστικές εκδηλώσεις κα ) 

7. Φροντίδα ασθενών με διαταραχές του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (κοινό κρυολόγημα, ρινίτιδα, ιγμορίτιδα, φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα κα)

8. Φροντίδα ασθενών με διαταραχές του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος [οξεία βρογχίτιδα,  βρογχιολίτιδα, βρογχοπνευμονία, πνευμονικό απόστημα, λοιμώδεις νόσοι των πνευμόνων (λοβώδης πνευμονία, πνευμονία από ιούς και βακτηρίδια, ενδονοσοκομειακή νόσος, πνευμονία σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, πνευμονία από εισρόφηση) κα]

9. Φροντίδα ασθενών με παθήσεις του υπεζωκότα (πλευρίτιδα, πλευριτική συλλογή, εμπύημα, χυλοθώρακας, πνευμοθώρακας κα )

10.  Φροντίδα ασθενών με όγκους  του πνεύμονα

11. Φροντίδα ασθενών με χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες (χρόνια βρογχίτιδα, πνευμονικό εμφύσημα, βρογχεκτασίες, αποφρακτική βρογχιολίτιδα, κυστική ίνωση κα)

12. Φροντίδα ασθενών με κοκκιωματώδεις νόσους των πνευμόνων (πνευμονική φυματίωση, σαρκοείδωση κα)

13. Φροντίδα ασθενών με επαγγελματικές πνευμονοπάθειες (πνευμονοκονιάσεις, εισπνοή χημικών ουσιών κα )

14. Φροντίδα ασθενών με συγγενείς ανωμαλίες και παθήσεις των πνευμόνων και του θωρακικού σκελετού . Τραύματα θώρακα.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΔΙΑΛΕΞΗ (ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

·          Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle ή/και e-class

·         Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emails) για επικοινωνία με τους φοιτητές

·         Χρήση Η/Υ και προτζέκτορα για την προβολή PPT και άλλου οπτικοακουσιτικού υλικού (π.χ. videos).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Εισηγήσεις και διαλέξεις

30

 

 

Συζήτηση μελετών περίπτωσης (case studies)/ Ατομική ή ομαδική εργασία

18

Διαδραστική διδασκαλία 

12

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων. Οι γραπτές εξετάσεις δύναται να  περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και  θέματα ανάπτυξης. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες (ατομικές ή ομαδικές) στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της γραπτής εργασίας είναι:

·         Βιβλιογραφική ανασκόπηση

·         Κατανόηση και ανάπτυξη του θέματος

·         Αξιολόγηση και σύνθεση στοιχείων/ ύφος γραφής

·         Κριτική ανάλυση

·         Σύνταξη βιβλιογραφίας ( χρήση των συστημάτων Harvard ή Vancouver)

Τα κριτήρια αξιολόγησης του μαθήματος (συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αξιολόγησης των εκάστοτε εργασιών) γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

 

5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

1.       Dewit S.C. (2009) Παθολογική – Χειρουργική Νοσηλευτική. Broken Hill Publishers LTD, Nicosia, Cyprus.  

2.       Lemone P., Βurke K. and Βauldoff G. (2013) Παθολογική - Χειρουργική ΝοσηλευτικήΚριτική Σκέψη κατά τη Φροντίδα του Ασθενούς (2 τόμοι), Ιατρικές εκδόσεις Λαγός Δ., Αθήνα.

3.       Light R.W. (2011) Παθήσεις του υπεζωκότα. Ιατρικές εκδόσεις Κωνσταντάρας, Αθήνα.

4.       Marino P. L. (2016) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ιατρικές εκδόσεις Λαγός Δ., Αθήνα.

5.       Ζαρογουλίδης Κ.Π. (2013) Πνευμονολογία.  University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

6.       Μαρβάκη Χρ., Κοτανίδου Αν., Παπαγεωργίου Δ., Καλογιάννη Αντ. (2015) Επείγουσα Νοσηλευτική. Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Αθήνα.

7.       Πατάκας Δ. Α.(2006) Επίτομη Πνευμονολογία. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

 

Ξενόγλωσση

1.       Colt H. and Murgu S. (2012) Bronchoscopy and central airway disorders. Elsevier, UK.

2.       Heuer Al., Scanlan C. L. (2017) Wilkins' Clinical Assessment in Respiratory Care. 8th Edition. Mosby, USA.

3.       Robinson T., Scullion J. (2009) Oxford Handbook of Respiratory Nursing.  Oxford University Press, U.K.

4.       Weinberger S. E., Cockrill B.A. and Mandel J.(2013) Principles of pulmonary medicine. 6th Edition. Elsevier, UK.

 

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΝΑΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις που αφορούν την παθογένεια των λοιμώξεων, ειδικούς τρόπους καταγραφής και παρακολούθησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων καθώς και μέτρα πρόληψης αυτών.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·                     να έχει κατανοήσει τις έννοιες υγεία και παρεκκλίσεις αυτής που αφορούν τις λοιμώξεις σε παθολογικά και χειρουργικά προβλήματα στο χώρο του νοσοκομείου και να τις εφαρμόζει  κατά το σχεδιασμό, την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

·         Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί στις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις. Η χρησιμότητά τους

 στη Νοσηλευτική.

·         Επιδημιολογία Νοσοκομειακών Λοιμώξεων –Πρόγραμμα ελέγχου Λοιμώξεων

·         Όργανα Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων-Καταγραφή

επαγρύπνηση Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

·         Πολιτική Αποστείρωσης -απολύμανσης-Αντισηψίας

·         Υγιεινή των χεριών –Περιγραφή τεχνικής πλυσίματος χεριών-σκευάσματα

 που χρησιμοποιούνται.

·         Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος

·         Νοσοκομειακή Πνευμονία

·         Λοιμώξεις από ενδαγγειακές συσκευές –Συχνότητα-ορισμοί λοιμώξεων που

σχετίζονται με καθετήρα –περιγραφή παθογένεσης 

·         Λοιμώξεις από ενδαγγειακές συσκευές που χρησιμοποιούνται για μικρό διάστημα, λοιμώξεις από αγγειακές συσκευές που χρησιμοποιούνται για μεγάλη διάρκειας, λοιμώξεις από ολικά εμφυτεύσιμες ενδαγγειακές συσκευές

·          Λοιμώξεις σε ασθενείς με καρκίνο

·         Νοσοκομειακές Λοιμώξεις σε ΜΕΘ.

 

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Παρουσίαση του μαθήματος με powerpoint
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

10

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτές τελικές.    

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         Αποστολοπούλου Ε.-Νοσοκομειακές Λοιμώξεις-Αθήνα 2016

·         Κατευθυντήριες Οδηγίες  για τη Διάγνωση και  την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων. Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, Αθήνα, 2007.

·         Lemone,Burke. Παθολογική-Χειρουργική Νοσηλευτική κριτική σκέψη κατά τη φροντίδα του ασθενούς, 2006, Εκδότης: ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

·         John V. Bennett ,  Phillips S. Brachman. Hospitalinfections. Νοσοκομειακές Λοιμώξεις.Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Χ. Κουτής.  4η Έκδοση,  Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, BROKENHILLPUBLISHERSLTD, Αθήνα 2004.

·         OsbornK.S., WraaC.E., WatsonA., Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ,τομ. 1,  2011, Εκδότης: BROKENHILLPUBLISHERSLTD

·         Ξηρουχάκη Ε.Η. –Υγιεινή και Επιδημιολογία στο χώρο του Νοσοκομείου Εκδόσεις Συμμετρία 2000

 

 

 

 

 

 

 

1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

2.                        ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς ν’ αναπτύξουν την  δεξιότητα του επιστημονικού Αγγλικού λόγου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επικοινωνιακές και ακαδημαϊκές ανάγκες τους σε περιβάλλον εργασίας Νοσηλευτικής. Η ορολογία δεν απομονώνεται από το γλωσσικό ή το εξωγλωσσικό της περιβάλλον και παρουσιάζεται πάντοτε ενταγμένη μέσα σε αυτό. Η εξέταση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων δεν γίνεται αυτοτελώς αλλά πάντα σε συνάρτηση με κείμενα ορολογίας ειδικότητας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

·         Να κατανοεί  τη ξενόγλωσση βιβλιογραφία της ειδικότητάς τους.

·         Να ανιχνεύει ένα εξειδικευμένο επιστημονικό τεχνολογικό κείμενο και να αποκτούν μια γενική εικόνα του περιεχομένου, παρά την ύπαρξη αγνώστου λεξιλογίου και ορολογίας.

·          Να αναμεταδίδει στη Ξένη Γλώσσα γραπτά και/ή προφορικά πληροφόρηση που λαμβάνουν μέσα από το γραπτό ή και τον προφορικό λόγο όπως: άρθρα, συνεντεύξεις, συζητήσεις, συνέδρια, σεμινάρια, κ.λπ.

·          Να συνάγει την κεντρική ιδέα του θέματος ενός επιστημονικού ή λογοτεχνικού κειμένου και να αποδίδει περιληπτικά το περιεχόμενό του.

·         Να διατυπώνει τις απόψεις του γραπτά και/ή προφορικά πάνω σε ένα θέμα ειδικότητας βασιζόμενοι στις πληροφορίες που τους έχουν δοθεί.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3.                   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Θεωρία

·        Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία προηγμένης Νοσηλευτικής και Ιατρικής ορολογίας σε συνδυασμό με συζήτηση θεμάτων υγείας, θεμάτων Νοσηλευτικού & Ιατρικού περιεχομένου και αυθεντικούς διαλόγους.

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Παρουσίαση του μαθήματος με power point
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Μελέτη &Ανάλυση βιβλιογραφίας

10

Αυτοτελής Μελέτη

20

Σύνολο Μαθήματος

60

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

·         Μιχαηλίδη Γ. Ι. (2005) Αγγλοελληνικό – Ελληνοαγγλικό Λεξικό των Ιατρικών Όρων. Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρα, Αθήνα.

·         The British Red Cross Practical First Aid, Dorling Kindersley, London 1989.

·         White David, Nursing, Penguin Books, 1987.

·         Gravett P., Alternative Medicine, Chambers, 1993.

·         Jamieson E. Mc Call J., Blythe R., Clinical Nursing Practices. Churchill Ligingstone, 1998

·         James D., Medicine, Cassel, 1989.

·         Pescar S., Nelson Chr., Medical Companion, The Words Worth Ed. Ltd, 1983.

·         Taylor D., Human Physical Health, C.U.P., 1998

·         Tamaccio A., The language of Medicine, BETA Medical arts, Athens, 1998.

·         Glendinning E., Howard R., Professional English in Use, Medicine, 2007.

·         Rice j,Medical Terminology with Human Anatomy, Prentice Hall, 2005.

·         Fregmen B,Frught Suz., Medical Terminology, Prentice Hall, 2005.

 

 

 

1.          ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΩΡΙΑ

2

2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει  τους φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια                                     “Διαπολιτισμική Νοσηλευτική” ως επιστήμη και να αναπτύξουν  μεθόδους  προσέγγισης ατόμων διαμέσου της διαπολιτισμικής φροντίδας.

Επίσης, οι φοιτητές να αναπτύξουν ικανότητες με στόχο την καλλιέργεια γνώσεων που προορίζεται για τις τοπικές Εθνικές μειονότητες. Παράλληλα, να διαμορφώσουν αντιλήψεις ως προς την εφαρμογή Βασικής Νοσηλευτικής φροντίδας σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Εργαστηρίου  του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

          να εφαρμόσει  δεξιότητες τις οποίες θα χρησιμοποιήσει στην διεργασία συλλογής πληροφοριών  για την στην εκπαίδευση του πληθυσμού στόχου, καθώς κα στη διαχείριση και αντιμετώπιση οξέων  και χρόνιων  προβλημάτων υγείας στο  διαπολιτισμικό  περιβάλλον

          να σχεδιάσει τη φροντίδα με την μέθοδο της Νοσηλευτικής διεργασίας, προκειμένου να κατανοήσουν την έννοια και το περιεχόμενο της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής και να αντιληφθούν το ρόλο του νοσηλευτή

          να αναλύσουν την νοσηλευτική φροντίδα που παρέχεται στο  διαπολιτισμικό  περιβάλλον στα πλαίσια της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης

          να αξιολογούν την υγιεινή και ασφάλεια του φυσικού και κοινωνικού  διαπολιτισμικού περιβάλλοντος

          να γνωρίζουν τις έννοιες της κουλτούρας, της υγείας και της ασθένειας και τη συσχέτισή τους σε διάφορους πολιτισμούς

          να αναφέρουν τους πολιτισμικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ψυχική νόσο και τις παρεμβάσεις της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής

          να αναγνωρίζουν  τους παράγοντες που επηρεάζουν την παροχή φροντίδας σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού

          να αναγνωρίζουν  τις παραμέτρους της ποιότητας της διαπολιτισμικής φροντίδας σε ηλικιακές ομάδες

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

       Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

       Λήψη αποφάσεων

       Αυτόνομη εργασία

       Ομαδική εργασία

       Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

       Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

       Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 ΘΕΩΡΙΑ

          Ιστορία -  Σκοποί Αρμοδιότητες  - Ορισμοί Διαπολιτισμικής νοσηλευτικής

          Οι έννοιες του πολιτισμού, της κουλτούρας, της υγείας και της ασθένειας

          Θεωρία και μοντέλα διαπολιτισμικής νοσηλευτικής και υγείας

          Κουλτούρα και εμπειρία και πολιτισμική ευαισθησία επαγγελματιών υγείας

          Παράγοντες που επηρεάζουν την παροχή φροντίδας σε διαφορετικούς πολιτισμούς σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

          Η διαπολιτισμική διάσταση της ποιότητας της φροντίδας

          Η υγεία των μεταναστών ,παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας

          Η διαπολιτισμική γνώση, ευαισθησία και επάρκεια για τη φροντίδα του παιδιού

          Διαπολιτισμική νοσηλευτική ψυχικής υγείας

          Ανθρώπινα δικαιώματα, κατοχύρωση και προστασία του δικαιώματος στην υγεία.

          Ηθικά διλλήματα και μελλοντικές τάσεις στη σχολική νοσηλευτική

 

4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 • Παρουσίαση του μαθήματος με power point
 • Επικοινωνία με φοιτητές/τριες με e-mail
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

 

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

-

Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων

10

 

Ατομικές εργασίες

10

Αυτοτελής Μελέτη

10

Σύνολο Μαθήματος

60

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

ΘΕΩΡΙΑ

Γραπτή τελική εξέταση

 

 

 

Τα κριτήρια γίνονται γνωστά στις φοιτήτριες/τους φοιτητές κατά την πρώτη συνάντηση και περιλαμβάνονται στο πλάνο του μαθήματος (syllabus).

5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

          Joyce Newman Giger, Ruth Elaine Davidhizar. Transcultural nursing: assessment & intervention. 2004. Madeleine Leininger, Marilyn R. McFarland. Transcultural nursing: concepts, theories, research and practice, 2002.

          Madeleine M. Leininger. Culture care diversity and universality: a theory of nursing, 2001.  Mary Lebreck Kelley, Virginia Macken Fitzsimons. Understanding cultural diversity: culture, curriculum and community in nursing, 2000.

          Σαρρή Α. Η θέση της νοσηλευτικής στις διαπολιτισμικές κοινωνίες, θρησκείες και μειονότητες. Αρχ Ελλ Iατρ 2007, 24:250−255

          Ζιάκα Α. Ευθανασία, θρησκείες και πολιτισμοί. Στο: Ευθανασία: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής. Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 2007:19−43 54.

          Burnard P. Learning human skills: An experiential and reflective, guide for nurses and health care professionals: In: Communication, nursing and culture. 4th ed. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002:30−48

          Papadopoulos I., Καλοκαιρινού Α., Κούτα Χ., (2011) ∆ιαπολιτισµική Νοσηλευτική και Πολιτισµική Επάρκεια για Επαγγελματίες Υγείας, Αθήνα Εκδ. Πασχαλίδη